1. Súkromná bezpečnosť – typ S /otázky 73 – 100/

{“questions”:{“33w2m”:{“id”:”33w2m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”73. Opr\u00e1vnenie presved\u010di\u0165 sa, \u010di ten, kto vstupuje do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto s dopravn\u00fdm prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravn\u00fdm prostriedkom, nem\u00e1 v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvierat\u00e1 poch\u00e1dzaj\u00face z protipr\u00e1vnej \u010dinnosti s\u00favisiacej s chr\u00e1nenou osobou alebo s chr\u00e1nen\u00fdm objektom, alebo s chr\u00e1nen\u00fdm miestom, alebo predmety, ktor\u00fdmi by mohol sp\u00e1cha\u0165 protipr\u00e1vnu \u010dinnos\u0165, a tieto mu odobra\u0165, nemo\u017eno pou\u017ei\u0165 proti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7o49s”:{“id”:”7o49s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracovn\u00edkom cudz\u00edch s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb”},”1arwf”:{“id”:”1arwf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00edslu\u0161n\u00edkom ozbrojen\u00fdch s\u00edl Slovenskej republiky, ozbrojen\u00e9ho bezpe\u010dnostn\u00e9ho zboru, ozbrojen\u00e9ho zboru, Slovenskej informa\u010dnej slu\u017eby, N\u00e1rodn\u00e9ho bezpe\u010dnostn\u00e9ho \u00faradu a Vojenskej pol\u00edcie a in\u00fdm osob\u00e1m, ktor\u00e9 plnia \u00falohy verejnej spr\u00e1vy a do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto vstupuj\u00fa za s\u00fakromn\u00fdm \u00fa\u010delom”},”0x3t9″:{“id”:”0x3t9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00edslu\u0161n\u00edkom ozbrojen\u00fdch s\u00edl Slovenskej republiky, ozbrojen\u00e9ho bezpe\u010dnostn\u00e9ho zboru, ozbrojen\u00e9ho zboru, ak do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto vstupuj\u00fa na slu\u017eobn\u00fd \u00fa\u010del”,”isCorrect”:”1″}}},”uo82j”:{“id”:”uo82j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”74. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany je opr\u00e1vnen\u00e1 predvies\u0165 na str\u00e1\u017ene stanovisko osobu, len”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0dxxh”:{“id”:”0dxxh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak t\u00e1to osoba je pod vplyvom alkoholu, omamn\u00fdch l\u00e1tok alebo psychotropn\u00fdch l\u00e1tok”},”evz9h”:{“id”:”evz9h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak t\u00e1to osoba bola pristihnut\u00e1 pri p\u00e1chan\u00ed priestupku alebo bezprostredne po sp\u00e1chan\u00ed priestupku, alebo ktor\u00e1 bola pristihnut\u00e1 pri neopr\u00e1vnenom vstupe do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto alebo pri neopr\u00e1vnenom v\u00fdstupe z chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo z chr\u00e1nen\u00e9ho miesta”,”isCorrect”:”1″},”rtrew”:{“id”:”rtrew”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak t\u00e1to osoba odmieta alebo nem\u00f4\u017ee hodnoverne preuk\u00e1za\u0165 svoju toto\u017enos\u0165 a bola pristihnut\u00e1 pri p\u00e1chan\u00ed priestupku alebo bezprostredne po sp\u00e1chan\u00ed priestupku, alebo bola pristihnut\u00e1 pri neopr\u00e1vnenom vstupe do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto alebo pri neopr\u00e1vnenom v\u00fdstupe z chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo z chr\u00e1nen\u00e9ho miesta”}}},”y52vi”:{“id”:”y52vi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”75. Opr\u00e1vnenie za podmienok pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu presved\u010di\u0165 sa, \u010di osoba, ktor\u00e1 vstupuje do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamn\u00fdch l\u00e1tok alebo psychotropn\u00fdch l\u00e1tok pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, m\u00f4\u017ee vyu\u017ei\u0165 len osoba”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3doe2”:{“id”:”3doe2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poveren\u00e1 v\u00fdkonom p\u00e1trania pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”2n0rb”:{“id”:”2n0rb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”isCorrect”:”1″},”21opg”:{“id”:”21opg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poveren\u00e1 v\u00fdkonom ochrannej slu\u017eby pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”}}},”qfe11″:{“id”:”qfe11″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”76. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany, p\u00e1trania, odbornej pr\u00edpravy a poradenstva pri plnen\u00ed \u00faloh pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti pou\u017e\u00edva\u0165 maskovanie tv\u00e1re”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“suibx”:{“id”:”suibx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie”,”isCorrect”:”1″},”wlbyw”:{“id”:”wlbyw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”smie v pr\u00edpade, ak je ohrozen\u00fd jej \u017eivot a zdravie”},”em06t”:{“id”:”em06t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”smie so s\u00fahlasom org\u00e1nu \u0161t\u00e1tneho dozoru”}}},”gba9a”:{“id”:”gba9a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”77. Prev\u00e1dzkovate\u013e bezpe\u010dnostnej slu\u017eby pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti vozidl\u00e1 so zvl\u00e1\u0161tnymi v\u00fdstra\u017en\u00fdmi znameniami”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7do1d”:{“id”:”7do1d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”smie pou\u017e\u00edva\u0165, ak prepravuje finan\u010dn\u00fa hotovos\u0165″},”9s7oi”:{“id”:”9s7oi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”smie pou\u017e\u00edva\u0165 na z\u00e1klade s\u00fahlasu udelen\u00e9ho dopravn\u00fdm in\u0161pektor\u00e1tom”},”olobl”:{“id”:”olobl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie pou\u017e\u00edva\u0165.”,”isCorrect”:”1″}}},”v8rn7″:{“id”:”v8rn7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”78. Fyzick\u00e1 ochrana obch\u00f4dzkou alebo str\u00e1\u017een\u00edm alebo p\u00e1tranie monitorovan\u00edm \u010dinnosti osoby v uzavretom priestore alebo v uzavretom mieste v zmysle z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa mus\u00ed vykon\u00e1va\u0165 pod\u013ea”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“hn42j”:{“id”:”hn42j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dodato\u010dne vypracovan\u00e9ho pl\u00e1nu slu\u017eieb”},”61×43″:{“id”:”61×43″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vopred vypracovan\u00e9ho poplachov\u00e9ho pl\u00e1nu”},”79eyy”:{“id”:”79eyy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vopred vypracovan\u00e9ho pl\u00e1nu slu\u017eieb”,”isCorrect”:”1″}}},”zkyqu”:{“id”:”zkyqu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”79. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany mimo \u010dasu, ke\u010f pln\u00ed \u00falohy pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, vidite\u013ene nosi\u0165 vecn\u00e9 bezpe\u010dnostn\u00e9 prostriedky”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5kmd2”:{“id”:”5kmd2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”smie po\u010das cesty do zamestnania”},”cv9qp”:{“id”:”cv9qp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie”,”isCorrect”:”1″},”dsfme”:{“id”:”dsfme”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”smie, ak vecn\u00e9 bezpe\u010dnostn\u00e9 prostriedky s\u00fa v jej osobnom vlastn\u00edctve”}}},”rovrd”:{“id”:”rovrd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”80. Osoby poveren\u00e9 v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania, ktor\u00e9 vykon\u00e1vaj\u00fa ochranu objektov osobitnej d\u00f4le\u017eitosti, musia ma\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“isjj5”:{“id”:”isjj5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00fa prax najmenej dva roky”,”isCorrect”:”1″},”67geq”:{“id”:”67geq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00fa prax najmenej tri roky”},”pfexv”:{“id”:”pfexv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00fa prax tri roky”}}},”qv0wd”:{“id”:”qv0wd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”81. Identifika\u010dn\u00fd preukaz pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti osobe poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany, p\u00e1trania, odbornej pr\u00edpravy a poradenstva pod\u013ea druhu \u010dinnosti vyd\u00e1va”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0jh1y”:{“id”:”0jh1y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovate\u013e bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”,”isCorrect”:”1″},”2x6um”:{“id”:”2x6um”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00farad s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb Prez\u00eddia Policajn\u00e9ho zboru”},”34hua”:{“id”:”34hua”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”minister vn\u00fatra Slovenskej republiky”}}},”01wos”:{“id”:”01wos”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”82. Osoba m\u00f4\u017ee by\u0165 pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti s\u00fa\u010dasne dr\u017eite\u013eom”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“81pun”:{“id”:”81pun”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maxim\u00e1lne dvoch identifika\u010dn\u00fd preukazov”},”njkrj”:{“id”:”njkrj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”jedn\u00e9ho identifika\u010dn\u00e9ho preukazu s ozna\u010den\u00edm toho druhu \u010dinnosti, ktor\u00e1 preva\u017euje”,”isCorrect”:”1″},”fpnco”:{“id”:”fpnco”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”maxim\u00e1lne dvoch identifika\u010dn\u00fd preukazov s ozna\u010den\u00edm pre ka\u017ed\u00fd druh \u010dinnosti”}}},”x0maj”:{“id”:”x0maj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”83. Pri plnen\u00ed \u00faloh pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti na verejne pr\u00edstupnom mieste je osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany povinn\u00e1 ma\u0165 vidite\u013ene umiestnen\u00fd identifika\u010dn\u00fd preukaz”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3ekn4”:{“id”:”3ekn4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na \u013eavej strane odevu v oblasti p\u0155s”,”isCorrect”:”1″},”fs2f4″:{“id”:”fs2f4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na pravej strane odevu v oblasti p\u0155s”},”o19fh”:{“id”:”o19fh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na rovno\u0161ate, pri\u010dom jeho umiestnenie nie je rozhoduj\u00face”}}},”0yfb3″:{“id”:”0yfb3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”84. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany, p\u00e1trania, odbornej pr\u00edpravy a poradenstva pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je povinn\u00e1 na po\u017eiadanie identifika\u010dn\u00fd preukaz predlo\u017ei\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0dycp”:{“id”:”0dycp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Slovenskej obchodnej in\u0161pekcii”},”tlm7c”:{“id”:”tlm7c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len pr\u00edslu\u0161n\u00edkovi Policajn\u00e9ho zboru v rovno\u0161ate”},”dpo0b”:{“id”:”dpo0b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”org\u00e1nu dozoru pri v\u00fdkone \u0161t\u00e1tneho dozoru, org\u00e1nu kontroly pri v\u00fdkone kontroly alebo policajtovi, pr\u00edslu\u0161n\u00edkovi Vojenskej pol\u00edcie”,”isCorrect”:”1″}}},”027ro”:{“id”:”027ro”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”85. Rovno\u0161aty a ich s\u00fa\u010dasti pou\u017e\u00edvan\u00e9 pri poskytovan\u00ed bezpe\u010dnostnej slu\u017eby s rovno\u0161atami pr\u00edslu\u0161n\u00edkov ozbrojen\u00fdch s\u00edl Slovenskej republiky, ozbrojen\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch zborov, ozbrojen\u00fdch zborov a in\u00fdch os\u00f4b, ktor\u00e9 plnia \u00falohy verejnej spr\u00e1vy”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vntx6”:{“id”:”vntx6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesm\u00fa by\u0165 zamenite\u013en\u00e9 v s\u00favislosti s pou\u017e\u00edvan\u00edm pri v\u00fdkone p\u00e1trania”},”jss3r”:{“id”:”jss3r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesm\u00fa by\u0165 zamenite\u013en\u00e9 na verejne pr\u00edstupnom mieste”},”u9md2″:{“id”:”u9md2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesm\u00fa by\u0165 zamenite\u013en\u00e9″,”isCorrect”:”1″}}},”jio4y”:{“id”:”jio4y”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”86. Rovno\u0161ata pou\u017e\u00edvan\u00e1 pri poskytovan\u00ed bezpe\u010dnostnej slu\u017eby alebo in\u00fd odev pou\u017e\u00edvan\u00fd pri v\u00fdkone fyzickej ochrany”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“n0qb4”:{“id”:”n0qb4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”musia by\u0165 ozna\u010den\u00e9 znakom tak, aby bolo zrejm\u00e9, \u017ee ide o civiln\u00fa bezpe\u010dnostn\u00fa slu\u017ebu”},”y67nq”:{“id”:”y67nq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”musia by\u0165 ozna\u010den\u00e9 znakom tak, aby bolo zrejm\u00e9, \u017ee ide o bezpe\u010dnostn\u00fa slu\u017ebu; to neplat\u00ed, ak ide o ochranu osoby”,”isCorrect”:”1″},”ru2nz”:{“id”:”ru2nz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”musia by\u0165 ozna\u010den\u00e9 obchodn\u00fdm n\u00e1zvom prev\u00e1dzkovate\u013ea bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”}}},”az9a2″:{“id”:”az9a2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”87. Hodnostn\u00e9 ozna\u010denie zhodn\u00e9 s hodnostn\u00fdm ozna\u010den\u00edm pr\u00edslu\u0161n\u00edkov ozbrojen\u00fdch s\u00edl Slovenskej republiky, ozbrojen\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch zborov, ozbrojen\u00fdch zborov a in\u00fdch os\u00f4b, ktor\u00e9 plnia \u00falohy verejnej spr\u00e1vy,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“q31jx”:{“id”:”q31jx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je nepr\u00edpustn\u00e9 pri pou\u017e\u00edvan\u00ed rovno\u0161aty na verejne pr\u00edstupnom mieste”},”h3nce”:{“id”:”h3nce”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je dovolen\u00e9″},”8qeuz”:{“id”:”8qeuz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je nepr\u00edpustn\u00e9″,”isCorrect”:”1″}}},”vwpql”:{“id”:”vwpql”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”88. Prev\u00e1dzkovate\u013e str\u00e1\u017enej slu\u017eby je povinn\u00fd v chr\u00e1nenom objekte vies\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t4qwv”:{“id”:”t4qwv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”evidenciu slu\u017eieb, evidenciu z\u00e1sahov a in\u0161pek\u010dn\u00fa knihu dozoru “,”isCorrect”:”1″},”af16t”:{“id”:”af16t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”evidenciu slu\u017eieb, evidenciu z\u00e1krokov a in\u0161pek\u010dn\u00fa knihu dozoru”},”8e6jp”:{“id”:”8e6jp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”evidenciu slu\u017eieb a evidenciu kontroly os\u00f4b”}}},”dm0iy”:{“id”:”dm0iy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”89. Prev\u00e1dzkovate\u013e str\u00e1\u017enej slu\u017eby, ktor\u00fd prev\u00e1dzkuje zariadenie poplachov\u00e9ho syst\u00e9mu alebo \u010das\u0165 tak\u00e9hoto zariadenia, vyhodnocuje naru\u0161enie chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo chr\u00e1nen\u00e9ho miesta alebo ktor\u00fd prev\u00e1dzkuje in\u00fd syst\u00e9m sl\u00fa\u017eiaci na ochranu majetku a osoby, je povinn\u00fd zabezpe\u010di\u0165 okam\u017eit\u00e9 preverenie sign\u00e1lu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“s0vsk”:{“id”:”s0vsk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”najmenej dvomi odborne sp\u00f4sobil\u00fdmi osobami poveren\u00fdmi v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo prostredn\u00edctvom kamerov\u00e9ho syst\u00e9mu”,”isCorrect”:”1″},”nxk9a”:{“id”:”nxk9a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odborne sp\u00f4sobilou osobou poverenou v\u00fdkonom fyzickej ochrany”},”qliw5″:{“id”:”qliw5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”najmenej jednou odborne sp\u00f4sobilou osobou poverenou v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo prostredn\u00edctvom kamerov\u00e9ho syst\u00e9mu”}}},”e2bnb”:{“id”:”e2bnb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”90. Motorov\u00e9 vozidlo pou\u017e\u00edvan\u00e9 na preverenie sign\u00e1lu pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti mus\u00ed by\u0165 ozna\u010den\u00e9 \u010ditate\u013en\u00fdm n\u00e1pisom”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“9wf4o”:{“id”:”9wf4o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”POPLACHOV\u00c9 VOZIDLO\””},”fyq20″:{“id”:”fyq20″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Z\u00c1SAHOV\u00c9 VOZIDLO\””,”isCorrect”:”1″},”wu6dy”:{“id”:”wu6dy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\”Z\u00c1SAHOVKA SBS \””}}},”cznao”:{“id”:”cznao”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”91. Ochranu osoby pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti mo\u017eno vykon\u00e1va\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5moyr”:{“id”:”5moyr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len v pr\u00edpade bezprostredn\u00e9ho ohrozenia \u017eivota a zdravia osoby”},”jk197″:{“id”:”jk197″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len s jej v\u00fdslovn\u00fdm s\u00fahlasom v pr\u00edpade, \u017ee dov\u0155\u0161ila vek 20 rokov”},”5sd4z”:{“id”:”5sd4z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len s jej v\u00fdslovn\u00fdm s\u00fahlasom”,”isCorrect”:”1″}}},”49iq6″:{“id”:”49iq6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”92. Pri prev\u00e1dzkovan\u00ed detekt\u00edvnej slu\u017eby pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa nesmie p\u00e1tra\u0165 po”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“g4m0b”:{“id”:”g4m0b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”politickom alebo n\u00e1bo\u017eenskom presved\u010den\u00ed osoby alebo po jej pr\u00edslu\u0161nosti k ur\u010ditej sekte”},”y671e”:{“id”:”y671e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”politickom, odbor\u00e1rskom alebo n\u00e1bo\u017eenskom presved\u010den\u00ed osoby alebo po jej pr\u00edslu\u0161nosti k ur\u010ditej rase, etnickej skupine alebo n\u00e1rodnosti”,”isCorrect”:”1″},”tm93d”:{“id”:”tm93d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sp\u00f4sobilosti na pr\u00e1vne \u00fakony”}}},”8rdyu”:{“id”:”8rdyu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”93. Prev\u00e1dzkovate\u013e detekt\u00edvnej slu\u017eby pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti m\u00f4\u017ee inform\u00e1cie z\u00edskan\u00e9 v s\u00favislosti s poskytovan\u00edm detekt\u00edvnej slu\u017eby ozn\u00e1mi\u0165 iba osobe,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“256xq”:{“id”:”256xq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktor\u00e1 s n\u00edm uzavrela zmluvu o poskytovan\u00ed detekt\u00edvnej slu\u017eby, alebo osobe ktor\u00fa na to \u00fastne ur\u010dil”},”dtrrj”:{“id”:”dtrrj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktor\u00e1 s n\u00edm uzavrela zmluvu o poskytovan\u00ed detekt\u00edvnej slu\u017eby”},”uztag”:{“id”:”uztag”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktor\u00e1 s n\u00edm uzavrela zmluvu o poskytovan\u00ed detekt\u00edvnej slu\u017eby, alebo osobe \u0148ou p\u00edsomne splnomocnenej”,”isCorrect”:”1″}}},”65w90″:{“id”:”65w90″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”94. \u0160t\u00e1tny dozor nad dodr\u017eiavan\u00edm povinnost\u00ed ustanoven\u00fdch z\u00e1konom o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti alebo na jeho z\u00e1klade fyzick\u00fdm osob\u00e1m a pr\u00e1vnick\u00fdm osob\u00e1m vykon\u00e1va”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“9lqpc”:{“id”:”9lqpc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ministerstvo vn\u00fatra Slovenskej republiky”,”isCorrect”:”1″},”os66n”:{“id”:”os66n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”N\u00e1rodn\u00fd bezpe\u010dnostn\u00fd \u00farad”},”49hnh”:{“id”:”49hnh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”krajsk\u00e9 riadite\u013estvo Policajn\u00e9ho zboru”}}},”zgx4d”:{“id”:”zgx4d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”95. Krajsk\u00e9 riadite\u013estvo Policajn\u00e9ho zboru vykon\u00e1va pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti vo svojej p\u00f4sobnosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“75p1o”:{“id”:”75p1o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kontrolu nad dodr\u017eiavan\u00edm povinnost\u00ed ustanoven\u00fdch t\u00fdmto z\u00e1konom, osobitn\u00fdm predpisom upravuj\u00facim profesion\u00e1lnu cezhrani\u010dn\u00fa prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich z\u00e1klade fyzick\u00fdm osob\u00e1m a pr\u00e1vnick\u00fdm osob\u00e1m”,”isCorrect”:”1″},”pp2l3″:{“id”:”pp2l3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0161t\u00e1tny dozor nad dodr\u017eiavan\u00edm povinnost\u00ed ustanoven\u00fdch z\u00e1konom o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti alebo na jeho z\u00e1klade fyzick\u00fdm osob\u00e1m a pr\u00e1vnick\u00fdm osob\u00e1m”},”5g7al”:{“id”:”5g7al”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rev\u00edziu \u010dinnost\u00ed Policajn\u00e9ho zboru na \u00faseku s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”}}},”l3qqj”:{“id”:”l3qqj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”96. Kontrolu \u010dinnosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jrhgd”:{“id”:”jrhgd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd vykon\u00e1va\u0165 ka\u017ed\u00fd policajt a v rozsahu ustanovenom t\u00fdmto z\u00e1konom aj pr\u00edslu\u0161n\u00edk Slovenskej informa\u010dnej slu\u017eby a N\u00e1rodn\u00e9ho bezpe\u010dnostn\u00e9ho \u00faradu”},”dw6s8″:{“id”:”dw6s8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd vykon\u00e1va\u0165 len pr\u00edslu\u0161n\u00edk Policajn\u00e9ho zboru v slu\u017eobnej rovno\u0161ate”},”uh10u”:{“id”:”uh10u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 vykon\u00e1va\u0165 osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom \u0161t\u00e1tneho dozoru, kontroly alebo ka\u017ed\u00fd policajt a v rozsahu ustanovenom t\u00fdmto z\u00e1konom aj pr\u00edslu\u0161n\u00edk Vojenskej pol\u00edcie”,”isCorrect”:”1″}}},”rxiis”:{“id”:”rxiis”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”97. Zadr\u017ea\u0165 preukaz odbornej sp\u00f4sobilosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti osobe poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany, p\u00e1trania, odbornej pr\u00edpravy a poradenstva, policajt pri v\u00fdkone kontroly \u010dinnosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“22dc2”:{“id”:”22dc2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00fd”},”4to6u”:{“id”:”4to6u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”ye15u”:{“id”:”ye15u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd len v pr\u00edpade, ak je t\u00e1to osoba pod vplyvom alkoholu”}}},”mucjo”:{“id”:”mucjo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”98. Jedn\u00fdm z d\u00f4vodov zadr\u017eania preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti osobe pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je aj”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“n5ulw”:{“id”:”n5ulw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podozrenie zo sp\u00e1chania trestn\u00e9ho \u010dinu ubl\u00ed\u017eenia na zdrav\u00ed”},”hwk0q”:{“id”:”hwk0q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odmietnutie podrobi\u0165 sa sk\u00fa\u0161ke, \u010di nie je pod vplyvom alkoholick\u00fdch n\u00e1pojov alebo in\u00fdch n\u00e1vykov\u00fdch l\u00e1tok”,”isCorrect”:”1″},”qpb76″:{“id”:”qpb76″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odmietnutie podrobi\u0165 sa sk\u00fa\u0161ke, \u010di nie je pod vplyvom anabolick\u00fdch steroidov”}}},”vgy66″:{“id”:”vgy66″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”99. Osoby poveren\u00e9 v\u00fdkonom \u0161t\u00e1tneho dozoru alebo kontroly alebo policajti pri v\u00fdkone kontroly \u010dinnosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti s\u00fa opr\u00e1vnen\u00ed”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“h9igj”:{“id”:”h9igj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vstupova\u0165 do objektov, na pozemky a do in\u00fdch priestorov, ak s\u00favisia s predmetom \u0161t\u00e1tneho dozoru, kontroly alebo kontroly \u010dinnosti, a vy\u017eadova\u0165 s\u00fa\u010dinnos\u0165 kontrolovan\u00e9ho subjektu a jeho zamestnancov”,”isCorrect”:”1″},”jx1f9″:{“id”:”jx1f9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kedyko\u013evek vstupova\u0165 do objektov, na pozemky a do in\u00fdch priestorov”},”x8bk7″:{“id”:”x8bk7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vstupova\u0165 do objektov, na pozemky a do in\u00fdch priestorov, ak s\u00favisia s predmetom \u0161t\u00e1tnej kontroly a vy\u017eadova\u0165 s\u00fa\u010dinnos\u0165 kontrolovan\u00e9ho subjektu a jeho zamestnancov”}}},”90e0u”:{“id”:”90e0u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”100.\t Za sp\u00e1chanie priestupku na \u00faseku s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, policajt pri v\u00fdkone kontroly \u010dinnosti ulo\u017ei\u0165 blokov\u00fa pokutu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tsalh”:{“id”:”tsalh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee osobe poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany”},”w6987″:{“id”:”w6987″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee do 160 eur”},”zqlia”:{“id”:”zqlia”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00f4\u017ee”,”isCorrect”:”1″}}}}}

