Naša spoločnosť vykonáva odbornú prípravu uchádzačov o preukaz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS na základe akreditácie udelenej Ministerstvom vnútra SR