2. Ústava Slovenskej republiky a právna úprava základných ľudských práv a slobôd – typ S, P a CIT

0%

1. Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý

Správne! Nesprávne!

2. V SR štátna moc vychádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich

Správne! Nesprávne!

3. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a

Správne! Nesprávne!

4. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť

Správne! Nesprávne!

5. Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť

Správne! Nesprávne!

6. Štátnymi symbolmi sú

Správne! Nesprávne!

7. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených

Správne! Nesprávne!

8. Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť

Správne! Nesprávne!

9. Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR

Správne! Nesprávne!

10. Na slobodný vstup na územie SR má právo

Správne! Nesprávne!

11. Podľa Ústavy SR spôsobilosť na práva má

Správne! Nesprávne!

12. Podľa Ústavy SR právo vlastniť majetok má

Správne! Nesprávne!

13. Občana SR

Správne! Nesprávne!

14. Ústava SR zaručuje

Správne! Nesprávne!

15. Podľa Ústavy SR cenzúra

Správne! Nesprávne!

16. Právo pokojne sa zhromažďovať sa Ústavou SR zaručuje. Zhromaždenie

Správne! Nesprávne!

17. Právo slobodne sa združovať zaručené Ústavou SR znamená, že

Správne! Nesprávne!

18. Petičné právo sa zaručuje. Petíciou

Správne! Nesprávne!

19. Ústava SR zaručuje volebné právo

Správne! Nesprávne!

20. Každý má právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, ako aj právo podnikať,

Správne! Nesprávne!

21. Podľa Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Základné práva a slobody sú

Správne! Nesprávne!

22. Medze základných práv a slobôd možno upraviť

Správne! Nesprávne!

23. Politické strany a politické hnutia sú

Správne! Nesprávne!

24. Odborové organizácie vznikajú

Správne! Nesprávne!

25. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje náležitosti

Správne! Nesprávne!