1. Súkromná bezpečnosť – typ S /otázky 37 – 72/

{“questions”:{“v9kiw”:{“id”:”v9kiw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”37. Spo\u013eahliv\u00fd pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti nie je ten, kto”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“rivta”:{“id”:”rivta”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”preuk\u00e1zate\u013ene po\u017e\u00edva alkoholick\u00e9 n\u00e1poje alebo in\u00e9 n\u00e1vykov\u00e9 l\u00e1tky, “},”993v0”:{“id”:”993v0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”preuk\u00e1zate\u013ene nadmerne po\u017e\u00edva alkoholick\u00e9 n\u00e1poje alebo preuk\u00e1zate\u013ene po\u017e\u00edva in\u00e9 n\u00e1vykov\u00e9 l\u00e1tky”,”isCorrect”:”1″},”j5s8d”:{“id”:”j5s8d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po\u017e\u00edva alkoholick\u00e9 n\u00e1poje alebo po\u017e\u00edva in\u00e9 n\u00e1vykov\u00e9 l\u00e1tky”}}},”oh0f4″:{“id”:”oh0f4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”38. Za spo\u013eahliv\u00e9ho pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa nepova\u017euje ten, kto”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“2keks”:{“id”:”2keks”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bol v posledn\u00fdch troch rokoch uznan\u00fd vinn\u00fdm z priestupkov na \u00fasekoch uveden\u00fdch v z\u00e1kone o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”w9far”:{“id”:”w9far”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je trestne st\u00edhan\u00fd za nedbanlivostn\u00fd trestn\u00fd \u010din”},”quy1z”:{“id”:”quy1z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bol v posledn\u00fdch dvoch rokoch uznan\u00fd vinn\u00fdm z priestupkov na \u00fasekoch uveden\u00fdch v z\u00e1kone o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”isCorrect”:”1″}}},”3rruw”:{“id”:”3rruw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”39. Ak je osoba st\u00edhan\u00e1 pre \u00famyseln\u00fd trestn\u00fd \u010din, pova\u017euje sa na \u00fa\u010dely z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti za osobu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t6tr4”:{“id”:”t6tr4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie bez\u00fahonn\u00fa”},”b6emj”:{“id”:”b6emj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie spo\u013eahliv\u00fa”,”isCorrect”:”1″},”71r0r”:{“id”:”71r0r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spo\u013eahliv\u00fa”}}},”gghsa”:{“id”:”gghsa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”40. Pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa spo\u013eahlivos\u0165 preukazuje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ljj2n”:{“id”:”ljj2n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u00fdpisom z registra trestov a \u010destn\u00fdm prehl\u00e1sen\u00edm”},”4dkia”:{“id”:”4dkia”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpisom z registra trestov”,”isCorrect”:”1″},”puew8″:{“id”:”puew8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpisom z evidencie priestupkov nie star\u0161\u00edm ako tri mesiace”}}},”a770n”:{“id”:”a770n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”41. Zdravotnou sp\u00f4sobilos\u0165ou sa pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti rozumie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“g79ha”:{“id”:”g79ha”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”telesn\u00e1 sp\u00f4sobilos\u0165 a psychick\u00e1 sp\u00f4sobilos\u0165″,”isCorrect”:”1″},”fjkto”:{“id”:”fjkto”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”fyzick\u00e1 a psychologick\u00e1 sp\u00f4sobilos\u0165″},”5k1h6″:{“id”:”5k1h6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”telesn\u00e1 a fyzick\u00e1 sp\u00f4sobilos\u0165″}}},”h84cb”:{“id”:”h84cb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”42. V pr\u00edpade, \u017ee je u osoby pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej osoby po\u017eadovan\u00e1 zdravotn\u00e1 sp\u00f4sobilos\u0165 je t\u00e1to osoba povinn\u00e1 podrobi\u0165 sa pos\u00fadeniu zdravotnej sp\u00f4sobilosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“470zm”:{“id”:”470zm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd rok, ak nie je v z\u00e1veroch predch\u00e1dzaj\u00faceho lek\u00e1rskeho posudku ustanoven\u00e1 in\u00e1 lehota”},”5bhlb”:{“id”:”5bhlb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e9 dva roky, ak nie je v z\u00e1veroch predch\u00e1dzaj\u00faceho lek\u00e1rskeho posudku ustanoven\u00e1 krat\u0161ia lehota”,”isCorrect”:”1″},”9ljpn”:{“id”:”9ljpn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e9 dva roky, ak nie je v z\u00e1veroch predch\u00e1dzaj\u00faceho lek\u00e1rskeho posudku ustanoven\u00e1 dlh\u0161ia lehota”}}},”kcxu7″:{“id”:”kcxu7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”43. Zdravotn\u00e1 sp\u00f4sobilos\u0165 pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa preukazuje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zin4n”:{“id”:”zin4n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”lek\u00e1rskym posudkom, ktor\u00e9ho s\u00fa\u010das\u0165ou je psychologick\u00e9 vy\u0161etrenie”,”isCorrect”:”1″},”dsuhf”:{“id”:”dsuhf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”lek\u00e1rskou spr\u00e1vou”},”fv0le”:{“id”:”fv0le”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”psychologick\u00fdm posudkom”}}},”6el7r”:{“id”:”6el7r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”44. Odborne sp\u00f4sobilou osobou je na \u00fa\u010dely z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti osoba,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“cjinw”:{“id”:”cjinw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktor\u00e1 nedosiahla vzdelanie ustanoven\u00e9 pre dan\u00fa \u010dinnos\u0165 a je dr\u017eite\u013eom preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti”},”dsxyi”:{“id”:”dsxyi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktor\u00e1 dosiahla vzdelanie pre dan\u00fa \u010dinnos\u0165, nemus\u00ed v\u0161ak by\u0165 dr\u017eite\u013eom preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti”},”m0o2p”:{“id”:”m0o2p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktor\u00e1 dosiahla vzdelanie ustanoven\u00e9 pre dan\u00fa \u010dinnos\u0165 a je dr\u017eite\u013eom preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti”,”isCorrect”:”1″}}},”e9f41″:{“id”:”e9f41″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”45. Sk\u00fa\u0161ka odbornej sp\u00f4sobilosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“sm5qo”:{“id”:”sm5qo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”typu P a typu D”},”xymn6″:{“id”:”xymn6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”typu S, typu P a typu CIT”,”isCorrect”:”1″},”qjimo”:{“id”:”qjimo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”typu S, typu P a typu D”}}},”svuf7″:{“id”:”svuf7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”46. Sk\u00fa\u0161ka typu S je pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti ur\u010den\u00e1 pre osoby”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b10hy”:{“id”:”b10hy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poveren\u00e9 v\u00fdkonom ochrany pred po\u017eiarmi”},”oksa1″:{“id”:”oksa1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poveren\u00e9 v\u00fdkonom fyzickej ochrany, p\u00e1trania, odbornej pr\u00edpravy a poradenstva a pre prev\u00e1dzkovate\u013eov”},”8uv9t”:{“id”:”8uv9t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poveren\u00e9 v\u00fdkonom fyzickej ochrany a p\u00e1trania”,”isCorrect”:”1″}}},”y6kmp”:{“id”:”y6kmp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”47. Sk\u00fa\u0161obn\u00e1 komisia na vykonanie sk\u00fa\u0161ky odbornej sp\u00f4sobilosti je zlo\u017een\u00e1 z \u010dlenov, ktor\u00ed s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“xu993”:{“id”:”xu993″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1stupcami Ministerstva vn\u00fatra Slovenskej republiky, krajsk\u00e9ho riadite\u013estva Policajn\u00e9ho zboru a okresn\u00e9ho riadite\u013estva Policajn\u00e9ho zboru”,”isCorrect”:”1″},”g7iml”:{“id”:”g7iml”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1stupcami Ministerstva obrany Slovenskej republiky, krajsk\u00e9ho riadite\u013estva Policajn\u00e9ho zboru a okresn\u00e9ho riadite\u013estva Policajn\u00e9ho zboru”},”6l2im”:{“id”:”6l2im”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u0161etci z\u00e1stupcami \u00faradu s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb Prez\u00eddia Policajn\u00e9ho zboru”}}},”1jpsh”:{“id”:”1jpsh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”48. Ak preukaz odbornej sp\u00f4sobilosti stratil platnos\u0165 z d\u00f4vodu uplynutia doby na ktor\u00fa bol vydan\u00fd, je jeho dr\u017eite\u013e povinn\u00fd ho odovzda\u0165 Ministerstvu vn\u00fatra Slovenskej republiky do”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7yoo6”:{“id”:”7yoo6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”30 dn\u00ed od z\u00e1niku platnosti”},”jpmeh”:{“id”:”jpmeh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”15 dn\u00ed od z\u00e1niku platnosti”,”isCorrect”:”1″},”rq2ei”:{“id”:”rq2ei”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 dn\u00ed od z\u00e1niku platnosti”}}},”j197a”:{“id”:”j197a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”49. Prihl\u00e1\u0161ku na vykonanie sk\u00fa\u0161ky odbornej sp\u00f4sobilosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti pod\u00e1va osoba akreditovan\u00e1 Ministerstvom vn\u00fatra Slovenskej republiky na”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“llb9e”:{“id”:”llb9e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”krajskom riadite\u013estve Policajn\u00e9ho zboru”},”0o4ik”:{“id”:”0o4ik”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ministerstve vn\u00fatra Slovenskej republiky”,”isCorrect”:”1″},”5tus8″:{“id”:”5tus8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okresnom riadite\u013estve Policajn\u00e9ho zboru”}}},”md046″:{“id”:”md046″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”50. Uch\u00e1dza\u010da, ktor\u00fd nevykon\u00e1 \u00faspe\u0161ne riadnu sk\u00fa\u0161ku, mo\u017eno prihl\u00e1si\u0165 na vykonanie opravnej sk\u00fa\u0161ky”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gwu67”:{“id”:”gwu67″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a\u017e po uplynut\u00ed troch mesiacov”},”3yalc”:{“id”:”3yalc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a\u017e po uplynut\u00ed jedn\u00e9ho mesiaca”},”iu9f2″:{“id”:”iu9f2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ihne\u010f po jej ne\u00faspe\u0161nom vykonan\u00ed”,”isCorrect”:”1″}}},”1ygn3″:{“id”:”1ygn3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”51. Sk\u00fa\u0161ka odbornej sp\u00f4sobilosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa sklad\u00e1 z”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“fs970”:{“id”:”fs970″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”praktickej uk\u00e1\u017eky z\u00e1sahov a p\u00edsomn\u00e9ho testu”},”kqdsh”:{“id”:”kqdsh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u00edsomn\u00e9ho testu a \u00fastnej sk\u00fa\u0161ky”,”isCorrect”:”1″},”bfkeq”:{“id”:”bfkeq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u00edsomn\u00e9ho testu”}}},”0ll5l”:{“id”:”0ll5l”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”52. Sk\u00fa\u0161ka odbornej sp\u00f4sobilosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa vykon\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“v3nwt”:{“id”:”v3nwt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v \u0161t\u00e1tnom jazyku”,”isCorrect”:”1″},”nlxir”:{“id”:”nlxir”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len v materinskom jazyku”},”zym7w”:{“id”:”zym7w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v jazyku, ktor\u00fd uch\u00e1dza\u010d o vykonanie sk\u00fa\u0161ky ovl\u00e1da, pri\u010dom ak niektor\u00fd \u010dlen komisie neovl\u00e1da jazyk, v ktorom uch\u00e1dza\u010d vykon\u00e1 sk\u00fa\u0161ku, sk\u00fa\u0161ka sa vykon\u00e1 prostredn\u00edctvom tlmo\u010dn\u00edka”}}},”ig6px”:{“id”:”ig6px”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”53. Uch\u00e1dza\u010dovi, ktor\u00fd \u00faspe\u0161ne vykonal sk\u00fa\u0161ku odbornej sp\u00f4sobilosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, vyd\u00e1 Ministerstvo vn\u00fatra Slovenskej republiky preukaz odbornej sp\u00f4sobilosti pr\u00edslu\u0161n\u00e9ho typu, ak je t\u00e1to osoba”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qywvp”:{“id”:”qywvp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bez\u00fahonn\u00e1 a spo\u013eahliv\u00e1″,”isCorrect”:”1″},”6wrzz”:{“id”:”6wrzz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sp\u00f4sobila na pr\u00e1vne \u00fakony a bez\u00fahonn\u00e1″},”cdv4b”:{“id”:”cdv4b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zdravotne sp\u00f4sobil\u00e1″}}},”rgxt5″:{“id”:”rgxt5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”54. Platnos\u0165 preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zzayk”:{“id”:”zzayk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”po dobu trvania pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu v bezpe\u010dnostnej slu\u017ebe”},”0z9zc”:{“id”:”0z9zc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”neobmedzen\u00e1″},”eijz8″:{“id”:”eijz8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”10 rokov”,”isCorrect”:”1″}}},”vsg15″:{“id”:”vsg15″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”55. Preukaz odbornej sp\u00f4sobilosti je pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti pova\u017eovan\u00fd za”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0omwb”:{“id”:”0omwb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”medzin\u00e1rodn\u00fa listinu”},”o68cc”:{“id”:”o68cc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie verejn\u00fa listinu”},”amils”:{“id”:”amils”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”verejn\u00fa listinu”,”isCorrect”:”1″}}},”4ej3o”:{“id”:”4ej3o”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”56. Licenciu na prev\u00e1dzkovanie bezpe\u010dnostnej slu\u017eby okrem licencie na prev\u00e1dzkovanie profesion\u00e1lnej cezhrani\u010dnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou m\u00f4\u017ee od\u0148a\u0165 len”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b9cov”:{“id”:”b9cov”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ministerstvo vn\u00fatra Slovenskej republiky”},”vkto8″:{“id”:”vkto8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”krajsk\u00e9 riadite\u013estvo Policajn\u00e9ho zboru”,”isCorrect”:”1″},”3tw0r”:{“id”:”3tw0r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Najvy\u0161\u0161\u00ed s\u00fad Slovenskej republiky”}}},”2pwjt”:{“id”:”2pwjt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”57. Pri prev\u00e1dzkovan\u00ed bezpe\u010dnostnej slu\u017eby s\u00fa na \u010des\u0165, v\u00e1\u017enos\u0165 a d\u00f4stojnos\u0165 povinn\u00ed dba\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“mr08e”:{“id”:”mr08e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovate\u013e, ako aj jeho zamestnanci”,”isCorrect”:”1″},”jgrtp”:{“id”:”jgrtp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len prev\u00e1dzkovatelia”},”r8gtv”:{“id”:”r8gtv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba, proti ktorej bol veden\u00fd z\u00e1sah s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”}}},”gaxga”:{“id”:”gaxga”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”58. Povinnos\u0165 zachova\u0165 ml\u010danlivos\u0165 pri prev\u00e1dzkovan\u00ed bezpe\u010dnostnej slu\u017eby trv\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vlnal”:{“id”:”vlnal”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba po\u010das prev\u00e1dzkovania bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”},”24qbh”:{“id”:”24qbh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aj po ukon\u010den\u00ed prev\u00e1dzkovania bezpe\u010dnostnej slu\u017eby alebo po skon\u010den\u00ed pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu”,”isCorrect”:”1″},”994m8″:{“id”:”994m8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba po\u010das trvania pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu”}}},”2jd9n”:{“id”:”2jd9n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”59. Na posudzovanie bez\u00fahonnosti zamestnanca pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je zamestnanec povinn\u00fd prev\u00e1dzkovate\u013eovi predlo\u017ei\u0165 doklady a \u010destn\u00e9 vyhl\u00e1senia preukazuj\u00face jeho bez\u00fahonnos\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“xclhi”:{“id”:”xclhi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba pri vzniku pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu”},”brxg4″:{“id”:”brxg4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd rok”},”cgfzf”:{“id”:”cgfzf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e9 dva roky”,”isCorrect”:”1″}}},”kmnpu”:{“id”:”kmnpu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”60. Na posudzovanie spo\u013eahlivosti zamestnanca pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je zamestnanec povinn\u00fd prev\u00e1dzkovate\u013eovi “,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“hny9x”:{“id”:”hny9x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u00edsomne ozn\u00e1mi\u0165 ka\u017ed\u00fa zmenu skuto\u010dnost\u00ed rozhoduj\u00facich na pos\u00fadenie spo\u013eahlivosti bezprostredne od vzniku tejto zmeny”},”ie7u4″:{“id”:”ie7u4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u00edsomne ozn\u00e1mi\u0165 ka\u017ed\u00fa zmenu skuto\u010dnost\u00ed rozhoduj\u00facich na pos\u00fadenie spo\u013eahlivosti najnesk\u00f4r do 15 dn\u00ed do tejto zmeny”,”isCorrect”:”1″},”4p6xj”:{“id”:”4p6xj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u00edsomne ozn\u00e1mi\u0165 ka\u017ed\u00fa zmenu skuto\u010dnost\u00ed rozhoduj\u00facich na pos\u00fadenie spo\u013eahlivosti najnesk\u00f4r do 20 dn\u00ed od tejto zmeny”}}},”m2n9w”:{“id”:”m2n9w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”61. Fyzick\u00fa ochranu alebo p\u00e1tranie m\u00f4\u017ee pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti vykon\u00e1va\u0165 osoba, ktor\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7yelf”:{“id”:”7yelf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dosiahla vek 18 rokov, je sp\u00f4sobil\u00e1 na pr\u00e1vne \u00fakony v plnom rozsahu, je bez\u00fahonn\u00e1, je spo\u013eahliv\u00e1, je zdravotne sp\u00f4sobil\u00e1 a je dr\u017eite\u013eom preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti”,”isCorrect”:”1″},”4fday”:{“id”:”4fday”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dosiahla vek 18 rokov, je bez\u00fahonn\u00e1, je spo\u013eahliv\u00e1, je zdravotne sp\u00f4sobil\u00e1 a je dr\u017eite\u013eom preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti”},”dgdx6″:{“id”:”dgdx6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dosiahla vek 20 rokov, je sp\u00f4sobil\u00e1 na pr\u00e1vne \u00fakony v plnom rozsahu, je bez\u00fahonn\u00e1, je spo\u013eahliv\u00e1 a je zdravotne sp\u00f4sobil\u00e1″}}},”8x2hn”:{“id”:”8x2hn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”62. Na v\u00fdkone fyzickej ochrany sa m\u00f4\u017ee po\u010das odbornej pr\u00edpravy z\u00fa\u010dast\u0148ova\u0165 aj osoba, ktor\u00e1 nie je dr\u017eite\u013eom preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, pri\u010dom”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“9wgx5”:{“id”:”9wgx5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u00fdkon fyzickej ochrany m\u00f4\u017ee by\u0165 vykon\u00e1van\u00fd iba u jedn\u00e9ho prev\u00e1dzkovate\u013ea bezpe\u010dnostnej slu\u017eby a najdlh\u0161ie po dobu jedn\u00e9ho mesiaca”},”z2jw2″:{“id”:”z2jw2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”posta\u010duje priamy doh\u013ead osoby, ktor\u00e1 je dr\u017eite\u013eom preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti”},”2k1ta”:{“id”:”2k1ta”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u00fdkon fyzickej ochrany tejto osoby mus\u00ed by\u0165 vykon\u00e1van\u00fd pod\u013ea vopred vypracovan\u00e9ho p\u00edsomn\u00e9ho pl\u00e1nu, osoba mus\u00ed by\u0165 pod st\u00e1lym priamym doh\u013eadom osoby, ktor\u00e1 je dr\u017eite\u013eom preukazu odbornej sp\u00f4sobilosti, a v\u00fdkon fyzickej ochrany m\u00f4\u017ee by\u0165 vykon\u00e1van\u00fd iba u jedn\u00e9ho prev\u00e1dzkovate\u013ea bezpe\u010dnostnej slu\u017eby a najdlh\u0161ie po dobu troch mesiacov”,”isCorrect”:”1″}}},”3ro8r”:{“id”:”3ro8r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”63. Uklada\u0165 plnenie \u00faloh, ktor\u00e9 nie s\u00fa v s\u00falade so z\u00e1konom o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti alebo in\u00fdmi v\u0161eobecne z\u00e1v\u00e4zn\u00fdmi pr\u00e1vnymi predpismi, osobe poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany, p\u00e1trania, odbornej pr\u00edpravy prev\u00e1dzkovate\u013e”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“xcjha”:{“id”:”xcjha”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie po\u010das vykon\u00e1vania z\u00e1sahov”},”443yh”:{“id”:”443yh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie”,”isCorrect”:”1″},”bqkhu”:{“id”:”bqkhu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee na z\u00e1klade v\u00fdnimiek uveden\u00fdch v z\u00e1kone o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”}}},”7g1j8″:{“id”:”7g1j8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”64. Vykona\u0165 z\u00e1sah m\u00f4\u017ee osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania len”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ghvxg”:{“id”:”ghvxg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak je poru\u0161ovan\u00fd alebo ohrozovan\u00fd z\u00e1ujem chr\u00e1nen\u00fd bezpe\u010dnostnou slu\u017ebou a len v s\u00falade so z\u00e1konom a in\u00fdmi v\u0161eobecne z\u00e1v\u00e4zn\u00fdmi pr\u00e1vnymi predpismi”,”isCorrect”:”1″},”bnf5x”:{“id”:”bnf5x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak je po\u0161koden\u00fd z\u00e1ujem chr\u00e1nen\u00fd bezpe\u010dnostnou slu\u017ebou a len v s\u00falade s Trestn\u00fdm z\u00e1konom”},”5u69v”:{“id”:”5u69v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak je p\u00e1chan\u00fd trestn\u00fd \u010din”}}},”mr3y5″:{“id”:”mr3y5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”65. Ak je vykonan\u00fd z\u00e1sah pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, pri ktorom bola osoba zranen\u00e1, je osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania okrem \u010fal\u0161ieho povinn\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b34hb”:{“id”:”b34hb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabr\u00e1ni\u0165 \u00fateku poranenej osoby”},”b4is2″:{“id”:”b4is2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”privola\u0165 lek\u00e1ra”},”ceu7s”:{“id”:”ceu7s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poskytn\u00fa\u0165 osobe, ktor\u00e1 bola pri tejto \u010dinnosti zranen\u00e1, neodkladne nevyhnutn\u00fa pomoc vr\u00e1tane privolania lek\u00e1ra”,”isCorrect”:”1″}}},”4paw6″:{“id”:”4paw6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”66. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania je v s\u00favislosti s vykon\u00e1van\u00edm z\u00e1sahu povinn\u00e1 ohl\u00e1si\u0165 prev\u00e1dzkovate\u013eovi alebo osobe n\u00edm ur\u010denej”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“6yewl”:{“id”:”6yewl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e9 po\u0161kodenie chr\u00e1nen\u00e9ho majetku, nie v\u0161ak zranenie os\u00f4b”},”c64oq”:{“id”:”c64oq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd pr\u00edpad smrti, ka\u017ed\u00fd pr\u00edpad zranenia osoby, ako aj ka\u017ed\u00e9 poru\u0161enie alebo z\u00e1va\u017en\u00e9 ohrozenie z\u00e1ujmu chr\u00e1nen\u00e9ho bezpe\u010dnostnou slu\u017ebou”,”isCorrect”:”1″},”wep79″:{“id”:”wep79″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd pr\u00edpad smrti, ka\u017ed\u00fd pr\u00edpad zranenia osoby, ako aj ka\u017ed\u00e9 poru\u0161enie alebo ohrozenie z\u00e1ujmu chr\u00e1nen\u00e9ho bezpe\u010dnostnou slu\u017ebou”}}},”b85sj”:{“id”:”b85sj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”67. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti streln\u00fa zbra\u0148″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“2p8xa”:{“id”:”2p8xa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00e1 dr\u017ea\u0165 a nosi\u0165″},”a4kt3″:{“id”:”a4kt3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 dr\u017ea\u0165 a nosi\u0165 za podmienok ustanoven\u00fdch osobitn\u00fdm predpisom”,”isCorrect”:”1″},”t674q”:{“id”:”t674q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00e1 dr\u017ea\u0165, ale v ur\u010den\u00fdch objektoch ju m\u00f4\u017ee nosi\u0165″}}},”v5uji”:{“id”:”v5uji”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”68. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti streln\u00fa zbra\u0148 smie pou\u017ei\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“29yp2”:{“id”:”29yp2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba za podmienok ustanoven\u00fdch osobitn\u00fdm predpisom”,”isCorrect”:”1″},”dw2aq”:{“id”:”dw2aq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba ako donucovac\u00ed prostriedok”},”k68pk”:{“id”:”k68pk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba ako vecn\u00fd bezpe\u010dnostn\u00fd prostriedok”}}},”egsow”:{“id”:”egsow”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”69. Odobra\u0165 predmety poch\u00e1dzaj\u00face z protipr\u00e1vnej \u010dinnosti s\u00favisiacej s chr\u00e1nen\u00fdm objektom, chr\u00e1nen\u00fdm miestom alebo chr\u00e1nenou osobou, osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“oe58x”:{“id”:”oe58x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00e1″},”6cs9a”:{“id”:”6cs9a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 len v s\u00favislosti s ochranou objektov osobitnej d\u00f4le\u017eitosti”},”tmvrn”:{“id”:”tmvrn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1″,”isCorrect”:”1″}}},”o2xjl”:{“id”:”o2xjl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”70. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany nem\u00f4\u017ee”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7kw03”:{“id”:”7kw03″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u00e1za\u0165 vstup do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto nepovolan\u00fdm osob\u00e1m”},”s60jx”:{“id”:”s60jx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u00e1za\u0165 vstup do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto pr\u00edslu\u0161n\u00edkom ozbrojen\u00fdch s\u00edl Slovenskej republiky, ozbrojen\u00e9ho bezpe\u010dnostn\u00e9ho zboru, ozbrojen\u00e9ho zboru, ak do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto vstupuj\u00fa na slu\u017eobn\u00fd \u00fa\u010del, pri\u010dom zak\u00e1za\u0165 vstup do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu nemo\u017eno ani osob\u00e1m, ktor\u00e9 s\u00fa k tomu opr\u00e1vnen\u00e9 pod\u013ea osobitn\u00fdch predpisov”,”isCorrect”:”1″},”iwpvm”:{“id”:”iwpvm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zak\u00e1za\u0165 vstup do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto osob\u00e1m, ktor\u00e9 maj\u00fa pri sebe zbra\u0148, ak je do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto vstup so zbra\u0148ou zak\u00e1zan\u00fd”}}},”7xfwu”:{“id”:”7xfwu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”71. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany pre \u00fa\u010dely vedenia evidencie o vstupe alebo v\u00fdstupe os\u00f4b a dopravn\u00fdch prostriedkov do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu, alebo z chr\u00e1nen\u00e9ho objektu, alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto alebo z chr\u00e1nen\u00e9ho miesta vy\u017eadova\u0165 preuk\u00e1zanie toto\u017enosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“othh5”:{“id”:”othh5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 len v pr\u00edpadoch dom\u00e1hania sa vstupu n\u00e1siln\u00fdm sp\u00f4sobom”},”et8vh”:{“id”:”et8vh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00e1″},”7nc99″:{“id”:”7nc99″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1″,”isCorrect”:”1″}}},”6t0hq”:{“id”:”6t0hq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”72. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany je opr\u00e1vnen\u00e1 vy\u017eadova\u0165 preuk\u00e1zanie toto\u017enosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b2xmb”:{“id”:”b2xmb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”u osoby, ktor\u00e1 je pristihnut\u00e1 pri p\u00e1chan\u00ed priestupku alebo trestn\u00e9ho \u010dinu, ktor\u00fd s\u00favis\u00ed s v\u00fdkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po sp\u00e1chan\u00ed tak\u00e9hoto priestupku alebo trestn\u00e9ho \u010dinu, a u osoby, ktor\u00e1 bola pristihnut\u00e1 pri neopr\u00e1vnenom vstupe do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo na chr\u00e1nen\u00e9 miesto, alebo osoby, ktor\u00e1 bola pristihnut\u00e1 pri neopr\u00e1vnenom v\u00fdstupe z chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo z chr\u00e1nen\u00e9ho miesta”,”isCorrect”:”1″},”xto1o”:{“id”:”xto1o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba u osoby, ktor\u00e1 je pristihnut\u00e1 pri p\u00e1chan\u00ed priestupku alebo trestn\u00e9ho \u010dinu, ktor\u00fd s\u00favis\u00ed s v\u00fdkonom fyzickej ochrany”},”i89g7″:{“id”:”i89g7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba u pr\u00e1vnickej osoby, ktor\u00e1 je pristihnut\u00e1 pri p\u00e1chan\u00ed priestupku alebo trestn\u00e9ho \u010dinu, ktor\u00fd s\u00favis\u00ed s v\u00fdkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po sp\u00e1chan\u00ed tak\u00e9hoto priestupku alebo trestn\u00e9ho \u010dinu”}}}}}

