Ukončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s

pandémiou COVID-19.

POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE Od 12.03.2023 do 15.09.2023 PO SKONČENÍ KRÍZOVEJ SITUÁCIE – Od 15.09.2023
PLATNOSŤ PREUKAZOV SBS PRI OBNOVE
Ak platnosť preukazu SBS končí do 15.11.2023, jeho platnosť sa predlžuje až do 15.12.2023.

Každý, komu skončila platnosť preukazu SBS od 12.03.2020 do 15.9.2023 má preukaz platný do 15.12.2023.

Ak chce uchádzač aj naďalej vykonávať fyzickú ochranu a pátranie musí sa prihlásiť na odbornú prípravu (kurz SBS)

Ak platnosť preukazu skončí po 15.11.2023 má ho NEPLATNÝ OKAMŽITE a ak chce aj naďalej vykonávať fyzickú ochranu, musí sa opätovne prihlásiť na odbornú prípravu (kurz SBS).
VÝKON FYZICKEJ OCHRANY (STRÁŽENIA) BEZ PREUKAZU SBS
Po absolvovaní odb. prípravy sa na výkone fyzickej ochrany (stráženie) môže zúčastňovať aj osoba, ktorá nevlastní preukaz SBS.

Počas krízovej situácie takáto osoba mohla vykonávať SAMOSTATNE činnosti (§3, ods. 1 a 2 zákona 473/2005 Z.z.):

  1. Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  2. Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

Počas krízovej situácie PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPLYNULA! – VIĎ NIŽŠIE

Po absolvovaní odb. prípravy sa na výkone fyzickej ochrany (stráženie) môže zúčastňovať aj osoba, ktorá nevlastní preukaz SBS.

Takáto osoba, ale nemôže fyzickú ochranu vykonávať samostatne, ale LEN POD PRIAMYM DOHĽADOM OSOBY, KTORÁ VLASTNÍ PREUKAZ SBS (odborne spôsobilá osoba). – toto platí od 15.09.2023

Takáto osoba môže vykonávať fyzickú ochranu LEN U JEDNÉHO PREVÁDZKOVATEĽA bezpečnostnej služby a MAXIMÁLNE PO DOBU 3 MESIACOV.

PLATNOSŤ OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ ODB. PRÍPRAVY, AK EŠTE OSOBA NEVLASTNILA PREUKAZ SBS, ALEBO JEHO PLATNOSŤ VYPLŠALA OD 12.03.2020 DO 15.11.2023.
Osvedčenia vydané v období od 12.03.2020 do 15.09.2023, ktorých platnosť uplynie do 15.10.2023 sa platnosť predlžuje do 15.11.2023.

POZOR! VIĎ VYŠŠIE FYZICKÁ OCHRANA BEZ PREUKAZU SBS SA PO DÁTUME 15.09.2023 NESMIE VYKONÁVAŤ SAMOSTATNE!

Príklad č. 1

Odborná príprava skončila 02.06.2023, bez mimoriadnej situácie by Osvedčenie platilo do 02.09.2023. Mimoriadna situácia skončila 15.09.2023 a teda jeho platnosť sa predlžuje do 15.11.2023.

Osvedčenia vydané po 15.09.2023 majú štandardnú platnosť (3 mesiace od ukončenia kurzu SBS)

Príklad č. 2

Koniec odb. prípravy je 04.09.2023, Osvedčenie má platnosť do 04.12.2023.