Obnovenie preukazu odbornej spôsobilosti

  1. obnova preukazu sa môže vykonať najskôr 6 mesiacov pred skončením jeho platnosti
  2. uchádzač o preukaz odbornej spôsobilosti absolvuje u nás odbornú prípravu v rozsahu 78 hodín
  3. prostredníctvom našej spoločnosti sa prihlási na skúšku odbornej spôsobilosti na Ministerstve vnútra SR
  4. k prihláške sa prikladajú doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača
  5. následne uchádzač úspešne zloží skúšku odbornej spôsobilosti a hneď v ten deň mu je vydaný preukaz odbornej spôsobilosti platný na 10 rokov.