11. Kriminalistika – typ S, P a CIT

{“questions”:{“3dz5g”:{“id”:”3dz5g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Medzi pam\u00e4\u0165ov\u00e9 stopy patria”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ixgj5”:{“id”:”ixgj5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopy obuvi, motorov\u00fdch vozidiel”},”im9k8″:{“id”:”im9k8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”biologick\u00e9 stopy”},”6ujps”:{“id”:”6ujps”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopy vo vedom\u00ed \u010dloveka”,”isCorrect”:”1″}}},”08h3g”:{“id”:”08h3g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. Medzi materi\u00e1lne stopy patria”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ahwc9”:{“id”:”ahwc9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopy plo\u0161n\u00e9 a plastick\u00e9″,”isCorrect”:”1″},”hus55″:{“id”:”hus55″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopy pam\u00e4\u0165ov\u00e9″},”z5c9y”:{“id”:”z5c9y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopy vo vedom\u00ed \u010dloveka”}}},”5hfcc”:{“id”:”5hfcc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. Kriminalistika je samostatn\u00e1 veda, ktor\u00e1 sk\u00fama”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“a1f8f”:{“id”:”a1f8f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u00fdkon bezpe\u010dnostnej slu\u017eby pri ochrane os\u00f4b a majetku”},”9jsse”:{“id”:”9jsse”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kriminalisticky relevantn\u00e9 udalosti ako s\u00fa trestn\u00e9 \u010diny a priestupky”,”isCorrect”:”1″},”cbzx2″:{“id”:”cbzx2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spolo\u010densk\u00e9 podujatia”}}},”k2yve”:{“id”:”k2yve”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Kriminalistick\u00e1 identifik\u00e1cia je proces”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“h82dq”:{“id”:”h82dq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zis\u0165ovania a zais\u0165ovania st\u00f4p na mieste \u010dinu”},”hob4i”:{“id”:”hob4i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stoto\u017enenia kriminalisticky relevantnej udalosti a kriminalistickej stopy a objektov, ktor\u00e9 stopu vytvorili”,”isCorrect”:”1″},”dq8we”:{“id”:”dq8we”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”znovu pozn\u00e1vania st\u00f4p z miesta \u010dinu”}}},”j6bao”:{“id”:”j6bao”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Stopy na mieste \u010dinu pracovn\u00edk s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ninln”:{“id”:”ninln”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee premiest\u0148ova\u0165 na in\u00e9 miesto”},”oklg0″:{“id”:”oklg0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mus\u00ed chr\u00e1ni\u0165 a nepremiest\u0148ova\u0165″,”isCorrect”:”1″},”f8gbp”:{“id”:”f8gbp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabal\u00ed a za\u0161le okam\u017eite pr\u00edslu\u0161n\u00edkovi pol\u00edcie”}}},”7jdqt”:{“id”:”7jdqt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Kriminalistick\u00e1 dokument\u00e1cia sl\u00fa\u017ei”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tcfas”:{“id”:”tcfas”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na zosilnenie v\u00fdkonu bezpe\u010dnostnej slu\u017eby pri ochrane objektov v pr\u00edpade sp\u00e1chania trestn\u00e9ho \u010dinu”},”jlurp”:{“id”:”jlurp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na uvedenie po\u0161koden\u00fdch objektov, v ktor\u00fdch bol sp\u00e1chan\u00fd trestn\u00fd \u010din do p\u00f4vodn\u00e9ho stavu”},”oai8i”:{“id”:”oai8i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na dokumentovanie priebehu a v\u00fdsledkov vy\u0161etrovacieho \u00fakonu za \u00fa\u010delom objasnenia kriminalisticky relevantnej udalosti”,”isCorrect”:”1″}}},”rmxqd”:{“id”:”rmxqd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Opis osoby sl\u00fa\u017ei na”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“rv8na”:{“id”:”rv8na”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabr\u00e1nenie vstupu opisovanej osoby do chr\u00e1nen\u00fdch objektov”},”vkixa”:{“id”:”vkixa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dokumentovanie stavu na mieste trestn\u00e9ho \u010dinu alebo priestupku”},”5hbtg”:{“id”:”5hbtg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00edskavanie inform\u00e1cii o osobe podozrivej zo sp\u00e1chania trestn\u00e9ho \u010dinu alebo priestupku”,”isCorrect”:”1″}}},”rkims”:{“id”:”rkims”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. D\u013a\u017eka pozorovania, po\u010dasie, vzdialenos\u0165 pozorovania, osvetlenie a ter\u00e9n na kvantitu a kvalitu pozorovania pracovn\u00edka bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“u5jst”:{“id”:”u5jst”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nevpl\u00fdvaj\u00fa v\u00f4bec”},”9s38r”:{“id”:”9s38r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vpl\u00fdvaj\u00fa v\u017edy”,”isCorrect”:”1″},”yd9hq”:{“id”:”yd9hq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vpl\u00fdvaj\u00fa len vtedy, ak pracovn\u00edk bezpe\u010dnostnej slu\u017eby u\u017e\u00edva lieky”}}},”xdni9″:{“id”:”xdni9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Zdrojom inform\u00e1cii o vonkaj\u0161\u00edch znakoch opisovan\u00e9ho objektu je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gyr2x”:{“id”:”gyr2x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00edslu\u0161n\u00edk Policajn\u00e9ho zboru”},”o0l4q”:{“id”:”o0l4q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pracovn\u00edk s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”},”blt3x”:{“id”:”blt3x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”samotn\u00fd opisovan\u00fd objekt”,”isCorrect”:”1″}}},”lzbik”:{“id”:”lzbik”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Daktyloskopick\u00e9 stopy s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vksan”:{“id”:”vksan”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obrazce vytvoren\u00e9 papil\u00e1rnymi l\u00edniami na posledn\u00fdch \u010dl\u00e1nkoch prstov r\u00fak, prstov n\u00f4h, dlaniach a chodidl\u00e1ch os\u00f4b”,”isCorrect”:”1″},”sxzbp”:{“id”:”sxzbp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odtla\u010dky po n\u00e1strojoch”},”tdkzo”:{“id”:”tdkzo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odtla\u010dky obuvi”}}},”mtqmb”:{“id”:”mtqmb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Medzi mechanoskopick\u00e9 stopy nepatria”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“lbkzs”:{“id”:”lbkzs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poru\u0161en\u00e9 z\u00e1mky, plomby a pe\u010date”},”pd516″:{“id”:”pd516″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”n\u00e1bojnice”,”isCorrect”:”1″},”dnm7v”:{“id”:”dnm7v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”p\u00e1\u010didl\u00e1″}}},”9e6o6″:{“id”:”9e6o6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Trasologick\u00e9 stopy s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“a0hx9”:{“id”:”a0hx9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopy obuvi”,”isCorrect”:”1″},”ddn66″:{“id”:”ddn66″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odtla\u010dky papil\u00e1rnych l\u00ednii prstov n\u00f4h a r\u00fak”},”e6ms6″:{“id”:”e6ms6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rastlinn\u00fd materi\u00e1l”}}},”zgyk5″:{“id”:”zgyk5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Biologick\u00e9 stopy s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0t19j”:{“id”:”0t19j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odtla\u010dky bos\u00fdch n\u00f4h”},”tbsi6″:{“id”:”tbsi6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”krv, mo\u010d, vlasy, chlpy”,”isCorrect”:”1″},”xlyri”:{“id”:”xlyri”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odtla\u010dky po n\u00e1strojoch”}}},”7c65x”:{“id”:”7c65x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”14. Balistick\u00e9 stopy s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vuw65”:{“id”:”vuw65″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopy zbran\u00ed a streliva”,”isCorrect”:”1″},”vjvk0″:{“id”:”vjvk0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odtla\u010dky obuvi”},”z484p”:{“id”:”z484p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odtla\u010dky papil\u00e1rnych l\u00ednii prstov a dlan\u00ed”}}},”bwv6m”:{“id”:”bwv6m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”15. Medzi pyrotechnick\u00e9 stopy nepatria”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zix15”:{“id”:”zix15″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mun\u00edcia”},”vomqf”:{“id”:”vomqf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”n\u00e1stra\u017en\u00e9 v\u00fdbu\u0161n\u00e9 syst\u00e9my”},”f6gsw”:{“id”:”f6gsw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stopy bos\u00fdch n\u00f4h a obuvi”,”isCorrect”:”1″}}},”l6t0o”:{“id”:”l6t0o”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”16. Rekogn\u00edcia je \u0161pecifick\u00e1 met\u00f3da kriminalistick\u00e9ho objas\u0148ovania, ktor\u00e1 je zalo\u017een\u00e1 na tom, \u017ee”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7b8c8”:{“id”:”7b8c8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba zais\u0165uje stopy na mieste \u010dinu”},”qv4k9″:{“id”:”qv4k9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba chr\u00e1ni in\u00e9 osoby, veci a zvierat\u00e1 na mieste \u010dinu”},”zwb05″:{“id”:”zwb05″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba znovu pozn\u00e1va osoby, veci alebo zvierat\u00e1, ktor\u00e9 predt\u00fdm vn\u00edmala”,”isCorrect”:”1″}}},”rjrl0″:{“id”:”rjrl0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”17. Konfront\u00e1cia je \u0161pecifick\u00e1 met\u00f3da kriminalistick\u00e9ho objas\u0148ovania, ktor\u00e1 je zalo\u017een\u00e1 na”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“r1pc3”:{“id”:”r1pc3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”znovu pozn\u00e1van\u00ed os\u00f4b, zvierat alebo vec\u00ed”},”2pyag”:{“id”:”2pyag”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u00fdpovedi dvoch alebo viacer\u00fdch s\u00fa\u010dasne pr\u00edtomn\u00fdch os\u00f4b, za \u00fa\u010delom odstr\u00e1nenia rozporov vo v\u00fdpovediach”,”isCorrect”:”1″},”9zuch”:{“id”:”9zuch”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odovzd\u00e1van\u00ed inform\u00e1cii pracovn\u00edka s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby pol\u00edcii”}}}}}

