• Hľadanie osoby
  • Hľadanie majetku
  • Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  • Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom  obchodné tajomstvo