1. Súkromná bezpečnosť – typ S /otázky 37 – 72/

0%

37. Spoľahlivý podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

Správne! Nesprávne!

38. Za spoľahlivého podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje ten, kto

Správne! Nesprávne!

39. Ak je osoba stíhaná pre úmyselný trestný čin, považuje sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti za osobu

Správne! Nesprávne!

40. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa spoľahlivosť preukazuje

Správne! Nesprávne!

41. Zdravotnou spôsobilosťou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Správne! Nesprávne!

42. V prípade, že je u osoby podľa zákona o súkromnej osoby požadovaná zdravotná spôsobilosť je táto osoba povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti

Správne! Nesprávne!

43. Zdravotná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa preukazuje

Správne! Nesprávne!

44. Odborne spôsobilou osobou je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti osoba,

Správne! Nesprávne!

45. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Správne! Nesprávne!

46. Skúška typu S je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti určená pre osoby

Správne! Nesprávne!

47. Skúšobná komisia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti je zložená z členov, ktorí sú

Správne! Nesprávne!

48. Ak preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť z dôvodu uplynutia doby na ktorú bol vydaný, je jeho držiteľ povinný ho odovzdať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do

Správne! Nesprávne!

49. Prihlášku na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti podáva osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na

Správne! Nesprávne!

50. Uchádzača, ktorý nevykoná úspešne riadnu skúšku, možno prihlásiť na vykonanie opravnej skúšky

Správne! Nesprávne!

51. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa skladá z

Správne! Nesprávne!

52. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa vykoná

Správne! Nesprávne!

53. Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preukaz odbornej spôsobilosti príslušného typu, ak je táto osoba

Správne! Nesprávne!

54. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Správne! Nesprávne!

55. Preukaz odbornej spôsobilosti je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti považovaný za

Správne! Nesprávne!

56. Licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou môže odňať len

Správne! Nesprávne!

57. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní dbať

Správne! Nesprávne!

58. Povinnosť zachovať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá

Správne! Nesprávne!

59. Na posudzovanie bezúhonnosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi predložiť doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť

Správne! Nesprávne!

60. Na posudzovanie spoľahlivosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi

Správne! Nesprávne!

61. Fyzickú ochranu alebo pátranie môže podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vykonávať osoba, ktorá

Správne! Nesprávne!

62. Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, pričom

Správne! Nesprávne!

63. Ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy prevádzkovateľ

Správne! Nesprávne!

64. Vykonať zásah môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania len

Správne! Nesprávne!

65. Ak je vykonaný zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, pri ktorom bola osoba zranená, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania okrem ďalšieho povinná

Správne! Nesprávne!

66. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je v súvislosti s vykonávaním zásahu povinná ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej

Správne! Nesprávne!

67. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti strelnú zbraň

Správne! Nesprávne!

68. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti strelnú zbraň smie použiť

Správne! Nesprávne!

69. Odobrať predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany

Správne! Nesprávne!

70. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany nemôže

Správne! Nesprávne!

71. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pre účely vedenia evidencie o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu, alebo z chráneného objektu, alebo na chránené miesto alebo z chráneného miesta vyžadovať preukázanie totožnosti

Správne! Nesprávne!

72. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená vyžadovať preukázanie totožnosti

Správne! Nesprávne!