10. Požiarna ochrana – typ S, P a CIT

{“questions”:{“h3yx8”:{“id”:”h3yx8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Miesta so zv\u00fd\u0161en\u00edm nebezpe\u010denstvom vzniku po\u017eiaru s\u00fa miesta v ktor\u00fdch sa nach\u00e1dzaj\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“c6bhc”:{“id”:”c6bhc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”hor\u013eav\u00e9 l\u00e1tky za tak\u00fdch podmienok, \u017ee vytv\u00e1raj\u00fa zv\u00fd\u0161en\u00e9 riziko mo\u017enosti vzniku po\u017eiaru”,”isCorrect”:”1″},”l1fus”:{“id”:”l1fus”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prchav\u00e9 l\u00e1tky za tak\u00fdch podmienok, \u017ee vytv\u00e1raj\u00fa zv\u00fd\u0161en\u00e9 riziko otravy”},”0w8gw”:{“id”:”0w8gw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”hor\u013eav\u00e9 l\u00e1tky za tak\u00fdch podmienok, \u017ee vytv\u00e1raj\u00fa zn\u00ed\u017een\u00e9 riziko mo\u017enosti vzniku po\u017eiaru”}}},”eon11″:{“id”:”eon11″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. Medzi miesta so zv\u00fd\u0161en\u00edm nebezpe\u010denstvom po\u017eiaru patr\u00ed priestor, v ktorom”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gcq0j”:{“id”:”gcq0j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa pri v\u00fdrobe, pou\u017e\u00edvan\u00ed alebo sprac\u00favan\u00ed hor\u013eav\u00fdch l\u00e1tok pou\u017e\u00edva zatvoren\u00fd ohe\u0148″},”3out1″:{“id”:”3out1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa pri v\u00fdrobe, pou\u017e\u00edvan\u00ed alebo sprac\u00favan\u00ed hor\u013eav\u00fdch l\u00e1tok pou\u017e\u00edva elektrick\u00fd pr\u00fad”},”eya6k”:{“id”:”eya6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa pri v\u00fdrobe, pou\u017e\u00edvan\u00ed alebo sprac\u00favan\u00ed hor\u013eav\u00fdch l\u00e1tok pou\u017e\u00edva otvoren\u00fd ohe\u0148″,”isCorrect”:”1″}}},”g52np”:{“id”:”g52np”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. V pr\u00e1vnickej osobe ur\u010duje osoby na zabezpe\u010denie ochrany pred po\u017eiarmi v mimopracovnej dobe”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“a3zx3”:{“id”:”a3zx3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”technik po\u017eiarnej ochrany”},”dbd2b”:{“id”:”dbd2b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0161tatut\u00e1rny org\u00e1n pr\u00e1vnickej osoby”,”isCorrect”:”1″},”sf0ym”:{“id”:”sf0ym”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1vodn\u00fd hasi\u010dsk\u00fd \u00fatvar, ak je zriaden\u00fd”}}},”k4zvk”:{“id”:”k4zvk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Podnikaj\u00faca fyzick\u00e1 osoba v mimopracovnom \u010dase ochranu pred po\u017eiarmi”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“og1us”:{“id”:”og1us”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpe\u010duje vlastn\u00fdmi zamestnancov alebo dod\u00e1vate\u013esky na z\u00e1klade dohody, alebo in\u00fdm vhodn\u00fdm sp\u00f4sobom s prihliadnut\u00edm na konkr\u00e9tne podmienky”,”isCorrect”:”1″},”f5d5w”:{“id”:”f5d5w”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nezabezpe\u010duje”},”shcet”:{“id”:”shcet”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpe\u010duje osobne s\u00e1m sebe”}}},”rmp87″:{“id”:”rmp87″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Osoby vykon\u00e1vaj\u00face ochranu pred po\u017eiarmi pravidelnou obch\u00f4dzkou v mimopracovnom \u010dase, vykon\u00e1vaj\u00fa prv\u00fa obch\u00f4dzku”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7s22s”:{“id”:”7s22s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”najnesk\u00f4r do 30 min\u00fat po ukon\u010den\u00ed pracovnej zmeny”},”00k73″:{“id”:”00k73″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezprostredne po odchode zamestnancov z pracoviska po ukon\u010den\u00ed pracovnej zmeny”,”isCorrect”:”1″},”f3fzq”:{“id”:”f3fzq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”najsk\u00f4r po 30 min\u00fatach po ukon\u010den\u00ed pracovnej zmeny”}}},”3g3q9″:{“id”:”3g3q9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Osoby zabezpe\u010duj\u00face ochranu pred po\u017eiarmi v mimopracovnom \u010dase maj\u00fa za \u00falohu pri zisten\u00ed nedostatkov na kontrolovanom pracovisku”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3ryrx”:{“id”:”3ryrx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odstra\u0148ova\u0165 zisten\u00e9 nedostatky a v pr\u00edpade, \u017ee ich nem\u00f4\u017eu odstr\u00e1ni\u0165 sami, ozn\u00e1mi\u0165 zisten\u00fa skuto\u010dnos\u0165 zodpovedn\u00e9mu ved\u00facemu”,”isCorrect”:”1″},”o5g60″:{“id”:”o5g60″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ozn\u00e1mi\u0165 zisten\u00e9 nedostatky zodpovedn\u00e9mu ved\u00facemu”},”wb22y”:{“id”:”wb22y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zisten\u00e9 nedostatky zap\u00edsa\u0165 do knihy slu\u017eieb”}}},”c1s9g”:{“id”:”c1s9g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Po\u017eiarne poplachov\u00e9 smernice sl\u00fa\u017eia”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“cbn96”:{“id”:”cbn96″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na ur\u010denie intervalov vykon\u00e1vania kontrol pracov\u00edsk osobami zabezpe\u010duj\u00facimi ochranu pred po\u017eiarmi v mimopracovnom \u010dase”},”54e52″:{“id”:”54e52″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”k organiz\u00e1cii evaku\u00e1cie os\u00f4b a zvierat z objektu zasiahnut\u00fdm po\u017eiarom”},”fenhl”:{“id”:”fenhl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”k vymedzeniu povinnosti zamestnancov pri vyhl\u00e1sen\u00ed po\u017eiarneho poplachu”,”isCorrect”:”1″}}},”w7zqv”:{“id”:”w7zqv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Pr\u00e1vnick\u00e1 osoba alebo podnikaj\u00faca fyzick\u00e1 osoba”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t9tn5”:{“id”:”t9tn5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zria\u010fuje najmenej jednu ohlasov\u0148u po\u017eiarov”,”isCorrect”:”1″},”4kzxu”:{“id”:”4kzxu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee zriadi\u0165 aspo\u0148 jednu ohlasov\u0148u po\u017eiarov”},”mc6nw”:{“id”:”mc6nw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nemus\u00ed zriadi\u0165 \u017eiadnu ohlasov\u0148u po\u017eiarov”}}},”wzs35″:{“id”:”wzs35″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. \u0160kolenie o ochrane pred po\u017eiarmi pre osoby zabezpe\u010duj\u00face ochranu pred po\u017eiarmi v mimopracovnom \u010dase, ako aj overenie ich vedomost\u00ed zabezpe\u010duje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“948ho”:{“id”:”948ho”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”firma, ktor\u00e1 t\u00fato slu\u017ebu zabezpe\u010duje”},”w0e9c”:{“id”:”w0e9c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00e1vnick\u00e1 osoba alebo fyzick\u00e1 osoba – podnikate\u013e, pre ktor\u00fa sa slu\u017eba poskytuje”,”isCorrect”:”1″},”6mk8l”:{“id”:”6mk8l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okresn\u00e9 riadite\u013estvo Hasi\u010dsk\u00e9ho a z\u00e1chrann\u00e9ho zboru”}}},”b7dfl”:{“id”:”b7dfl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Ohlasov\u0148a po\u017eiarov sa umiest\u0148uje v objekte alebo v priestore, v ktorom”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zmm8u”:{“id”:”zmm8u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je zabezpe\u010den\u00e1 nepretr\u017eit\u00e1 slu\u017eba”},”nuyly”:{“id”:”nuyly”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je zabezpe\u010den\u00e1 nepretr\u017eit\u00e1 slu\u017eba najmenej mimo prev\u00e1dzky”},”6b831″:{“id”:”6b831″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je zabezpe\u010den\u00e1 nepretr\u017eit\u00e1 slu\u017eba najmenej po\u010das prev\u00e1dzky”,”isCorrect”:”1″}}},”n5w13″:{“id”:”n5w13″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Vlastn\u00edk, spr\u00e1vca alebo u\u017e\u00edvate\u013e nehnute\u013enosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8il44”:{“id”:”8il44″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd umo\u017eni\u0165 vstup na nehnute\u013enos\u0165 na vykonanie opatren\u00ed nevyhnutn\u00fdch na zdolanie po\u017eiaru alebo na zamedzenie jeho \u0161\u00edrenia, pr\u00edpadne na vykonanie in\u00fdch z\u00e1chrann\u00fdch pr\u00e1c”,”isCorrect”:”1″},”t02um”:{“id”:”t02um”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je povinn\u00fd umo\u017eni\u0165 vstup na nehnute\u013enos\u0165 na vykonanie opatren\u00ed nevyhnutn\u00fdch na zdolanie po\u017eiaru alebo na zamedzenie jeho \u0161\u00edrenia, pr\u00edpadne na vykonanie in\u00fdch z\u00e1chrann\u00fdch pr\u00e1c”},”ahvwq”:{“id”:”ahvwq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd umo\u017eni\u0165 vstup na nehnute\u013enos\u0165 na vykonanie opatren\u00ed nevyhnutn\u00fdch na zdolanie po\u017eiaru alebo na zamedzenie jeho \u0161\u00edrenia, pr\u00edpadne na vykonanie in\u00fdch z\u00e1chrann\u00fdch pr\u00e1c a na \u00fa\u010dely cvi\u010denia hasi\u010dskej jednotky”}}},”faxmy”:{“id”:”faxmy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Nevyhnutn\u00e9 opatrenia na z\u00e1chranu ohrozen\u00fdch os\u00f4b v s\u00favislosti so zdol\u00e1van\u00edm po\u017eiaru je povinn\u00fd vykona\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“inzzf”:{“id”:”inzzf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd technik po\u017eiarnej ochrany”},”bncpz”:{“id”:”bncpz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd, ak tomu nebr\u00e1nia pr\u00e1vne prek\u00e1\u017eky uveden\u00e9 v z\u00e1kone o ochrane pred po\u017eiarmi”,”isCorrect”:”1″},”ndm8s”:{“id”:”ndm8s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd \u010dlen po\u017eiarnej hliadky”}}},”37eg1″:{“id”:”37eg1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Uhasi\u0165 po\u017eiar, ak je to mo\u017en\u00e9, alebo vykona\u0165 nevyhnutn\u00e9 opatrenia na zamedzenie jeho \u0161\u00edrenia”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3ieyo”:{“id”:”3ieyo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd ka\u017ed\u00fd, ak tomu nebr\u00e1nia pr\u00e1vne prek\u00e1\u017eky uveden\u00e9 v z\u00e1kone o ochrane pre po\u017eiarmi”,”isCorrect”:”1″},”wq1jm”:{“id”:”wq1jm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd zamestnanec str\u00e1\u017enej slu\u017eby pri v\u00fdkone fyzickej ochrany”},”ezhpi”:{“id”:”ezhpi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zamestnanec str\u00e1\u017enej slu\u017eby pri v\u00fdkone fyzickej ochrany nie je povinn\u00fd”}}},”60ewl”:{“id”:”60ewl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”14. Na v\u00fdzvu velite\u013ea z\u00e1sahu, velite\u013ea hasi\u010dskej jednotky alebo obce, je povinn\u00fd poskytn\u00fa\u0165 osobn\u00fa pomoc”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vw8t7”:{“id”:”vw8t7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u010dlen protipo\u017eiarnej hliadky pracoviska”},”89tu3″:{“id”:”89tu3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u010dlen protipo\u017eiarnej hliadky pr\u00e1vnickej osoby alebo podnikaj\u00facej fyzickej osoby”},”t5ihk”:{“id”:”t5ihk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd, ak tomu nebr\u00e1nia pr\u00e1vne prek\u00e1\u017eky uveden\u00e9 v z\u00e1kone o ochrane pre po\u017eiarmi”,”isCorrect”:”1″}}},”ydf0t”:{“id”:”ydf0t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”15. Vecn\u00fa pomoc na v\u00fdzvu velite\u013ea z\u00e1sahu, velite\u013ea hasi\u010dskej jednotky, okresn\u00e9ho riadite\u013estva Hasi\u010dsk\u00e9ho a z\u00e1chrann\u00e9ho zboru alebo obce je povinn\u00fd poskytn\u00fa\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“i7q9g”:{“id”:”i7q9g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd, ak tomu nebr\u00e1nia pr\u00e1vne prek\u00e1\u017eky uveden\u00e9 v z\u00e1kone o ochrane pre po\u017eiarmi”,”isCorrect”:”1″},”r4k3h”:{“id”:”r4k3h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e1 pr\u00e1vnick\u00e1 osoba, ak tomu nebr\u00e1nia pr\u00e1vne prek\u00e1\u017eky”},”5x7y9″:{“id”:”5x7y9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e1 fyzick\u00e1 osoba, ktor\u00e1 podnik\u00e1, ak tomu nebr\u00e1nia pr\u00e1vne prek\u00e1\u017eky”}}},”rxb4a”:{“id”:”rxb4a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”16. \u0160kodu, ktor\u00e1 vznikla na zdrav\u00ed fyzickej osoby v s\u00favislosti s pomocou, ktor\u00fa poskytovala pri zdol\u00e1van\u00ed po\u017eiaru,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4t24l”:{“id”:”4t24l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uhrad\u00ed ten, kto zapr\u00ed\u010dinil po\u017eiar”},”fm11u”:{“id”:”fm11u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uhrad\u00ed \u0161t\u00e1t, ak nevznikol n\u00e1rok na \u00fahradu tejto \u0161kody u\u017e z pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu”,”isCorrect”:”1″},”8lrpv”:{“id”:”8lrpv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uhrad\u00ed ten, na koho majetku alebo objekte bol po\u017eiar”}}},”5nm76″:{“id”:”5nm76″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”17. Poru\u0161enie z\u00e1sad bezpe\u010dnej prev\u00e1dzky tepeln\u00fdch, elektrick\u00fdch, plynov\u00fdch a in\u00fdch spotrebi\u010dov zamestnancom s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vxabi”:{“id”:”vxabi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je \u017eiadnym priestupkom”},”5mwql”:{“id”:”5mwql”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je priestupkom na \u00faseku s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”65zt5″:{“id”:”65zt5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je priestupkom na \u00faseku ochrany pred po\u017eiarmi”,”isCorrect”:”1″}}},”85vr2″:{“id”:”85vr2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”18. Kontrola in\u0161talovan\u00e9ho prenosn\u00e9ho hasiaceho pr\u00edstroja”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“u7jmu”:{“id”:”u7jmu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa nemus\u00ed vykon\u00e1va\u0165″},”po3wx”:{“id”:”po3wx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa vykon\u00e1va najviac raz za 24 mesiacov, ak bol uveden\u00fd na trh pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu”},”kdztn”:{“id”:”kdztn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa vykon\u00e1va najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uveden\u00fd na trh pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu”,”isCorrect”:”1″}}},”xfx1c”:{“id”:”xfx1c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”19. Zaklada\u0165 ohe\u0148 v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo d\u00f4js\u0165 k jeho roz\u0161\u00edreniu nesmie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“kn9yp”:{“id”:”kn9yp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00e1vnick\u00e1 osoba, podnikaj\u00faca fyzick\u00e1 osoba a fyzick\u00e1 osoba”,”isCorrect”:”1″},”o5pkf”:{“id”:”o5pkf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00e1vnick\u00e1 osoba a podnikaj\u00faca fyzick\u00e1 osoba”},”en41l”:{“id”:”en41l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podnikaj\u00faca fyzick\u00e1 osoba a fyzick\u00e1 osoba”}}},”sv8oj”:{“id”:”sv8oj”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”20. V r\u00e1mci predch\u00e1dzania po\u017eiarom podnikaj\u00faca fyzick\u00e1 osoba a fyzick\u00e1 osoba”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“fxnwa”:{“id”:”fxnwa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie vypa\u013eova\u0165 porasty kr\u00edkov, byl\u00edn, ani stromov”,”isCorrect”:”1″},”wtsxc”:{“id”:”wtsxc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie vypa\u013eova\u0165 porasty kr\u00edkov, byl\u00edn, ani stromov, pokia\u013e s\u00fa v lese”},”ut7qt”:{“id”:”ut7qt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee vypa\u013eova\u0165 porasty byl\u00edn a kr\u00edkov, ak to nie je v obdob\u00ed sucha”}}},”45sjl”:{“id”:”45sjl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”21. Prenosn\u00fd hasiaci pr\u00edstroj, ktor\u00fd bol pou\u017eit\u00fd alebo na ktorom bol zisten\u00fd nedostatok zni\u017euj\u00faci jeho akcieschopnos\u0165, prev\u00e1dzkovate\u013e”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“x1q1b”:{“id”:”x1q1b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vymen\u00ed za akcieschopn\u00fd hasiaci pr\u00edstroj najnesk\u00f4r do 30 dn\u00ed”},”zjywv”:{“id”:”zjywv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezodkladne vymen\u00ed za akcieschopn\u00fd prenosn\u00fd hasiaci pr\u00edstroj s porovnate\u013enou hasiacou \u00fa\u010dinnos\u0165ou”,”isCorrect”:”1″},”2j6rf”:{“id”:”2j6rf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee vymeni\u0165 za akcieneschopn\u00fd prenosn\u00fd hasiaci pr\u00edstroj s porovnate\u013enou hasiacou \u00fa\u010dinnos\u0165ou”}}},”a3dhq”:{“id”:”a3dhq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”22. Za akcieschopn\u00fd prenosn\u00fd hasiaci pr\u00edstroj sa pova\u017euje pr\u00edstroj sp\u013a\u0148aj\u00faci podmienky ustanoven\u00e9 osobitn\u00fdm predpisom, ak”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“sltt5”:{“id”:”sltt5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od jeho v\u00fdroby neuplynula lehota dlh\u0161ia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula dlh\u0161ia doba ako 24 mesiacov”,”isCorrect”:”1″},”wtez7″:{“id”:”wtez7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od jeho v\u00fdroby uplynula lehota dlh\u0161ia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly uplynula dlh\u0161ia doba ako 24 mesiacov”},”utn0v”:{“id”:”utn0v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od jeho v\u00fdroby uplynula lehota dlh\u0161ia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula dlh\u0161ia doba ako 12 mesiacov”}}},”b9lj1″:{“id”:”b9lj1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”23. Pr\u00e1\u0161kov\u00fd hasiaci pr\u00edstroj”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qaij7”:{“id”:”qaij7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017eno pou\u017ei\u0165 na hasenie nehoriacich zariaden\u00ed pod elektrick\u00fdm nap\u00e4t\u00edm”},”x985r”:{“id”:”x985r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nemo\u017eno pou\u017ei\u0165 na hasenie horiacich zariaden\u00ed pod elektrick\u00fdm nap\u00e4t\u00edm”},”tebw2″:{“id”:”tebw2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017eno pou\u017ei\u0165 na hasenie horiacich zariaden\u00ed pod elektrick\u00fdm nap\u00e4t\u00edm”,”isCorrect”:”1″}}},”bt1er”:{“id”:”bt1er”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”24. Vodn\u00fd hasiaci pr\u00edstroj sa nesmie pou\u017e\u00edva\u0165 na hasenie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“w0cml”:{“id”:”w0cml”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dreva, uhlia, papiera, slamy”},”u10pe”:{“id”:”u10pe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”elektrick\u00fdch zariaden\u00edm pod nap\u00e4t\u00edm, hor\u013eav\u00fdch kovov a ich zl\u00fa\u010den\u00edn”,”isCorrect”:”1″},”csdps”:{“id”:”csdps”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”organick\u00fdch l\u00e1tok”}}},”taqo0″:{“id”:”taqo0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”25. Na hasenie riadiacich centier, strojov\u00fdch zariaden\u00ed a v\u00fdpo\u010dtov\u00fdch stred\u00edsk s\u00fa najvhodnej\u0161ie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“lkkiy”:{“id”:”lkkiy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”hal\u00f3nov\u00e9 hasiace zariadenia”,”isCorrect”:”1″},”beuw6″:{“id”:”beuw6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00e1\u0161kov\u00e9 hasiace zariadenia”},”fua4l”:{“id”:”fua4l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vodn\u00e9 hasiace zariadenia”}}}}}

