Získanie nového preukazu odbornej spôsobilosti

  1. uchádzač o preukaz odbornej spôsobilosti absolvuje u nás odbornú prípravu v rozsahu 78 hodín
  2. prostredníctvom našej spoločnosti sa prihlási na skúšku odbornej spôsobilosti na Ministerstve vnútra SR
  3. k prihláške sa prikladajú odpis z registra trestov a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača
  4. následne uchádzač úspešne zloží skúšku odbornej spôsobilosti a hneď v ten deň mu je vydaný preukaz odbornej spôsobilosti platný na 10 rokov.