Školiace stredisko

Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti predpisuje, aby osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania spĺňala okrem iných podmienok aj podmienku odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa preukazuje preukazom odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva Ministerstvo Vnútra SR uchádzačovi o preukaz, ktorý absolvoval odbornú prípravu u akreditovanej osoby a úspešnš vykonal skúšku odbornej spôsobilosti, je bezúhonný a spoľahlivý. Preukaz môže byť typu “P” alebo “S”

Naša spoločnosť vykonáva odbornú prípravu uchádzačov o preukaz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS na základe akreditácie udelenej Ministerstvom Vnútra SR. Rozsah odbornej prípravy je 78 hodín, určený v § 4 Vyhlášky MV č. 634/2005 Z. z. Obsah a náplň jednotlivých prednášok bola rozpracovaná užšími odbornými lektormi. Na prednáškach účastníci školenia obdržia aj kvalitný študijný materiál na samoštúdium.

Pult centrálnej ochrany

Firma S.B.A. spol. s r. o. Vám ponúka možnosť nainštalovať si v byte, rodinnom dome, v obchode alebo v kancelárii elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu s výstupom na pult centrálnej ochrany /PCO/ a využiť 3 mesiace službu STRÁŽENIE plus za 1,-€. Cenovo je EZS porovnateľná s cenami bežných elektronických spotrebičov.

Na bezpečnosť vášho majetku bude dohliadať naše deispečérske stredisko 24 hodín denne. V prípade narušenia objektu nepovolanou osobou váš majetok ochráni skúsená výjazdová skupina.