9. Poskytovanie prvej pomoci – typ S, P a CIT

{“questions”:{“oddk3”:{“id”:”oddk3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Pri masov\u00fdch podujatiach dobrovo\u013en\u00edk \u010cerven\u00e9ho kr\u00ed\u017ea”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3y72x”:{“id”:”3y72x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mus\u00ed by\u0165 ur\u010den\u00fd na ka\u017ed\u00fdch 1 000 \u00fa\u010dastn\u00edkov”,”isCorrect”:”1″},”mbb9a”:{“id”:”mbb9a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nemus\u00ed by\u0165 ur\u010den\u00fd”},”9w8f3″:{“id”:”9w8f3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je vecou \u010cerven\u00e9ho kr\u00ed\u017ea, \u010di a ko\u013eko dobrovo\u013en\u00edkov ur\u010d\u00ed”}}},”e7w2i”:{“id”:”e7w2i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. Pri poskytovan\u00ed prvej pomoci treba kona\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4h4ff”:{“id”:”4h4ff”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pokojne, citlivo, rozv\u00e1\u017ene a omylne”},”h7bp5″:{“id”:”h7bp5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pokojne, citlivo, rozv\u00e1\u017ene a rozhodne”,”isCorrect”:”1″},”9emg5″:{“id”:”9emg5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pokojne, citlivo, rozv\u00e1\u017ene a nerozhodne”}}},”htc4z”:{“id”:”htc4z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. Pri organizovan\u00ed masov\u00fdch podujat\u00ed mus\u00ed”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0wj9f”:{“id”:”0wj9f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”by\u0165 pr\u00edtomn\u00fd lek\u00e1r – \u0161pecialista na poskytovanie neodkladnej prednemocni\u010dnej starostlivosti pri \u00fa\u010dasti viac ako 2 000 \u013eud\u00ed”,”isCorrect”:”1″},”iilfo”:{“id”:”iilfo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa zabezpe\u010di\u0165 pohotovostn\u00e1 lek\u00e1rska slu\u017eba prvej pomoci v najbli\u017e\u0161om zdravotn\u00edckom zariaden\u00ed”},”tvqoh”:{“id”:”tvqoh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa zabezpe\u010di\u0165 pohotovostn\u00e1 lek\u00e1rska slu\u017eba prvej pomoci v najbli\u017e\u0161om verejnom zdravotn\u00edckom zariaden\u00ed”}}},”p09xk”:{“id”:”p09xk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Za zabezpe\u010denie lek\u00e1rskej prvej pomoci pri usporad\u00favan\u00ed masov\u00fdch podujat\u00ed zodpoved\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“h8qn2”:{“id”:”h8qn2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovate\u013e SBS, ktor\u00fd zabezpe\u010duje ochranu poriadku”},”bs26s”:{“id”:”bs26s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u010derven\u00fd kr\u00ed\u017e alebo lek\u00e1rska slu\u017eba prvej pomoci”},”k0nt9″:{“id”:”k0nt9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”usporiadate\u013e podujatia”,”isCorrect”:”1″}}},”bkeix”:{“id”:”bkeix”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Ak bol \u00faraz sp\u00f4soben\u00fd elektrick\u00fdm pr\u00fadom, v prvom rade treba”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“xzs5h”:{“id”:”xzs5h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”postihnut\u00e9mu skontrolova\u0165 \u017eivotn\u00e9 funkcie a poskytn\u00fa\u0165 mu umel\u00e9 d\u00fdchanie”},”ievkb”:{“id”:”ievkb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”postihnut\u00e9ho odstr\u00e1ni\u0165 z dosahu zdroja elektrick\u00e9ho pr\u00fadu”,”isCorrect”:”1″},”as7ko”:{“id”:”as7ko”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”postihnut\u00e9mu o\u0161etri\u0165 pop\u00e1leniny od elektrick\u00e9ho pr\u00fadu, a ak ned\u00fdcha, tak za\u010da\u0165 s umel\u00fdm d\u00fdchan\u00edm”}}},”9cz27″:{“id”:”9cz27″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Topiaca osoba sa pri zachra\u0148ovan\u00ed vyn\u00e1\u0161a z vody”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ltaf2”:{“id”:”ltaf2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”hore tv\u00e1rou so zaklonenou hlavou”,”isCorrect”:”1″},”2nr1d”:{“id”:”2nr1d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dolu tv\u00e1rou s hlavou zodvihnutou hore”},”9ormn”:{“id”:”9ormn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poloha hlavy nie je rozhoduj\u00faca”}}},”5yuxp”:{“id”:”5yuxp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Ke\u010f sa poskytuje umel\u00e9 d\u00fdchanie dospelej osobe treba”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“f31h2”:{“id”:”f31h2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”30- kr\u00e1t stla\u010di\u0165 hrudn\u00edk a 2-kr\u00e1t vd\u00fdchnu\u0165 vzduch”,”isCorrect”:”1″},”yydps”:{“id”:”yydps”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stla\u010di\u0165 hrudn\u00edk 2-kr\u00e1t a 15-kr\u00e1t vd\u00fdchnu\u0165 vzduch”},”la5gu”:{“id”:”la5gu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2-kr\u00e1t vd\u00fdchnu\u0165 a 5-kr\u00e1t stla\u010di\u0165 hrudn\u00edk”}}},”1d4nr”:{“id”:”1d4nr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Die\u0165a\u0165u pri poskytovan\u00ed umel\u00e9ho d\u00fdchania treba”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“x7nwe”:{“id”:”x7nwe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stla\u010di\u0165 hrudn\u00edk 5-kr\u00e1t a 2-kr\u00e1t vd\u00fdchnu\u0165 vzduch”},”oo22x”:{“id”:”oo22x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5- kr\u00e1t vd\u00fdchnu\u0165 vzduch a 30-kr\u00e1t stla\u010di\u0165 hrudn\u00edk a potom pokra\u010dova\u0165 v pomere 30:2″,”isCorrect”:”1″},”1s7au”:{“id”:”1s7au”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”2-kr\u00e1t vd\u00fdchnu\u0165 a 5-kr\u00e1t stla\u010di\u0165 hrudn\u00edk”}}},”p30f4″:{“id”:”p30f4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Osobe s vn\u00fatorn\u00fdm krv\u00e1can\u00edm”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3mlaj”:{“id”:”3mlaj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa nesmie dovoli\u0165 pi\u0165 ani jes\u0165″,”isCorrect”:”1″},”udl75″:{“id”:”udl75″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”treba poda\u0165 primeran\u00e9 mno\u017estvo tekut\u00edn”},”upprb”:{“id”:”upprb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017eno poda\u0165 iba \u013eahk\u00e9 jedlo bez tekut\u00edn”}}},”36m3s”:{“id”:”36m3s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Medzi z\u00e1sady prvej pomoci nepatr\u00ed”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“pzjiw”:{“id”:”pzjiw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nerozhodnos\u0165 a nepokoj”,”isCorrect”:”1″},”z6lll”:{“id”:”z6lll”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rozvaha, rozhodnos\u0165 a r\u00fdchlos\u0165″},”8wy18″:{“id”:”8wy18″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spr\u00e1vnos\u0165 a \u00fa\u010delnos\u0165″}}},”nomvu”:{“id”:”nomvu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. V\u010das poskytnut\u00e1 prv\u00e1 pomoc m\u00e1 za cie\u013e”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“1s0tc”:{“id”:”1s0tc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”skr\u00e1ti\u0165 \u010das odborn\u00e9ho lie\u010denia, podmieni\u0165 r\u00fdchlos\u0165 hojenia poranen\u00ed a by\u0165 rozhoduj\u00facim \u010dinite\u013eom pri z\u00e1chrane \u017eivota”,”isCorrect”:”1″},”jnwu8″:{“id”:”jnwu8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”skr\u00e1ti\u0165 \u010das odborn\u00e9ho lie\u010denia, skr\u00e1tenie \u017eivota, podmieni\u0165 r\u00fdchlos\u0165 hojenia poranen\u00ed”},”r0g7s”:{“id”:”r0g7s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podmieni\u0165 r\u00fdchlos\u0165 hojenia r\u00e1n, pred\u013a\u017ei\u0165 \u010das odborn\u00e9ho lie\u010denia”}}},”za1xr”:{“id”:”za1xr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. \u0160aty prilepen\u00e9 na ko\u017ei pri pop\u00e1lenin\u00e1ch”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“u7891”:{“id”:”u7891″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odlep\u00edme z tela a o\u0161etr\u00edme rany”},”0endk”:{“id”:”0endk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odlep\u00edme z tela, ale o\u0161etrenie rany nech\u00e1me na odborn\u00fd lek\u00e1rsky z\u00e1sah”},”22va5″:{“id”:”22va5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”l\u00e1tku obstrih\u00e1me a nestrh\u00e1vame”,”isCorrect”:”1″}}},”4n57v”:{“id”:”4n57v”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Prv\u00fa pomoc pri krv\u00e1can\u00ed z tr\u00e1viaceho \u00fastrojenstva poskytneme tak, \u017ee osobu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zpyx7”:{“id”:”zpyx7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”polo\u017e\u00edme do polosedu s nohami pokr\u010den\u00fdmi v kolen\u00e1ch, na nadbru\u0161ie priklad\u00e1me studen\u00fd obklad, zabezpe\u010d\u00edme \u00fapln\u00fd pokoj, nepod\u00e1vame \u017eiadne tekutiny ani jedlo”,”isCorrect”:”1″},”ffof1″:{“id”:”ffof1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”polo\u017e\u00edme do polosedu s nohami pokr\u010den\u00fdmi v kolen\u00e1ch a pod\u00e1me \u013eahk\u00e9 jedlo”},”2aohw”:{“id”:”2aohw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”polo\u017e\u00edme do polo\u013eahu s nohami za u\u0161ami, zabezpe\u010d\u00edme pokoj, nepod\u00e1vame jedlo ani n\u00e1poje”}}},”its1s”:{“id”:”its1s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”14. Pop\u00e1leniny o\u0161etr\u00edme tak, \u017ee na ne d\u00e1me”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tv2z6”:{“id”:”tv2z6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u010dist\u00fa g\u00e1zu”,”isCorrect”:”1″},”vevbo”:{“id”:”vevbo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u010dist\u00fa pavu\u010dinu”},”v8c23″:{“id”:”v8c23″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”elastick\u00fd obv\u00e4z”}}},”a8vus”:{“id”:”a8vus”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”15. Pri po\u017eit\u00ed \u017eieraviny”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“81d61”:{“id”:”81d61″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pod\u00e1vame studen\u00fa vodu po hltoch, pri bolesti v bru\u0161nej dutine prestaneme vodu pod\u00e1va\u0165″,”isCorrect”:”1″},”h4gmd”:{“id”:”h4gmd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pod\u00e1me mlieko”},”93qsd”:{“id”:”93qsd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pod\u00e1me kysl\u00e9 mlieko a vyvol\u00e1me vracanie”}}},”b29mo”:{“id”:”b29mo”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”16. Rany pri poskytovan\u00ed prvej pomoci”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“aa2e9”:{“id”:”aa2e9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vyplachujeme \u010distou vodou”},”fd0ns”:{“id”:”fd0ns”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nevyplachujeme ni\u010d\u00edm”,”isCorrect”:”1″},”vpm66″:{“id”:”vpm66″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vy\u010dist\u00edme liehom”}}},”2tuew”:{“id”:”2tuew”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”17. Ke\u010f krv\u00e1ca v\u00e4\u010d\u0161ia tepna”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zioms”:{“id”:”zioms”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00edtok krvi zastav\u00edme tlakom nad i pod poranen\u00fdm miestom”},”brufo”:{“id”:”brufo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00edtok krvi zastav\u00edme tlakom pod poranen\u00fdm miestom”},”bcagm”:{“id”:”bcagm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00edtok krvi do poranen\u00e9ho miesta zastav\u00edme tlakom nad poranen\u00fdm miestom”,”isCorrect”:”1″}}},”qnb6e”:{“id”:”qnb6e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”18. Otvoren\u00fa zlomeninu o\u0161etr\u00edme tak, \u017ee”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“sccwo”:{“id”:”sccwo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zastav\u00edme krv\u00e1canie, zlomeninu znehybn\u00edme a privol\u00e1me pomoc”,”isCorrect”:”1″},”mpk0a”:{“id”:”mpk0a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kosti d\u00e1me na p\u00f4vodn\u00e9 miesto a privol\u00e1me lek\u00e1rsku pomoc”},”xvn94″:{“id”:”xvn94″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odstr\u00e1nime \u00falomky, znehybn\u00edme a privol\u00e1me pomoc”}}},”fs8kv”:{“id”:”fs8kv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”19. Pri prehriat\u00ed organizmu a slne\u010dnom \u00fapale”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“k9o1o”:{“id”:”k9o1o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”postihnut\u00e9ho ulo\u017e\u00edme do chladnej miestnosti alebo aspo\u0148 do tie\u0148a, uvo\u013en\u00edme mu \u0161aty na krku a hrudi a priklad\u00e1me studen\u00e9 obklady”,”isCorrect”:”1″},”v10qo”:{“id”:”v10qo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”postihnut\u00e9ho mas\u00edrujeme tepl\u00fdmi \u017einenkami”},”zh0fl”:{“id”:”zh0fl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”postihnut\u00e9mu d\u00e1me vypi\u0165 pivo, a to \u010do najchladnej\u0161ie”}}},”5m0h3″:{“id”:”5m0h3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”20. Otras mozgu sa prejavuje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“kkyqz”:{“id”:”kkyqz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”skalen\u00edm a vysychan\u00edm rohovky”},”o9sxk”:{“id”:”o9sxk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”smr\u0165ou”},”esb8l”:{“id”:”esb8l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okam\u017eitou stratou vedomia”,”isCorrect”:”1″}}},”663k5″:{“id”:”663k5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”21. Pri vl\u00e1so\u010dnicovom krv\u00e1can\u00ed krv”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3f3qu”:{“id”:”3f3qu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”presakuje po kvapk\u00e1ch”,”isCorrect”:”1″},”oa1qe”:{“id”:”oa1qe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”strieka jemn\u00fdm pr\u00fadom a je tmavo\u010derven\u00e1″},”5e9z9″:{“id”:”5e9z9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”strieka jemn\u00fdm pr\u00fadom a je svetlo\u010derven\u00e1″}}},”rgpn9″:{“id”:”rgpn9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”22. Pulz sa zis\u0165uje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“9kfzi”:{“id”:”9kfzi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na krku, kde je najv\u00e4\u010d\u0161ia tepna alebo na vn\u00fatornej strane z\u00e1p\u00e4stia z palcovej strany”,”isCorrect”:”1″},”31fnf”:{“id”:”31fnf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na krku alebo na vonkaj\u0161ej strane chodidla, kde je najv\u00e4\u010d\u0161ia citlivos\u0165 na tele”},”zg96k”:{“id”:”zg96k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na krku alebo v podkolen\u00ed, kde je najjemnej\u0161ia poko\u017eka”}}},”olo84″:{“id”:”olo84″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”23. Prv\u00fa pomoc treba poskytova\u0165 dovtedy, k\u00fdm”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“g5e6y”:{“id”:”g5e6y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba nevyhl\u00e1si, \u017ee je m\u0155tva”},”36ib5″:{“id”:”36ib5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie sme si ist\u00ed, \u017ee osoba je nepochybne m\u0155tva”,”isCorrect”:”1″},”f0651″:{“id”:”f0651″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osobu za m\u0155tvu nevyhl\u00e1si lek\u00e1r”}}},”gcdbw”:{“id”:”gcdbw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”24. Pri ve\u013ekej strate krvi”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3f9uv”:{“id”:”3f9uv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zastav\u00edme krv\u00e1canie, ranen\u00e9ho polo\u017e\u00edme na znak a zdvihneme mu doln\u00e9 kon\u010datiny”,”isCorrect”:”1″},”fmj2i”:{“id”:”fmj2i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ranen\u00e9ho polo\u017e\u00edme do polostoja a zdvihneme mu v\u0161etky \u0161tyri kon\u010datiny”},”igl6z”:{“id”:”igl6z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ranen\u00e9ho polo\u017e\u00edme do polo\u013eahu a pod\u00e1vame mu \u010derven\u00e9 v\u00edno”}}},”ccxks”:{“id”:”ccxks”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”25. Pri krv\u00e1can\u00ed z ucha sp\u00f4soben\u00e9ho cudz\u00edm telesom ranen\u00e9ho”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“mlq1j”:{“id”:”mlq1j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ulo\u017e\u00edme do polosedu s poranen\u00fdm uchom vy\u0161\u0161ie”},”jrpof”:{“id”:”jrpof”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ulo\u017e\u00edme do polosedu a teleso vyberieme”},”5iqlq”:{“id”:”5iqlq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ulo\u017e\u00edme do polosedu s poranen\u00fdm uchom ni\u017e\u0161ie a cudzie teleso neodstra\u0148ujeme”,”isCorrect”:”1″}}},”vfmgg”:{“id”:”vfmgg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”26. Jedn\u00fdm z prv\u00fdch pr\u00edznakov smrti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“w8ti4”:{“id”:”w8ti4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”skalenie a vysychanie rohovky”,”isCorrect”:”1″},”ojgtr”:{“id”:”ojgtr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nechutenstvo”},”wi8lj”:{“id”:”wi8lj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vypad\u00e1vanie vlasov”}}},”b748n”:{“id”:”b748n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”27. Pri tepnovom krv\u00e1can\u00ed krv”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“j8jpe”:{“id”:”j8jpe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”strieka a m\u00e1 modr\u00fa farbu”},”r42wm”:{“id”:”r42wm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”te\u010die pr\u00fadom a m\u00e1 tmavo\u010derven\u00fa farbu”},”7r7so”:{“id”:”7r7so”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rytmicky strieka a m\u00e1 jasno\u010derven\u00fa farbu”,”isCorrect”:”1″}}},”zmwvk”:{“id”:”zmwvk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”28. Pri epileptickom z\u00e1chvate”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0rwam”:{“id”:”0rwam”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d\u00e1me postihnut\u00e9mu medzi zuby pevn\u00fd predmet”},”wld84″:{“id”:”wld84″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”okam\u017eite za\u010dneme s umel\u00fdm d\u00fdchan\u00edm”},”xo7k1″:{“id”:”xo7k1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”chr\u00e1nime postihnut\u00e9ho, aby sa po\u010das k\u0155\u010dov neudrel o tvrd\u00e9 predmety, pr\u00edpadne aby sa neporanil o ostr\u00e9 predmety”,”isCorrect”:”1″}}},”ma5vv”:{“id”:”ma5vv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”29. Pri otrave plynmi prv\u00fa pomoc poskytujeme tak, \u017ee postihnut\u00e9ho”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“szp6i”:{“id”:”szp6i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vynesieme na \u010derstv\u00fd vzduch a ak s\u00fa potrebn\u00e9, poskytujeme umel\u00e9 d\u00fdchanie a mas\u00e1\u017e srdca”,”isCorrect”:”1″},”q8ipt”:{“id”:”q8ipt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”postihnut\u00e9ho vynesieme zo zamoren\u00e9ho priestoru, poskytujeme mas\u00e1\u017e srdca, ale umel\u00e9 d\u00fdchanie nie, aby sme do neho nevpravili e\u0161te viac jedovat\u00fdch plynov”},”ril3g”:{“id”:”ril3g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za\u010dneme okam\u017eite s umel\u00fdm d\u00fdchan\u00edm”}}},”4pv1k”:{“id”:”4pv1k”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”30. Tlakov\u00fd obv\u00e4z”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“r3xmo”:{“id”:”r3xmo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”uvo\u013e\u0148ujeme ka\u017ed\u00fa pol hodinu”},”ga8hb”:{“id”:”ga8hb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”neuvo\u013e\u0148ujeme, pri prekrv\u00e1can\u00ed prid\u00e1vame \u010fal\u0161ie vrstvy”,”isCorrect”:”1″},”wyu1a”:{“id”:”wyu1a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nepou\u017e\u00edvame”}}},”v5id7″:{“id”:”v5id7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”31. Pri krv\u00e1can\u00ed z nosa postihnut\u00e9mu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“fc654”:{“id”:”fc654″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obe nosov\u00e9 dierky silno stla\u010d\u00edme asi na 10 min\u00fat”,”isCorrect”:”1″},”jyeau”:{“id”:”jyeau”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obe nosov\u00e9 dierky silno vysmrk\u00e1me”},”3gamk”:{“id”:”3gamk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obe nosov\u00e9 dierky vypl\u00e1chneme vodou”}}},”s1uyh”:{“id”:”s1uyh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”32. Pri poranen\u00ed s\u00e1nky prv\u00fa pomoc poskytujeme tak, \u017ee”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“920gp”:{“id”:”920gp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poranen\u00fa s\u00e1nku pevne obvia\u017eeme okolo hlavy a pod bradou”,”isCorrect”:”1″},”778m2″:{“id”:”778m2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spevn\u00edme \u00fasta vlo\u017een\u00edm pevn\u00e9ho predmetu do \u00fast”},”muvm3″:{“id”:”muvm3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spevn\u00edme \u00fasta fixovan\u00edm pomocou plastovej ty\u010de alebo in\u00e9ho predmetu”}}},”boabv”:{“id”:”boabv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”33. P\u00e1d z v\u00fd\u0161ky je, ak postihnut\u00fd spadne z v\u00fd\u0161ky”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qrmhf”:{“id”:”qrmhf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”5 m”},”vi1c8″:{“id”:”vi1c8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”13 m”},”9j80t”:{“id”:”9j80t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u00e4\u010d\u0161ej, ako je v\u00fd\u0161ka jeho tela”,”isCorrect”:”1″}}},”0q9bf”:{“id”:”0q9bf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”34. Krv rytmicky strieka a m\u00e1 jasno\u010derven\u00fa farbu pri”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gxd6y”:{“id”:”gxd6y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”tepnovom krv\u00e1can\u00ed”,”isCorrect”:”1″},”x9s7r”:{“id”:”x9s7r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”men\u0161trua\u010dnom krv\u00e1can\u00ed”},”4c324″:{“id”:”4c324″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017eilovom krv\u00e1can\u00ed”}}}}}

