12. Správne právo – typ P a CIT

0%

1. Správne orgány postupujú v konaní v súlade

Correct! Wrong!

2. Správne orgány pri rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch dbajú na to aby

Correct! Wrong!

3. Právnická osoba v správnom konaní koná

Correct! Wrong!

4. Správny orgán ústne pojednávanie v správnom konaní

Correct! Wrong!

5. O ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania, o ústnom pojednávaní a o hlasovaní správny orgán spíše

Correct! Wrong!

6. Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje

Correct! Wrong!

7. Jedným z dôvodov zastavenia správneho konanie je

Correct! Wrong!

8. Právo nazerať do spisov súvisiacich so správnym konaním majú

Correct! Wrong!

9. Vypovedať ako svedok v správnom konaní je povinný

Correct! Wrong!

10. Dôkazmi v správnom konaní sú najmä

Correct! Wrong!

11. Účastník konania alebo svedok, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na správny orgán a bez osobnej účasti ktorého nemožno konanie uskutočniť

Correct! Wrong!

12. Tomu, kto sťažuje postup konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu na správny orgán, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie ohliadky

Correct! Wrong!

13. Kópie spisov správny orgán

Correct! Wrong!

14. Ak zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby odoprie bezdôvodne prijať písomnosť správneho orgánu

Correct! Wrong!

15. O začatí správneho konania správny orgán

Correct! Wrong!

16. Správny orgán pred vydaním rozhodnutia je

Correct! Wrong!

17. Keď účastník správneho konania vo veci odňatia preukazu odbornej spôsobilosti žiada nariadiť ústne pojednávanie, správny orgán

Correct! Wrong!

18. Ústne pojednávanie je

Correct! Wrong!

19. Ak pobyt účastníka konania, ktorému správny orgán odníma preukaz odbornej spôsobilosti, nie je známy

Correct! Wrong!

20. Rozhodnutia vydávané v správnom konaná musia obsahovať

Correct! Wrong!

21. O začatí konania možno verejnou vyhláškou upovedomiť účastníka konania

Correct! Wrong!

22. Účastník konania pri ústnom pojednávaní v správnom konaní

Correct! Wrong!

23. Rozhodnutie vydávané v správnom konaní sa účastníkovi konania oznamuje

Correct! Wrong!

24. Pri odnímaní preukazu odbornej spôsobilosti účastníka konania

Correct! Wrong!

25. Odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon treba podať

Correct! Wrong!

26. Účastník konania v správnom konaní odvolanie vziať späť

Correct! Wrong!

27. Rozhodnutie o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti je vykonateľné

Correct! Wrong!

28. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní v správnom konaní

Correct! Wrong!

29. Proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vydanému v prvom stupni na úseku súkromnej bezpečnosti, možno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia

Correct! Wrong!

30. Krajské riaditeľstvo Policajného zbor, ktoré vydalo rozhodnutie o uložení sankcie za priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti, môže o odvolaní samo rozhodnúť

Correct! Wrong!