V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.2020 sú niektoré náležitosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti odložené alebo úplne zrušené do odvolania s účinnosťou od 16.03.2020. Zároveň Vám všetky tieto opatrenia prinášame rozdelené do jednotlivých skupín podľa toho, koho sa týkajú.

 

PRACOVNÍCI SBS

  1. Osoby, ktorým skončila platnosť preukazu odbornej spôsobilosti a tieto osoby boli prihlásené na skúšky odbornej spôsobilosti, ale nemohli sa jej zúčastniť z dôvodu zrušenia skúšky na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj osobám, ktorým skončí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, umožňuje naďalej vykonávať fyzickú ochranu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v období od 12.03.2020 do odvolania.
  2. Fyzické osoby, ktorým v období od 12.03.2020 uplynie dvojročná lehota na predloženie dokladov bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť umožňuje odklad na predloženie zamestnávateľovi podľa § 8 písm. v) zákona o súkromnej bezpečnosti do odvolania.

 

UCHÁDZAČI O PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

  1. Úrad SBS pozastavuje vykonávanie a určovanie skúšok odbornej spôsobilosti.
  2. Osobám, ktoré sa zúčastňujú výkonu fyzickej ochrany bez preukazu odbornej spôsobilosti po dobu 3 mesiacov podľa § 48 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti, umožňuje vykonávať túto činnosť aj po uplynutí tejto lehoty v období od 103.2020 do odvolania.

 

PREVÁDZKOVATELIA SÚKROMNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB

  1. Úrad SBS pozastavuje prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany a žiadostí o udelenie akreditácie.
  2. Fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým v období od 103.2020 uplynie dvojročná lehota na predloženie dokladov bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť umožňuje odklad na predloženie príslušnému orgánu podľa § 8 písm. v) zákona o súkromnej bezpečnosti do odvolania.

 

Zároveň sa tiež pripájame s prosbou na ľudí, aby vychádzali von, len ak je to nutné, nosili rúška, alebo inú ochranu tváre, dodržiavali hygienu a  nešíri HOAXY a DEZINFORMÁCIE. Z tejto situácie sa dostaneme iba spoločnými a racionálnymi silami. Sledujte Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikywww.health.gov.sk a stránku www.korona.gov.sk.

Zdroj:

https://www.minv.sk/?sprava-o-cinnosti-sbs