8. Vojenská polícia – typ S, P a CIT

{“questions”:{“aaw79”:{“id”:”aaw79″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Vojensk\u00e1 pol\u00edcia je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“44gqj”:{“id”:”44gqj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”policajn\u00e1 slu\u017eba”,”isCorrect”:”1″},”4llso”:{“id”:”4llso”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ozbrojen\u00fd bezpe\u010dnostn\u00fd zbor”},”5gwy7″:{“id”:”5gwy7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0161t\u00e1tny org\u00e1n”}}},”ta7mf”:{“id”:”ta7mf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. P\u00f4sobnos\u0165 Vojenskej pol\u00edcie sa na osoby poveren\u00e9 v\u00fdkonom fyzickej ochrany”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0ywlq”:{“id”:”0ywlq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nevz\u0165ahuje”},”4o5l0″:{“id”:”4o5l0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vz\u0165ahuje tak, ako na in\u00e9 osoby”,”isCorrect”:”1″},”9h1be”:{“id”:”9h1be”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vz\u0165ahuje, iba ak vykon\u00e1vaj\u00fa fyzick\u00fa ochranu vo vojensk\u00fdch priestoroch alebo vo vojensk\u00fdch objektoch”}}},”tkpu8″:{“id”:”tkpu8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. Vojensk\u00e1 pol\u00edcia prem\u00e1vku motorov\u00fdch vozidiel s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb na pozemn\u00fdch komunik\u00e1ci\u00e1ch”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“73kj1”:{“id”:”73kj1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00e1 riadi\u0165″},”6p2yw”:{“id”:”6p2yw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 riadi\u0165, ak o tom rozhodne pr\u00edslu\u0161n\u00fd dopravn\u00fd in\u0161pektor\u00e1t Policajn\u00e9ho zboru”},”2ci68″:{“id”:”2ci68″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 riadi\u0165″,”isCorrect”:”1″}}},”b727m”:{“id”:”b727m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Pr\u00edslu\u0161nos\u0165 k Vojenskej pol\u00edcii vojensk\u00fd policajt nepreukazuje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8p9r6”:{“id”:”8p9r6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odznakom Vojenskej pol\u00edcie”,”isCorrect”:”1″},”bxzyy”:{“id”:”bxzyy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00fastnym vyhl\u00e1sen\u00edm \u201eVojensk\u00e1 pol\u00edcia\””},”w389i”:{“id”:”w389i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slu\u017eobn\u00fdm preukazom pr\u00edslu\u0161n\u00edka Vojenskej pol\u00edcie s identifika\u010dn\u00fdm \u010d\u00edslom”}}},”u5fd5″:{“id”:”u5fd5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Ak osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom p\u00e1trania po\u017eiada vojensk\u00e9ho policajta o poskytnutie pomoci, vojensk\u00fd policajt”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8qv4t”:{“id”:”8qv4t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je nikdy povinn\u00fd pomoc poskytn\u00fa\u0165″},”2stql”:{“id”:”2stql”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd pomoc poskytn\u00fa\u0165 v rozsahu \u00faloh Vojenskej pol\u00edcie”,”isCorrect”:”1″},”nn79i”:{“id”:”nn79i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd pomoc poskytn\u00fa\u0165″}}},”tj867″:{“id”:”tj867″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Ak vojensk\u00fd policajt opr\u00e1vnene vy\u017eaduje preuk\u00e1zanie toto\u017enosti a vyzvan\u00e1 osoba\r\nodmietne preuk\u00e1za\u0165 svoju toto\u017enos\u0165, vojensk\u00fd policajt”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“bczoe”:{“id”:”bczoe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd osobu predvies\u0165 na zistenie toto\u017enosti na najbli\u017e\u0161\u00ed \u00fatvar Vojenskej pol\u00edcie”,”isCorrect”:”1″},”nqrbg”:{“id”:”nqrbg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd osobu predvies\u0165 na zistenie toto\u017enosti na najbli\u017e\u0161\u00ed \u00fatvar Policajn\u00e9ho zboru”},”8h4gy”:{“id”:”8h4gy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00fd osobu predvies\u0165 na zistenie toto\u017enosti”}}},”bk0ej”:{“id”:”bk0ej”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Zamestnanca s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby vojensk\u00fd policajt”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8za4e”:{“id”:”8za4e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00fd zaisti\u0165″},”hx1da”:{“id”:”hx1da”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd zaisti\u0165, ke\u010f s\u00fa splnen\u00e9 z\u00e1konom o Vojenskej pol\u00edcii ustanoven\u00e9 d\u00f4vody”,”isCorrect”:”1″},”vo4s2″:{“id”:”vo4s2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd zaisti\u0165, ak bol pristihnut\u00fd pri p\u00e1chan\u00ed trestn\u00e9ho \u010dinu alebo bezprostredne po \u0148om”}}},”kjv2x”:{“id”:”kjv2x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Odobra\u0165 zbra\u0148 osobe poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany vojensk\u00fd policajt”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ns9fo”:{“id”:”ns9fo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00fd”},”c8sxf”:{“id”:”c8sxf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd iba vo vojenskom priestore alebo v priestore, kde prebiehaj\u00fa vojensk\u00e9 akcie alebo vojensk\u00e9 oper\u00e1cie”},”en3kb”:{“id”:”en3kb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd tak ako in\u00fdm osob\u00e1m”,”isCorrect”:”1″}}},”pfp1m”:{“id”:”pfp1m”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Prezera\u0165 vozidl\u00e1 bezpe\u010dnostnej slu\u017eby vojensk\u00fd policajt”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“f9trr”:{“id”:”f9trr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd iba vtedy, ak s\u00fa vo vojensk\u00fdch objektoch alebo ak vch\u00e1dzaj\u00fa do vojensk\u00fdch objektov, alebo z nich vych\u00e1dzaj\u00fa”,”isCorrect”:”1″},”gezyg”:{“id”:”gezyg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00fd”},”i5d1l”:{“id”:”i5d1l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00fd, ak s\u00fa veden\u00e9 vojakmi”}}},”fwsza”:{“id”:”fwsza”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Vojensk\u00e1 pol\u00edcia pri plnen\u00ed \u00faloh ustanoven\u00fdch z\u00e1konom o Vojenskej pol\u00edcii”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“m2bbc”:{“id”:”m2bbc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00e1 po\u017eadova\u0165 podklady a inform\u00e1cie od prev\u00e1dzkovate\u013eov a zamestnancov s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb”},”xws8e”:{“id”:”xws8e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 po\u017eadova\u0165 podklady a inform\u00e1cie od fyzick\u00fdch os\u00f4b aj pr\u00e1vnick\u00fdch os\u00f4b”,”isCorrect”:”1″},”iorwe”:{“id”:”iorwe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 vy\u017eadova\u0165 podklady a inform\u00e1cie od zamestnancov, ktor\u00ed s\u00fa pr\u00e1vnick\u00fdmi osobami, nespolupracuje v\u0161ak s prev\u00e1dzkovate\u013emi s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb, ktor\u00ed s\u00fa fyzick\u00fdmi osobami”}}},”bkz9a”:{“id”:”bkz9a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Prev\u00e1dzkovate\u013e s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby a zamestnanec s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby na po\u017eiadanie Vojenskej pol\u00edcie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“sbcu0”:{“id”:”sbcu0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fa opr\u00e1vnen\u00ed poskytova\u0165 podklady a inform\u00e1cie iba vo vojensk\u00fdch priestoroch alebo vo vojensk\u00fdch objektoch”},”aomw1″:{“id”:”aomw1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie s\u00fa opr\u00e1vnen\u00ed poskytova\u0165 \u017eiadne podklady ani inform\u00e1cie”},”70bo4″:{“id”:”70bo4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fa povinn\u00ed poskytn\u00fa\u0165 po\u017eadovan\u00e9 podklady a inform\u00e1cie poskytn\u00fa\u0165, pokia\u013e im v tom nebr\u00e1nia d\u00f4vody ustanoven\u00e9 v\u0161eobecne z\u00e1v\u00e4zn\u00fdmi pr\u00e1vnymi predpismi”,”isCorrect”:”1″}}},”sui5o”:{“id”:”sui5o”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Na z\u00e1klade medzin\u00e1rodn\u00fdch zml\u00fav, ktor\u00fdmi je Slovensk\u00e1 republika viazan\u00e1, s pol\u00edciami in\u00fdch \u0161t\u00e1tov”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“m9its”:{“id”:”m9its”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spolupracuje aj Vojensk\u00e1 pol\u00edcia”,”isCorrect”:”1″},”m2qv4″:{“id”:”m2qv4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Vojensk\u00e1 pol\u00edcia nespolupracuje”},”y4bf7″:{“id”:”y4bf7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spolupracuje iba Policajn\u00fd zbor a \u0160t\u00e1tna pol\u00edcia”}}},”b5ala”:{“id”:”b5ala”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Vysvetlenie od osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania vojensk\u00fd policajt”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“47f8n”:{“id”:”47f8n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00fd po\u017eadova\u0165″},”ot9ov”:{“id”:”ot9ov”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd po\u017eadova\u0165″},”5h1gi”:{“id”:”5h1gi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd po\u017eadova\u0165 za podmienok ustanoven\u00fdch z\u00e1konom o Vojenskej pol\u00edci\u00ed”,”isCorrect”:”1″}}}}}

7. Obecná polícia – typ S, P a CIT

{“questions”:{“a2gf9”:{“id”:”a2gf9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Obecn\u00e1 pol\u00edcia je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5f3yt”:{“id”:”5f3yt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poriadkov\u00fd \u00fatvar obce”,”isCorrect”:”1″},”467na”:{“id”:”467na”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ozbrojen\u00fd zbor”},”bzu4m”:{“id”:”bzu4m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”org\u00e1n verejnej samospr\u00e1vy”}}},”gx3zu”:{“id”:”gx3zu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. Obecn\u00fa pol\u00edciu zria\u010fuje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“dg004”:{“id”:”dg004″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ministerstvo vn\u00fatra Slovenskej republiky z\u00e1konom”},”5llss”:{“id”:”5llss”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obec v\u0161eobecne z\u00e1v\u00e4zn\u00fdm nariaden\u00edm”,”isCorrect”:”1″},”ny2sf”:{“id”:”ny2sf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”starosta obce uznesen\u00edm”}}},”yya6d”:{“id”:”yya6d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. Obecn\u00e1 pol\u00edcia \u00falohy vypl\u00fdvaj\u00face z rozhodnut\u00ed starostu obce”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“25tzx”:{“id”:”25tzx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nepln\u00ed”},”cx2c1″:{“id”:”cx2c1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pln\u00ed, ale iba vtedy, ke\u010f sa jedn\u00e1 o obec, ktor\u00e1 je mestom”},”puf4o”:{“id”:”puf4o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pln\u00ed”,”isCorrect”:”1″}}},”hvlsg”:{“id”:”hvlsg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Objas\u0148ovanie priestupkov obecn\u00e1 pol\u00edcia”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“6dla5”:{“id”:”6dla5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vykon\u00e1va, ak tak ustanovuje osobitn\u00fd predpis, ktor\u00fdm je z\u00e1kon o priestupkoch”,”isCorrect”:”1″},”8gisj”:{“id”:”8gisj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vykon\u00e1va v takom rozsahu, ako Policajn\u00fd zbor”},”ak1a1″:{“id”:”ak1a1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vykon\u00e1va, ale iba priestupkov na \u00faseku bezpe\u010dnosti a plynulosti cestnej prem\u00e1vky”}}},”sr4xx”:{“id”:”sr4xx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Pr\u00edslu\u0161n\u00edk obecnej pol\u00edcie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5zr9s”:{“id”:”5zr9s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ma v\u017edy postavenie verejn\u00e9ho \u010dinite\u013ea”},”2g7bt”:{“id”:”2g7bt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00e1 postavenie verejn\u00e9ho \u010dinite\u013ea pri plnen\u00ed \u00faloh”,”isCorrect”:”1″},”14grk”:{“id”:”14grk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00e1 nikdy postavenie verejn\u00e9ho \u010dinite\u013ea”}}},”hnc95″:{“id”:”hnc95″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Ak bol sp\u00e1chan\u00fd trestn\u00fd \u010din, pr\u00edslu\u0161n\u00edk obecnej pol\u00edcie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“trqkv”:{“id”:”trqkv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd za\u010da\u0165 objas\u0148ovanie trestn\u00e9ho \u010dinu”},”4yitc”:{“id”:”4yitc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je povinn\u00fd robi\u0165 \u017eiadne \u00fakony, lebo objas\u0148ovanie trestn\u00e9ho \u010dinu je v p\u00f4sobnosti Policajn\u00e9ho zboru”},”ur4fu”:{“id”:”ur4fu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd vec ozn\u00e1mi\u0165 Policajn\u00e9mu zboru”,”isCorrect”:”1″}}},”lr59a”:{“id”:”lr59a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Pr\u00edslu\u0161n\u00edk obecnej pol\u00edcie m\u00f4\u017ee osobe poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany ulo\u017ei\u0165 v blokovom konan\u00ed pokutu za sp\u00e1chanie priestupku na \u00faseku verejn\u00e9ho poriadku”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b3dsg”:{“id”:”b3dsg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za podmienok ustanoven\u00fdch z\u00e1konom o priestupkoch”,”isCorrect”:”1″},”ll2n9″:{“id”:”ll2n9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00f4\u017ee”},”wybku”:{“id”:”wybku”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za podmienok ustanoven\u00fdch z\u00e1konom o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”}}},”8l3fp”:{“id”:”8l3fp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Prev\u00e1dzkovate\u013ea s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby alebo zamestnanca s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby pr\u00edslu\u0161n\u00edk obecnej pol\u00edcie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zu7ed”:{“id”:”zu7ed”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zadr\u017ea\u0165 nem\u00f4\u017ee nikdy”},”gjpgj”:{“id”:”gjpgj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zadr\u017ea\u0165 m\u00f4\u017ee, ale iba vtedy, ak bol pristihnut\u00fd pri p\u00e1chan\u00ed alebo bezprostredne po sp\u00e1chan\u00ed trestn\u00e9ho \u010dinu”,”isCorrect”:”1″},”mqanj”:{“id”:”mqanj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zadr\u017ea\u0165 m\u00f4\u017ee v\u017edy”}}},”9c7j9″:{“id”:”9c7j9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Vozidl\u00e1 s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb pr\u00edslu\u0161n\u00edci obecnej pol\u00edcie zastavova\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gza46”:{“id”:”gza46″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00f4\u017eu, ak s\u00fa vo vozidl\u00e1ch prepravovan\u00e9 chr\u00e1nen\u00e9 osoby”},”og491″:{“id”:”og491″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00f4\u017eu, ak je vo vozidl\u00e1ch prepravovan\u00fd majetok”},”8b6k0″:{“id”:”8b6k0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017eu tak ako in\u00e9 vozidl\u00e1″,”isCorrect”:”1″}}},”csg52″:{“id”:”csg52″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Vyzva\u0165 osobu poveren\u00fa v\u00fdkonom fyzickej ochrany, aby preuk\u00e1zala svoju toto\u017enos\u0165, pr\u00edslu\u0161n\u00edk obecnej pol\u00edcie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“n2gxb”:{“id”:”n2gxb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee, ak je t\u00e1to osoba pristihnut\u00e1 pri sp\u00e1chan\u00ed priestupku, alebo je od nej po\u017eadovan\u00e9 vysvetlenie, alebo ide o h\u013eadan\u00fa osobu”,”isCorrect”:”1″},”ox3f8″:{“id”:”ox3f8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee, ak je t\u00e1to osoba pristihnut\u00e1 pri sp\u00e1chan\u00ed trestn\u00e9ho \u010dinu”},”znrga”:{“id”:”znrga”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00f4\u017ee”}}},”v1163″:{“id”:”v1163″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Hmaty, chvaty, \u00fadery a kopy sebaobrany, slzotvorn\u00e9 prostriedky a obu\u0161ok pr\u00edslu\u0161n\u00edk obecnej pol\u00edcie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t60y6”:{“id”:”t60y6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd pou\u017ei\u0165, aby zabr\u00e1nil n\u00e1siln\u00e9mu vstupu nepovolan\u00fdch os\u00f4b do chr\u00e1nen\u00fdch objektov alebo na miesta, kde je vstup zak\u00e1zan\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”17de7″:{“id”:”17de7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd pou\u017ei\u0165, ak osoba kladie pas\u00edvny odpor”},”78pde”:{“id”:”78pde”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd pou\u017ei\u0165, ak osoba kladie mimoriadny odpor”}}},”8iyp8″:{“id”:”8iyp8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Pr\u00edslu\u0161n\u00edk obecnej pol\u00edcie pou\u017ei\u0165 put\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“po50t”:{“id”:”po50t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd pri vykon\u00e1van\u00ed slu\u017eobn\u00fdch \u00fakonov so zadr\u017eanou osobou, ak je d\u00f4vodn\u00e1 obava, \u017ee sa pok\u00fasi o \u00fatek”,”isCorrect”:”1″},”vxqhs”:{“id”:”vxqhs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00fd”},”0nvep”:{“id”:”0nvep”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00fd v\u017edy”}}}}}

