8. Vojenská polícia – typ S, P a CIT

0%

1. Vojenská polícia je

Správne! Nesprávne!

2. Pôsobnosť Vojenskej polície sa na osoby poverené výkonom fyzickej ochrany

Správne! Nesprávne!

3. Vojenská polícia premávku motorových vozidiel súkromných bezpečnostných služieb na pozemných komunikáciách

Správne! Nesprávne!

4. Príslušnosť k Vojenskej polícii vojenský policajt nepreukazuje

Správne! Nesprávne!

5. Ak osoba poverená výkonom pátrania požiada vojenského policajta o poskytnutie pomoci, vojenský policajt

Správne! Nesprávne!

6. Ak vojenský policajt oprávnene vyžaduje preukázanie totožnosti a vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, vojenský policajt

Správne! Nesprávne!

7. Zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby vojenský policajt

Správne! Nesprávne!

8. Odobrať zbraň osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany vojenský policajt

Správne! Nesprávne!

9. Prezerať vozidlá bezpečnostnej služby vojenský policajt

Správne! Nesprávne!

10. Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených zákonom o Vojenskej polícii

Správne! Nesprávne!

11. Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby na požiadanie Vojenskej polície

Správne! Nesprávne!

12. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s políciami iných štátov

Správne! Nesprávne!

13. Vysvetlenie od osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vojenský policajt

Správne! Nesprávne!