2. Ústava Slovenskej republiky a právna úprava základných ľudských práv a slobôd – typ S, P a CIT

0%

1. Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý

Correct! Wrong!

2. V SR štátna moc vychádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich

Correct! Wrong!

3. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a

Correct! Wrong!

4. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť

Correct! Wrong!

5. Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť

Correct! Wrong!

6. Štátnymi symbolmi sú

Correct! Wrong!

7. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených

Correct! Wrong!

8. Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť

Correct! Wrong!

9. Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR

Correct! Wrong!

10. Na slobodný vstup na územie SR má právo

Correct! Wrong!

11. Podľa Ústavy SR spôsobilosť na práva má

Correct! Wrong!

12. Podľa Ústavy SR právo vlastniť majetok má

Correct! Wrong!

13. Občana SR

Correct! Wrong!

14. Ústava SR zaručuje

Correct! Wrong!

15. Podľa Ústavy SR cenzúra

Correct! Wrong!

16. Právo pokojne sa zhromažďovať sa Ústavou SR zaručuje. Zhromaždenie

Correct! Wrong!

17. Právo slobodne sa združovať zaručené Ústavou SR znamená, že

Correct! Wrong!

18. Petičné právo sa zaručuje. Petíciou

Correct! Wrong!

19. Ústava SR zaručuje volebné právo

Correct! Wrong!

20. Každý má právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, ako aj právo podnikať,

Correct! Wrong!

21. Podľa Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Základné práva a slobody sú

Correct! Wrong!

22. Medze základných práv a slobôd možno upraviť

Correct! Wrong!

23. Politické strany a politické hnutia sú

Correct! Wrong!

24. Odborové organizácie vznikajú

Correct! Wrong!

25. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje náležitosti

Correct! Wrong!