6. Policajný zbor – typ S, P a CIT

{“questions”:{“vdxd0”:{“id”:”vdxd0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Policajn\u00fd zbor”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“k4usc”:{“id”:”k4usc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je ozbrojen\u00fd bezpe\u010dnostn\u00fd zbor”,”isCorrect”:”1″},”o9jit”:{“id”:”o9jit”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je ozbrojen\u00e1 sila Slovenskej republiky”},”moqhp”:{“id”:”moqhp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je org\u00e1n \u0161t\u00e1tnej moci”}}},”h7jse”:{“id”:”h7jse”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. Policajn\u00fd zbor pri plnen\u00ed svojich \u00faloh”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“n0seu”:{“id”:”n0seu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spolupracuje s prev\u00e1dzkovate\u013emi s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb, ak s\u00fa pr\u00e1vnick\u00fdmi osobami”},”g8ss8″:{“id”:”g8ss8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spolupracuje s prev\u00e1dzkovate\u013emi s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb bez oh\u013eadu nato, \u010di s\u00fa pr\u00e1vnick\u00fdmi osobami alebo fyzick\u00fdmi osobami”,”isCorrect”:”1″},”ullua”:{“id”:”ullua”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spolupracuje s prev\u00e1dzkovate\u013emi s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb, ak s\u00fa fyzick\u00fdmi osobami”}}},”aam24″:{“id”:”aam24″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. Policajn\u00fd zbor sa \u010dlen\u00ed na slu\u017eby. Jeho s\u00fa\u010das\u0165ou, okrem in\u00fdch slu\u017eieb, je aj”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“wjqy4”:{“id”:”wjqy4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slu\u017eba s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb”},”har0n”:{“id”:”har0n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”detekt\u00edvna slu\u017eba”},”koggi”:{“id”:”koggi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slu\u017eba hrani\u010dnej pol\u00edcie”,”isCorrect”:”1″}}},”346pn”:{“id”:”346pn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Policajn\u00fd zbor je podriaden\u00fd”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“unpwk”:{“id”:”unpwk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ministrovi vn\u00fatra Slovenskej republiky”,”isCorrect”:”1″},”9j97p”:{“id”:”9j97p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prezidentovi Policajn\u00e9ho zboru”},”ah9qq”:{“id”:”ah9qq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vl\u00e1de Slovenskej republiky”}}},”er3dh”:{“id”:”er3dh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Pri vykon\u00e1van\u00ed slu\u017eobnej \u010dinnosti spojenej so z\u00e1sahom do pr\u00e1v a slob\u00f4d osoby je policajt povinn\u00fd t\u00fato osobu hne\u010f, ako je to mo\u017en\u00e9, pou\u010di\u0165 o jej pr\u00e1vach,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ubn23”:{“id”:”ubn23″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak je t\u00e1to osoba pristihnut\u00e1 pri p\u00e1chan\u00ed priestupku alebo trestn\u00e9ho \u010dinu alebo in\u00e9ho protipr\u00e1vneho \u010dinu”},”shlj5″:{“id”:”shlj5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bez oh\u013eadu na to, \u010di t\u00e1to osoba je po\u0161kodenou osobou, alebo \u010di je, alebo nie je p\u00e1chate\u013eom priestupku alebo trestn\u00e9ho \u010dinu, alebo in\u00e9ho protipr\u00e1vneho \u010dinu”,”isCorrect”:”1″},”21zr5″:{“id”:”21zr5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak je t\u00e1to osoba po\u0161kodenou osobou v konan\u00ed o priestupku alebo v konan\u00ed o trestnom \u010dine, alebo v konan\u00ed o inom protipr\u00e1vnom \u010dine”}}},”j58k0″:{“id”:”j58k0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Policajt v slu\u017ebe je povinn\u00fd vykona\u0165 slu\u017eobn\u00fd z\u00e1krok, ak je p\u00e1chan\u00fd trestn\u00fd \u010din alebo priestupok alebo je podozrenie z ich p\u00e1chania. V \u010dase mimo slu\u017eby slu\u017eobn\u00fd z\u00e1krok”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qy8fq”:{“id”:”qy8fq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je povinn\u00fd vykona\u0165 z\u00e1krok”},”c54bx”:{“id”:”c54bx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd vykona\u0165 tak, ako v slu\u017ebe”},”jvfk3″:{“id”:”jvfk3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd vykona\u0165, ak je p\u00e1chan\u00fd trestn\u00fd \u010din alebo priestupok, ktor\u00fdm je bezprostredne ohrozen\u00fd \u017eivot, zdravie alebo majetok a nebr\u00e1nia tomu z\u00e1konn\u00e9 d\u00f4vody”,”isCorrect”:”1″}}},”rij54″:{“id”:”rij54″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Ke\u010f policajt vykon\u00e1va slu\u017eobn\u00fd z\u00e1krok, je povinn\u00fd, ak to povaha a okolnosti dovo\u013euj\u00fa, pou\u017ei\u0165 v\u00fdzvu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ezys7”:{“id”:”ezys7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpovedaj\u00facu z\u00e1kroku”,”isCorrect”:”1″},”qdjqd”:{“id”:”qdjqd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpovedaj\u00facu p\u00e1chate\u013eovi, najm\u00e4 jeho fyzickej a psychickej kond\u00edcii”},”srxac”:{“id”:”srxac”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpovedaj\u00facu povahe po\u0161koden\u00e9ho”}}},”fn6ri”:{“id”:”fn6ri”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany pri vstupe pr\u00edslu\u0161n\u00edka Policajn\u00e9ho zboru v slu\u017eobnej rovno\u0161ate s identifika\u010dn\u00fdm \u010d\u00edslom a pri v\u00fdkone slu\u017eobnej \u010dinnosti aj s menovkou policajta do objektu, v ktorom je opr\u00e1vnen\u00e1 vykon\u00e1va\u0165 kontrolu,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7y4zj”:{“id”:”7y4zj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je opr\u00e1vnen\u00e1 vy\u017eadova\u0165 preuk\u00e1zanie pr\u00edslu\u0161nosti k Policajn\u00e9mu zboru slu\u017eobn\u00fdm preukazom pr\u00edslu\u0161n\u00edka Policajn\u00e9ho zboru”},”bs455″:{“id”:”bs455″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 vy\u017eadova\u0165 preuk\u00e1zanie pr\u00edslu\u0161nosti k Policajn\u00e9mu zboru slu\u017eobn\u00fdm preukazom pr\u00edslu\u0161n\u00edka Policajn\u00e9ho zboru”,”isCorrect”:”1″},”4g2ql”:{“id”:”4g2ql”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je opr\u00e1vnen\u00e1 vy\u017eadova\u0165 preuk\u00e1zanie pr\u00edslu\u0161nosti k Policajn\u00e9mu zboru slu\u017eobn\u00fdm preukazom pr\u00edslu\u0161n\u00edka Policajn\u00e9ho zboru, ak tam pr\u00edslu\u0161n\u00edk Policajn\u00e9ho zboru vstupuje za slu\u017eobn\u00fdm \u00fa\u010delom”}}},”vlcw4″:{“id”:”vlcw4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Policajt pri preukazovan\u00ed pr\u00edslu\u0161nosti k Policajn\u00e9mu zboru pod\u013ea z\u00e1kona o Policajnom zbore”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“pplzb”:{“id”:”pplzb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slu\u017eobn\u00fd preukaz vyd\u00e1 z ruky na po\u017eiadanie osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany, ktor\u00e1 je opr\u00e1vnen\u00e1 kontrolova\u0165 vstup os\u00f4b do objektu”},”oen90″:{“id”:”oen90″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slu\u017eobn\u00fd preukaz vyd\u00e1 z ruky na po\u017eiadanie osoby vstupuj\u00facej do chr\u00e1nen\u00e9ho objektu bez oh\u013eadu na to, \u010di tam vstup kontroluje osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany”},”2a5r7″:{“id”:”2a5r7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slu\u017eobn\u00fd preukaz nesmie vyda\u0165 z r\u00fak”,”isCorrect”:”1″}}},”si1jd”:{“id”:”si1jd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Pod\u013ea z\u00e1kona o Policajnom zbore, preukaz odbornej sp\u00f4sobilosti vydan\u00fd pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“nonu4”:{“id”:”nonu4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nemo\u017eno pova\u017eova\u0165 za doklad toto\u017enosti na preuk\u00e1zanie toto\u017enosti osoby”,”isCorrect”:”1″},”ieaqx”:{“id”:”ieaqx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je dokladom toto\u017enosti na preuk\u00e1zanie toto\u017enosti, ak sa jedn\u00e1 o preukaz odbornej sp\u00f4sobilosti typu S”},”dg6bf”:{“id”:”dg6bf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je dokladom toto\u017enosti na preuk\u00e1zanie toto\u017enosti, ak sa jedn\u00e1 o preukaz odbornej sp\u00f4sobilosti typu P”}}},”oyryk”:{“id”:”oyryk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Pri plnen\u00ed \u00faloh vypl\u00fdvaj\u00facich zo z\u00e1kona o Policajnom zbore je policajt, okrem in\u00e9ho, opr\u00e1vnen\u00fd d\u00e1va\u0165 pokyny aj na”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“i08k3”:{“id”:”i08k3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zastavenie dopravn\u00e9ho prostriedku, zak\u00e1za\u0165 jazdu alebo prik\u00e1za\u0165 smer dopravn\u00e9ho prostriedku; to neplat\u00ed pre dopravn\u00e9 prostriedky vykon\u00e1vaj\u00face prepravu os\u00f4b a majetku pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”49dyv”:{“id”:”49dyv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zastavenie dopravn\u00e9ho prostriedku, zak\u00e1za\u0165 jazdu alebo prik\u00e1za\u0165 smer dopravn\u00e9ho prostriedku”,”isCorrect”:”1″},”bhuuj”:{“id”:”bhuuj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zastavenie dopravn\u00e9ho prostriedku, zak\u00e1za\u0165 jazdu alebo prik\u00e1za\u0165 smer dopravn\u00e9ho prostriedku iba vtedy, ak sa jedn\u00e1 o dopravn\u00e9 prostriedky vykon\u00e1vaj\u00face prepravu os\u00f4b a majetku pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”}}},”phs4o”:{“id”:”phs4o”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Pod\u013ea z\u00e1kona o Policajnom zbore, policajt je opr\u00e1vnen\u00fd presved\u010di\u0165 sa, \u010di osoba, proti ktorej vykon\u00e1va slu\u017eobn\u00fd z\u00e1krok, nem\u00e1 pri sebe zbra\u0148. Zamestnancovi s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby tak\u00fato zbra\u0148″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ic3vx”:{“id”:”ic3vx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od\u0148a\u0165 nem\u00f4\u017ee”},”v7kht”:{“id”:”v7kht”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od\u0148a\u0165 nem\u00f4\u017ee, iba ak sa jedn\u00e1 o osobu poveren\u00fa v\u00fdkonom fyzickej ochrany”},”upb04″:{“id”:”upb04″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od\u0148a\u0165 m\u00f4\u017ee”,”isCorrect”:”1″}}},”0aldq”:{“id”:”0aldq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. So \u017eiados\u0165ou o pomoc sa na policajtov a \u00fatvary Policajn\u00e9ho zboru m\u00e1 pr\u00e1vo obraca\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7d8a6”:{“id”:”7d8a6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd zamestnanec aj prev\u00e1dzkovate\u013e s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby bez oh\u013eadu na to, \u010di ide o fyzick\u00fa osobu, alebo pr\u00e1vnick\u00fa osobu”,”isCorrect”:”1″},”4y20y”:{“id”:”4y20y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd zamestnanec s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby, nie v\u0161ak prev\u00e1dzkovate\u013e s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby, ktor\u00fd je pr\u00e1vnickou osobou”},”kmj3y”:{“id”:”kmj3y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd prev\u00e1dzkovate\u013e s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby bez oh\u013eadu na to, \u010di ide o fyzick\u00fa osobu, alebo pr\u00e1vnick\u00fa osobu, nie v\u0161ak zamestnanec s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”}}}}}

5. Trestné právo – typ S, P a CIT

{“questions”:{“fy110”:{“id”:”fy110″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Trestn\u00fd \u010din je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“w1gwx”:{“id”:”w1gwx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”protipr\u00e1vny \u010din, ktor\u00e9ho znaky s\u00fa uveden\u00e9 v Trestnom z\u00e1kone, ak Trestn\u00fd z\u00e1kon neustanovuje inak”,”isCorrect”:”1″},”589ed”:{“id”:”589ed”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”protipr\u00e1vne konanie uveden\u00e9 v z\u00e1kone o priestupkoch”},”pmxo5″:{“id”:”pmxo5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”protipr\u00e1vne konanie uveden\u00e9 v Trestnom z\u00e1kone aj v z\u00e1kone o priestupkoch”}}},”w0qx8″:{“id”:”w0qx8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. Druhy trestn\u00fdch \u010dinov s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gxir1”:{“id”:”gxir1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pre\u010din a priestupok”},”084gd”:{“id”:”084gd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”priestupok a zlo\u010din”},”y83y6″:{“id”:”y83y6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pre\u010din a zlo\u010din”,”isCorrect”:”1″}}},”2hte2″:{“id”:”2hte2″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. Trestne zodpovedn\u00e1 je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jqtrb”:{“id”:”jqtrb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00e1vnick\u00e1 osoba alebo fyzick\u00e1 osoba star\u0161ia ako 15 rokov, pr\u00ed\u010detn\u00e1″},”5lu5u”:{“id”:”5lu5u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”fyzick\u00e1 osoba, star\u0161ia ako 14 rokov (okrem trestn\u00e9ho \u010dinu sexu\u00e1lneho zneu\u017e\u00edvania), pr\u00ed\u010detn\u00e1″,”isCorrect”:”1″},”sy8gt”:{“id”:”sy8gt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e1 osoba”}}},”p68g5″:{“id”:”p68g5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. P\u00e1chate\u013eom trestn\u00e9ho \u010dinu je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“u3tou”:{“id”:”u3tou”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ten, kto sp\u00e1chal trestn\u00fd \u010din a dov\u0155\u0161il 18 rok svojho veku”},”cclh6″:{“id”:”cclh6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ten, kto trestn\u00fd \u010din sp\u00e1chal s\u00e1m”,”isCorrect”:”1″},”m2y7e”:{“id”:”m2y7e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ten, kto in\u00e9ho naviedol na sp\u00e1chanie trestn\u00e9ho \u010dinu”}}},”lq5te”:{“id”:”lq5te”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. V krajnej n\u00fadzi sa odvracia”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“i8f3f”:{“id”:”i8f3f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nebezpe\u010denstvo priamo hroziace z\u00e1ujmu chr\u00e1nen\u00e9mu Trestn\u00fdm z\u00e1konom”,”isCorrect”:”1″},”tzhs4″:{“id”:”tzhs4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”priamo hroziaci alebo trvaj\u00faci \u00fatok”},”76qd3″:{“id”:”76qd3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”trvaj\u00faci \u00fatok na z\u00e1ujem chr\u00e1nen\u00fd Trestn\u00fdm z\u00e1konom”}}},”c33xe”:{“id”:”c33xe”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. V krajnej n\u00fadzi m\u00f4\u017ee kona\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“y96f8”:{“id”:”y96f8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba plnolet\u00e1 osoba”},”24gok”:{“id”:”24gok”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba policajt”},”6ea7y”:{“id”:”6ea7y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktoko\u013evek”,”isCorrect”:”1″}}},”sd23y”:{“id”:”sd23y”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Osoba m\u00f4\u017ee kona\u0165 v nutnej obrane, ak”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0md1h”:{“id”:”0md1h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00fatok priamo hroz\u00ed alebo trv\u00e1″,”isCorrect”:”1″},”iquic”:{“id”:”iquic”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00fatok priamo hroz\u00ed alebo trv\u00e1, alebo sa dal \u00fato\u010dn\u00edk na \u00fatek”},”llre8″:{“id”:”llre8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”in\u00e9ho pristihne pri trestnom \u010dine”}}},”40fe4″:{“id”:”40fe4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Nutn\u00e1 obrana nesmie by\u0165 vo\u010di \u00fatoku”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zc02k”:{“id”:”zc02k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”celkom zjavne neprimeran\u00e1″,”isCorrect”:”1″},”773xt”:{“id”:”773xt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”primeran\u00e1″},”u9jyn”:{“id”:”u9jyn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”rovnako intenz\u00edvna”}}},”3telw”:{“id”:”3telw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Trestn\u00e9ho \u010dinu kr\u00e1de\u017ee sa dopust\u00ed ten, kto si prisvoj\u00ed cudziu vec t\u00fdm, \u017ee sa jej zmocn\u00ed a sp\u00f4sob\u00ed tak \u0161kodu vy\u0161\u0161iu ako”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“hur44”:{“id”:”hur44″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”150 eur”},”y84gt”:{“id”:”y84gt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”266 eur”,”isCorrect”:”1″},”kxdhg”:{“id”:”kxdhg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”minim\u00e1lna mzda”}}},”9pp0q”:{“id”:”9pp0q”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Kto si prisvoj\u00ed cudziu vec t\u00fdm, \u017ee sa jej zmocn\u00ed, a \u010din sp\u00e1cha vl\u00e1man\u00edm”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“j40s1”:{“id”:”j40s1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopust\u00ed sa priestupku”},”tla29″:{“id”:”tla29″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopust\u00ed sa trestn\u00e9ho \u010dinu, len ak je \u0161koda vy\u0161\u0161ia ako 266 eur”},”48ftd”:{“id”:”48ftd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopust\u00ed sa trestn\u00e9ho \u010dinu, aj ke\u010f je \u0161koda men\u0161ia ako 266 eur”,”isCorrect”:”1″}}},”bzv4x”:{“id”:”bzv4x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Neopr\u00e1vnen\u00e9ho obmedzovania osobnej slobody sa dopust\u00ed ten,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5msrr”:{“id”:”5msrr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kto obmedz\u00ed osobn\u00fa slobodu osobe pristihnutej pri trestnom \u010dine”},”0vtxu”:{“id”:”0vtxu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kto in\u00e9mu bez opr\u00e1vnenia br\u00e1ni u\u017e\u00edva\u0165 osobn\u00fa slobodu”,”isCorrect”:”1″},”whyhp”:{“id”:”whyhp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kto neopr\u00e1vnene vnikne do obydlia in\u00e9ho”}}},”hoe4f”:{“id”:”hoe4f”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Trestn\u00e9ho \u010dinu obmedzovania osobnej slobody sa m\u00f4\u017ee dopusti\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“322hf”:{“id”:”322hf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktoko\u013evek”,”isCorrect”:”1″},”c0d9b”:{“id”:”c0d9b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany v \u010dase slu\u017eby”},”wu573″:{“id”:”wu573″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len osoba, ktor\u00e1 dov\u0155\u0161ila 18. rok svojho veku”}}},”zl6iy”:{“id”:”zl6iy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania, ktorej bol ulo\u017een\u00fd v konan\u00ed o priestupku z\u00e1kaz \u010dinnosti, a aj napriek z\u00e1kazu t\u00fato \u010dinnos\u0165 vykon\u00e1va”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5y3jr”:{“id”:”5y3jr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopust\u00ed sa t\u00fdm \u010fal\u0161ieho priestupku”},”u0ooq”:{“id”:”u0ooq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopust\u00ed sa t\u00fdm trestn\u00e9ho \u010dinu marenia v\u00fdkonu \u00faradn\u00e9ho rozhodnutia”,”isCorrect”:”1″},”fzbcj”:{“id”:”fzbcj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopust\u00ed sa t\u00fdm len poru\u0161enia intern\u00fdch predpisov zamestn\u00e1vate\u013ea”}}},”r3klq”:{“id”:”r3klq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”14. Trestn\u00e9ho \u010dinu ubl\u00ed\u017eenia na zdrav\u00ed sa m\u00f4\u017ee osoba dopusti\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“r49dh”:{“id”:”r49dh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00famyselne alebo z nedbanlivosti”,”isCorrect”:”1″},”nkvz8″:{“id”:”nkvz8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba \u00famyselne”},”cexvw”:{“id”:”cexvw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba z nedbanlivosti”}}},”hex8u”:{“id”:”hex8u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”15. Trestn\u00fa zodpovednos\u0165 za sp\u00e1chanie trestn\u00e9ho \u010dinu na \u00fazem\u00ed Slovenskej republiky m\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vq2mn”:{“id”:”vq2mn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktoko\u013evek”,”isCorrect”:”1″},”iipie”:{“id”:”iipie”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba ob\u010dan Slovenskej republiky”},”bmqzl”:{“id”:”bmqzl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba cudzinec s trval\u00fdm pobytom na \u00fazem\u00ed Slovenskej republiky”}}},”4qy8f”:{“id”:”4qy8f”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”16. Policajt m\u00f4\u017ee vstupova\u0165 do obydlia, in\u00fdch priestorov a na pozemok”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“z7aa0”:{“id”:”z7aa0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutn\u00fd na ochranu \u017eivota alebo zdravia os\u00f4b, ochranu \u0161t\u00e1tu, udr\u017eanie verejn\u00e9ho poriadku, ochranu majetku alebo ochranu pr\u00e1v a slob\u00f4d in\u00fdch”,”isCorrect”:”1″},”56tt9″:{“id”:”56tt9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len s predch\u00e1dzaj\u00facim s\u00fahlasom prokur\u00e1tora”},”x5hm3″:{“id”:”x5hm3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len s predch\u00e1dzaj\u00facim s\u00fahlasom sudcu”}}},”2l3lv”:{“id”:”2l3lv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”17. Osobn\u00fa prehliadku pod\u013ea Trestn\u00e9ho poriadku m\u00f4\u017ee vykona\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b8tgl”:{“id”:”b8tgl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany”},”ipsji”:{“id”:”ipsji”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd, kto pristihne osobu pri p\u00e1chan\u00ed trestn\u00e9ho \u010dinu”},”zdz5f”:{“id”:”zdz5f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”org\u00e1n, ktor\u00fd ju nariadil, alebo na jeho pr\u00edkaz policajt”,”isCorrect”:”1″}}},”k2sdw”:{“id”:”k2sdw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”18. Povinnos\u0165 vyda\u0165 vec d\u00f4le\u017eit\u00fa pre trestn\u00e9 konanie m\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“sj1gq”:{“id”:”sj1gq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba jej vlastn\u00edk”},”h3rrz”:{“id”:”h3rrz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”os42m”:{“id”:”os42m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany”}}},”cbeeu”:{“id”:”cbeeu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”19. Ka\u017ed\u00fd, proti komu sa vedie trestn\u00e9 konanie, pova\u017euje sa za”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“j8qgg”:{“id”:”j8qgg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vinn\u00e9ho”},”j1y43″:{“id”:”j1y43″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nevinn\u00e9ho, k\u00fdm s\u00fad nevyslov\u00ed pr\u00e1voplatn\u00fdm odsudzuj\u00facim rozsudkom jeho vinu”,”isCorrect”:”1″},”mirsl”:{“id”:”mirsl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nevinn\u00e9ho, k\u00fdm sa s\u00e1m neprizn\u00e1″}}},”xysou”:{“id”:”xysou”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”20. Obmedzi\u0165 osobn\u00fa slobodu poslanca N\u00e1rodnej rady Slovenskej republiky pristihnut\u00e9ho pri p\u00e1chan\u00ed trestn\u00e9ho \u010dinu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8iivu”:{“id”:”8iivu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee ka\u017ed\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”yhgsi”:{“id”:”yhgsi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee iba pr\u00edslu\u0161n\u00edk PZ”},”hoyip”:{“id”:”hoyip”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je mo\u017en\u00e9″}}},”rnzf7″:{“id”:”rnzf7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”21. Ak bol trestn\u00fd \u010din sp\u00e1chan\u00fd spolo\u010dn\u00fdm konan\u00edm dvoch alebo viacer\u00fdch p\u00e1chate\u013eov (spolup\u00e1chatelia)”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“6rxvq”:{“id”:”6rxvq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpoved\u00e1 ka\u017ed\u00fd z nich ako keby trestn\u00fd \u010din sp\u00e1chal s\u00e1m”,”isCorrect”:”1″},”kbj9k”:{“id”:”kbj9k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nezodpoved\u00e1 za trestn\u00fd \u010din nikto”},”5ky6k”:{“id”:”5ky6k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpoved\u00e1 len ten, kto sa na sp\u00e1chan\u00ed trestn\u00e9ho \u010dinu podie\u013eal vo v\u00e4\u010d\u0161ej miere”}}},”zhbz1″:{“id”:”zhbz1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”22. Ktoko\u013evek m\u00f4\u017ee obmedzi\u0165 osobn\u00fa slobodu osobe”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“06wgq”:{“id”:”06wgq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pristihnutej pri priestupku alebo trestnom \u010dine”},”j0wvo”:{“id”:”j0wvo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pristihnutej pri priestupku”},”y1rx6″:{“id”:”y1rx6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pristihnutej pri trestnom \u010dine alebo bezprostredne po \u0148om”,”isCorrect”:”1″}}},”5723t”:{“id”:”5723t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”23. Osobu podozriv\u00fa zo sp\u00e1chania trestn\u00e9ho \u010dinu m\u00f4\u017ee zadr\u017ea\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“bksc7”:{“id”:”bksc7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”policajt”,”isCorrect”:”1″},”wozd1″:{“id”:”wozd1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany”},”lr2q5″:{“id”:”lr2q5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd”}}},”mu2n7″:{“id”:”mu2n7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”24. Osobn\u00fa slobodu osoby, ktor\u00e1 bola pristihnut\u00e1 pri trestnom \u010dine alebo bezprostredne po \u0148om, m\u00f4\u017ee obmedzi\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t1ibu”:{“id”:”t1ibu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba policajt”},”61mc2″:{“id”:”61mc2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”3j6no”:{“id”:”3j6no”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo policajt”}}},”t3dzp”:{“id”:”t3dzp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”25. Ten, kto obmedzil osobn\u00fa slobodu osobe pristihnutej pri p\u00e1chan\u00ed trestn\u00e9ho \u010dinu alebo bezprostredne po \u0148om,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“i0hl0”:{“id”:”i0hl0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd tak\u00fato osobu bezodkladne odovzda\u0165 \u00fatvaru Policajn\u00e9ho zboru, Vojenskej pol\u00edcie alebo Colnej spr\u00e1vy”,”isCorrect”:”1″},”bhc5v”:{“id”:”bhc5v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie je povinn\u00fd tak\u00fato osobu bezodkladne odovzda\u0165 \u00fatvaru Policajn\u00e9ho zboru, Vojenskej pol\u00edcie alebo Colnej spr\u00e1vy”},”gvdqg”:{“id”:”gvdqg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povinn\u00fd po zisten\u00ed toto\u017enosti osoby, t\u00fato okam\u017eite prepusti\u0165″}}},”p2lav”:{“id”:”p2lav”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”26. O vine ob\u017ealovan\u00e9ho a treste za sp\u00e1chan\u00fd trestn\u00fd \u010din rozhoduj\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“hx1ts”:{“id”:”hx1ts”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spr\u00e1vne org\u00e1ny”},”kxdzb”:{“id”:”kxdzb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vy\u0161etrovatelia”},”jqz9b”:{“id”:”jqz9b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fady”,”isCorrect”:”1″}}},”xik3u”:{“id”:”xik3u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”27. Obhliadku pod\u013ea Trestn\u00e9ho poriadku m\u00f4\u017ee vykona\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5v7n3”:{“id”:”5v7n3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany”},”xlvvf”:{“id”:”xlvvf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”org\u00e1n \u010dinn\u00fd v trestnom konan\u00ed a v konan\u00ed pred s\u00fadom s\u00fad”,”isCorrect”:”1″},”wnzyw”:{“id”:”wnzyw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom p\u00e1trania”}}},”ype5j”:{“id”:”ype5j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”28. Svedkom v trestnom konan\u00ed m\u00f4\u017ee by\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“xjcij”:{“id”:”xjcij”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd, kto dov\u0155\u0161il 18 rokov”},”kigq0″:{“id”:”kigq0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”ugw44″:{“id”:”ugw44″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len policajt”}}},”8yo02″:{“id”:”8yo02″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”29. O zahladen\u00ed ods\u00fadenia rozhoduje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“21zjk”:{“id”:”21zjk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fad na \u017eiados\u0165 ods\u00faden\u00e9ho”,”isCorrect”:”1″},”j8upw”:{“id”:”j8upw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prokur\u00e1tor”},”4mfm3″:{“id”:”4mfm3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”policajt”}}},”9ar77″:{“id”:”9ar77″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”30. D\u00f4kazy pre \u00fa\u010dely trestn\u00e9ho konania m\u00f4\u017eu obstar\u00e1va\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“lvjqu”:{“id”:”lvjqu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len org\u00e1ny \u010dinn\u00e9 v trestnom konan\u00ed”},”67txw”:{“id”:”67txw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len advok\u00e1t”},”5bmfm”:{“id”:”5bmfm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aj strany v trestnom konan\u00ed prostredn\u00edctvom detekt\u00edvnej slu\u017eby”,”isCorrect”:”1″}}}}}

