8. Vojenská polícia – typ S, P a CIT

0%

1. Vojenská polícia je

Correct! Wrong!

2. Pôsobnosť Vojenskej polície sa na osoby poverené výkonom fyzickej ochrany

Correct! Wrong!

3. Vojenská polícia premávku motorových vozidiel súkromných bezpečnostných služieb na pozemných komunikáciách

Correct! Wrong!

4. Príslušnosť k Vojenskej polícii vojenský policajt nepreukazuje

Correct! Wrong!

5. Ak osoba poverená výkonom pátrania požiada vojenského policajta o poskytnutie pomoci, vojenský policajt

Correct! Wrong!

6. Ak vojenský policajt oprávnene vyžaduje preukázanie totožnosti a vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, vojenský policajt

Correct! Wrong!

7. Zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby vojenský policajt

Correct! Wrong!

8. Odobrať zbraň osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany vojenský policajt

Correct! Wrong!

9. Prezerať vozidlá bezpečnostnej služby vojenský policajt

Correct! Wrong!

10. Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených zákonom o Vojenskej polícii

Correct! Wrong!

11. Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby na požiadanie Vojenskej polície

Correct! Wrong!

12. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s políciami iných štátov

Correct! Wrong!

13. Vysvetlenie od osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vojenský policajt

Correct! Wrong!