Posledná akcia na kurz SBS, POZOR! REPAS cez Úrady práce ZDARMA!!!
Kurzy SBS

Školiace stredisko

sstr

Ochrana prevozu peňazí

download (1)

Detektívna služba

detec

Školiace stredisko

Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti predpisuje, aby osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania spĺňala okrem iných podmienok aj podmienku odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa preukazuje preukazom odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva Ministerstvo Vnútra SR uchádzačovi o preukaz, ktorý absolvoval odbornú prípravu u akreditovanej osoby a úspešnš vykonal skúšku odbornej spôsobilosti, je bezúhonný a spoľahlivý. Preukaz môže byť typu “P” alebo “S”

Naša spoločnosť vykonáva odbornú prípravu uchádzačov o preukaz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS na základe akreditácie udelenej Ministerstvom Vnútra SR. Rozsah odbornej prípravy je 78 hodín, určený v § 4 Vyhlášky MV č. 634/2005 Z. z. Obsah a náplň jednotlivých prednášok bola rozpracovaná užšími odbornými lektormi. Na prednáškach účastníci školenia obdržia aj kvalitný študijný materiál na samoštúdium.