12. Správne právo – typ P a CIT

0%

1. Správne orgány postupujú v konaní v súlade

Správne! Nesprávne!

2. Správne orgány pri rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch dbajú na to aby

Správne! Nesprávne!

3. Právnická osoba v správnom konaní koná

Správne! Nesprávne!

4. Správny orgán ústne pojednávanie v správnom konaní

Správne! Nesprávne!

5. O ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania, o ústnom pojednávaní a o hlasovaní správny orgán spíše

Správne! Nesprávne!

6. Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje

Správne! Nesprávne!

7. Jedným z dôvodov zastavenia správneho konanie je

Správne! Nesprávne!

8. Právo nazerať do spisov súvisiacich so správnym konaním majú

Správne! Nesprávne!

9. Vypovedať ako svedok v správnom konaní je povinný

Správne! Nesprávne!

10. Dôkazmi v správnom konaní sú najmä

Správne! Nesprávne!

11. Účastník konania alebo svedok, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na správny orgán a bez osobnej účasti ktorého nemožno konanie uskutočniť

Správne! Nesprávne!

12. Tomu, kto sťažuje postup konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu na správny orgán, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie ohliadky

Správne! Nesprávne!

13. Kópie spisov správny orgán

Správne! Nesprávne!

14. Ak zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby odoprie bezdôvodne prijať písomnosť správneho orgánu

Správne! Nesprávne!

15. O začatí správneho konania správny orgán

Správne! Nesprávne!

16. Správny orgán pred vydaním rozhodnutia je

Správne! Nesprávne!

17. Keď účastník správneho konania vo veci odňatia preukazu odbornej spôsobilosti žiada nariadiť ústne pojednávanie, správny orgán

Správne! Nesprávne!

18. Ústne pojednávanie je

Správne! Nesprávne!

19. Ak pobyt účastníka konania, ktorému správny orgán odníma preukaz odbornej spôsobilosti, nie je známy

Správne! Nesprávne!

20. Rozhodnutia vydávané v správnom konaná musia obsahovať

Správne! Nesprávne!

21. O začatí konania možno verejnou vyhláškou upovedomiť účastníka konania

Správne! Nesprávne!

22. Účastník konania pri ústnom pojednávaní v správnom konaní

Správne! Nesprávne!

23. Rozhodnutie vydávané v správnom konaní sa účastníkovi konania oznamuje

Správne! Nesprávne!

24. Pri odnímaní preukazu odbornej spôsobilosti účastníka konania

Správne! Nesprávne!

25. Odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon treba podať

Správne! Nesprávne!

26. Účastník konania v správnom konaní odvolanie vziať späť

Správne! Nesprávne!

27. Rozhodnutie o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti je vykonateľné

Správne! Nesprávne!

28. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní v správnom konaní

Správne! Nesprávne!

29. Proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vydanému v prvom stupni na úseku súkromnej bezpečnosti, možno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia

Správne! Nesprávne!

30. Krajské riaditeľstvo Policajného zbor, ktoré vydalo rozhodnutie o uložení sankcie za priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti, môže o odvolaní samo rozhodnúť

Správne! Nesprávne!