4. Priestupkové právo – typ S, P a CIT

{“questions”:{“z48nz”:{“id”:”z48nz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Na zodpovednos\u0165 za priestupok”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“xs6do”:{“id”:”xs6do”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sta\u010d\u00ed zavinenie z nedbanlivosti, ak z\u00e1kon v\u00fdslovne neustanov\u00ed, \u017ee je potrebn\u00e9 \u00famyseln\u00e9 zavinenie”,”isCorrect”:”1″},”4w76x”:{“id”:”4w76x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sta\u010d\u00ed zavinenie \u00famyseln\u00e9, ak z\u00e1kon v\u00fdslovne neustanov\u00ed, \u017ee je potrebn\u00e9 zavinenie z nedbanlivosti”},”0lpm4″:{“id”:”0lpm4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa zavinenie nevy\u017eaduje”}}},”noj6z”:{“id”:”noj6z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. Priestupkom nie je ani konanie, ktor\u00fdm niekto odvracia”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“h4k5a”:{“id”:”h4k5a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”neprimeran\u00fdm sp\u00f4sobom priamo hroziaci \u00fatok na z\u00e1ujem chr\u00e1nen\u00fd z\u00e1konom”},”76k24″:{“id”:”76k24″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”primeran\u00fdm sp\u00f4sobom priamo hroziaci \u00fatok na z\u00e1ujem chr\u00e1nen\u00fd z\u00e1konom”,”isCorrect”:”1″},”2xyo6″:{“id”:”2xyo6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”primeran\u00fdm sp\u00f4sobom hroziaci z\u00e1ujem na \u00fatok chr\u00e1nen\u00fd z\u00e1konom”}}},”tj9il”:{“id”:”tj9il”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. Priestupkom nie je ani konanie, ktor\u00fdm niekto odvracia”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“m0a34”:{“id”:”m0a34″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nebezpe\u010denstvo priamo hroziace z\u00e1ujmu chr\u00e1nen\u00e9mu z\u00e1konom, ak tak\u00fdm konan\u00edm bol sp\u00f4soben\u00fd zrejme z\u00e1va\u017en\u00fd n\u00e1sledok ako ten, ktor\u00fd hrozil, a toto nebezpe\u010denstvo nebolo mo\u017en\u00e9 v danej situ\u00e1cii odstr\u00e1ni\u0165 inak”},”wyjxh”:{“id”:”wyjxh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nebezpe\u010denstvo priamo hroziace z\u00e1ujmu chr\u00e1nen\u00e9mu z\u00e1konom, ak tak\u00fdm konan\u00edm nebol sp\u00f4soben\u00fd zrejme rovnako z\u00e1va\u017en\u00fd n\u00e1sledok ako ten, ktor\u00fd hrozil, a toto nebezpe\u010denstvo nebolo mo\u017en\u00e9 v danej situ\u00e1cii odstr\u00e1ni\u0165 inak”,”isCorrect”:”1″},”9qlwd”:{“id”:”9qlwd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nebezpe\u010denstvo priamo hroziace z\u00e1ujmu chr\u00e1nen\u00e9mu z\u00e1konom, ak tak\u00fdm konan\u00edm nebol sp\u00f4soben\u00fd zrejme rovnako z\u00e1va\u017en\u00fd n\u00e1sledok ako ten, ktor\u00fd hrozil, a toto nebezpe\u010denstvo bolo mo\u017en\u00e9 v danej situ\u00e1cii odstr\u00e1ni\u0165 inak”}}},”cc1ik”:{“id”:”cc1ik”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Za poru\u0161enie povinnosti ulo\u017eenej prev\u00e1dzkovate\u013eovi s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby, ktor\u00fd je pr\u00e1vnickou osobou, pod\u013ea z\u00e1kona o priestupkoch v znen\u00ed neskor\u0161\u00edch predpisov”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“h5v71”:{“id”:”h5v71″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nezodpoved\u00e1 nikto”},”0u9q8″:{“id”:”0u9q8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpoved\u00e1 ten, kto za pr\u00e1vnick\u00fa osobu konal alebo mal kona\u0165 alebo ten, kto dal na konanie pr\u00edkaz”,”isCorrect”:”1″},”hcnyx”:{“id”:”hcnyx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpoved\u00e1 pr\u00e1vnick\u00e1 osoba”}}},”vcq06″:{“id”:”vcq06″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Za poru\u0161enie povinnosti ulo\u017eenej prev\u00e1dzkovate\u013eovi s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby, ktor\u00fd je fyzickou osobou, pod\u013ea z\u00e1kona o priestupkoch v znen\u00ed neskor\u0161\u00edch predpisov”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“rw8kw”:{“id”:”rw8kw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpoved\u00e1 fyzick\u00e1 osoba”,”isCorrect”:”1″},”npjn9″:{“id”:”npjn9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zodpoved\u00e1 ten, kto za fyzick\u00fa osobu konal alebo mal kona\u0165 alebo ten, kto dal na konanie pr\u00edkaz”},”h5pos”:{“id”:”h5pos”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nezodpoved\u00e1 nikto”}}},”sh8ea”:{“id”:”sh8ea”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Pod\u013ea z\u00e1kona o priestupkoch platn\u00e9ho v Slovenskej republike”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“lan8f”:{“id”:”lan8f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nemo\u017eno posudzova\u0165 \u017eiadne priestupky sp\u00e1chan\u00e9 v cudzine”},”2wafr”:{“id”:”2wafr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017eno posudzova\u0165 aj niektor\u00e9 priestupky sp\u00e1chan\u00e9 v cudzine”,”isCorrect”:”1″},”qwai9″:{“id”:”qwai9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017eno posudzova\u0165 v\u0161etky priestupky sp\u00e1chan\u00e9 v cudzine”}}},”3dkzm”:{“id”:”3dkzm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Za priestupok pod\u013ea z\u00e1kona o priestupkoch platn\u00e9ho v Slovenskej republike nemo\u017eno ulo\u017ei\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“1t5zc”:{“id”:”1t5zc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prepadnutie veci”},”v4ack”:{“id”:”v4ack”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1kaz pobytu”,”isCorrect”:”1″},”nedgl”:{“id”:”nedgl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pokarhanie”}}},”etrel”:{“id”:”etrel”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Medzi ochrann\u00e9 opatrenia pod\u013ea z\u00e1kona o priestupkoch platn\u00e9ho v Slovenskej republike nepatr\u00ed”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“9ue6p”:{“id”:”9ue6p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obmedzuj\u00face opatrenie”},”m9jma”:{“id”:”m9jma”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ochrann\u00fd doh\u013ead”,”isCorrect”:”1″},”jdv5o”:{“id”:”jdv5o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zhabanie veci”}}},”1hbkd”:{“id”:”1hbkd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Priestupky vo v\u0161eobecnosti pod\u013ea z\u00e1kona o priestupkoch platn\u00e9ho v Slovenskej republike prejedn\u00e1vaj\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vuhzn”:{“id”:”vuhzn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spr\u00e1vne org\u00e1ny”,”isCorrect”:”1″},”lza6s”:{“id”:”lza6s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fadne org\u00e1ny”},”r860u”:{“id”:”r860u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spr\u00e1vne s\u00fady”}}},”h1ss5″:{“id”:”h1ss5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Poda\u0165 nevyhnutn\u00e9 vysvetlenie na preverenie ozn\u00e1menia o priestupku org\u00e1nu opr\u00e1vnen\u00e9mu objas\u0148ova\u0165 priestupky je povinn\u00fd”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vn1e1”:{“id”:”vn1e1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nikto”},”u7kx2″:{“id”:”u7kx2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba ten, kto prev\u00e1dzkuje s\u00fakromn\u00fa bezpe\u010dnostn\u00fa slu\u017ebu alebo technick\u00fa slu\u017ebu”},”s1lpt”:{“id”:”s1lpt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd”,”isCorrect”:”1″}}},”rmxym”:{“id”:”rmxym”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Ak z\u00e1kon o priestupkoch alebo in\u00fd z\u00e1kon neustanovuje inak, za priestupok mo\u017eno v blokovom konan\u00ed ulo\u017ei\u0165 pokutu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“9jkyg”:{“id”:”9jkyg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do 33 eur”,”isCorrect”:”1″},”6hqpw”:{“id”:”6hqpw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”33 eur”},”4qcfc”:{“id”:”4qcfc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”126 eur”}}},”7bft3″:{“id”:”7bft3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. V rozkaznom konan\u00ed mo\u017eno ulo\u017ei\u0165 pokutu, ak z\u00e1kon o priestupkoch alebo in\u00fd z\u00e1kon neustanovuje inak”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“yov0d”:{“id”:”yov0d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do 250 eur”,”isCorrect”:”1″},”azwin”:{“id”:”azwin”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”do 300 eur”},”sq1dc”:{“id”:”sq1dc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”250 eur”}}},”iy2y6″:{“id”:”iy2y6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Konanie, ktor\u00e9 m\u00e1 znaky priestupku a dopustil sa ho zamestnanec s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“i1oha”:{“id”:”i1oha”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa prejedn\u00e1 pod\u013ea osobitn\u00fdch predpisov”},”02e59″:{“id”:”02e59″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa prejedn\u00e1 pod\u013ea v\u0161eobecn\u00fdch predpisov o prejedn\u00e1van\u00ed priestupkov”,”isCorrect”:”1″},”28icn”:{“id”:”28icn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa neprejedn\u00e1″}}},”fwiz7″:{“id”:”fwiz7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”14. Konanie, ktor\u00e9 m\u00e1 znaky priestupku a dopustil sa ho pr\u00edslu\u0161n\u00edk Vojenskej pol\u00edcie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“aby4e”:{“id”:”aby4e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa prejedn\u00e1 pod\u013ea osobitn\u00fdch predpisov”,”isCorrect”:”1″},”ega0o”:{“id”:”ega0o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa prejedn\u00e1 pod\u013ea v\u0161eobecn\u00fdch predpisov o prejedn\u00e1van\u00ed priestupkov”},”5d2hi”:{“id”:”5d2hi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa neprejedn\u00e1″}}},”n8hwl”:{“id”:”n8hwl”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”15. \u0160tatut\u00e1rny org\u00e1n pr\u00e1vnickej osoby, ktor\u00e1 \u017eiada o udelenie licencie na prev\u00e1dzkovanie detekt\u00edvnej slu\u017eby a v \u017eiadosti o udelenie licencie alebo v \u010destnom vyhl\u00e1sen\u00ed uvedie nepravdiv\u00e9 \u00fadaje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“rtoey”:{“id”:”rtoey”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopust\u00ed sa spr\u00e1vneho deliktu”},”uanyb”:{“id”:”uanyb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dopust\u00ed sa priestupku”,”isCorrect”:”1″},”4zpzb”:{“id”:”4zpzb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nedopust\u00ed sa \u017eiadneho protipr\u00e1vneho \u010dinu”}}},”3l6xk”:{“id”:”3l6xk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”16. V konan\u00ed o priestupku nemo\u017eno ulo\u017ei\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tv55p”:{“id”:”tv55p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prepadnutie veci”},”uxvo3″:{“id”:”uxvo3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”od\u0148atie veci”,”isCorrect”:”1″},”ntlhz”:{“id”:”ntlhz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zhabanie veci”}}},”7yq29″:{“id”:”7yq29″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”17. Priestupku pod\u013ea z\u00e1kona o priestupkoch platn\u00e9ho v Slovenskej republike”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“e4ccy”:{“id”:”e4ccy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa m\u00f4\u017ee dopusti\u0165 iba pr\u00e1vnick\u00e1 osoba”},”lrxaw”:{“id”:”lrxaw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa m\u00f4\u017ee dopusti\u0165 iba fyzick\u00e1 osoba”,”isCorrect”:”1″},”d0ihk”:{“id”:”d0ihk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa m\u00f4\u017ee dopusti\u0165 fyzick\u00e1 osoba aj pr\u00e1vnick\u00e1 osoba”}}},”xewib”:{“id”:”xewib”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”18. Pod\u013ea z\u00e1kona o priestupkoch platn\u00e9ho v Slovenskej republike o priestupku v prvom stupni kon\u00e1 spr\u00e1vny org\u00e1n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ywf8r”:{“id”:”ywf8r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v p\u00edsomnom pojedn\u00e1van\u00ed”},”rjz60″:{“id”:”rjz60″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v \u00fastnom pojedn\u00e1van\u00ed”,”isCorrect”:”1″},”2hn55″:{“id”:”2hn55″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00fastnom alebo p\u00edsomnom pojedn\u00e1vanie”}}},”oq0bi”:{“id”:”oq0bi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”19. Obvinen\u00fd z priestupku proti rozkazu o ulo\u017een\u00ed pokuty m\u00f4\u017ee poda\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“caey6”:{“id”:”caey6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpor po 15 d\u0148och odo d\u0148a doru\u010denia rozkazu”},”gh108″:{“id”:”gh108″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpor do 15 dn\u00ed odo d\u0148a doru\u010denia rozkazu”,”isCorrect”:”1″},”jbmdf”:{“id”:”jbmdf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpor do 7 dn\u00ed odo d\u0148a doru\u010denia rozkazu”}}},”t6ab4″:{“id”:”t6ab4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”20. Osobu, ktor\u00e1 sp\u00e1chala priestupok, osoba poveren\u00e1 v\u00fdkonom fyzickej ochrany”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“bj5sp”:{“id”:”bj5sp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee obmedzi\u0165 na osobnej slobode pod\u013ea Trestn\u00e9ho poriadku”},”tsrul”:{“id”:”tsrul”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00f4\u017ee obmedzi\u0165 na osobnej slobode pod\u013ea Trestn\u00e9ho poriadku”,”isCorrect”:”1″},”xk5st”:{“id”:”xk5st”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee zadr\u017ea\u0165″}}},”vsi5w”:{“id”:”vsi5w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”21. Osobe, ktor\u00e1 bola pristihnut\u00e1 pri p\u00e1chan\u00ed priestupku, osoba poveren\u00e1 p\u00e1tran\u00edm”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3zq0q”:{“id”:”3zq0q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee vykona\u0165 osobn\u00fa prehliadku pod\u013ea Trestn\u00e9ho poriadku”},”zrdyi”:{“id”:”zrdyi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00f4\u017ee vykona\u0165 osobn\u00fa prehliadku pod\u013ea Trestn\u00e9ho poriadku”,”isCorrect”:”1″},”gduag”:{“id”:”gduag”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee vykona\u0165 osobn\u00fa prehliadku, ak je toho ist\u00e9ho pohlavia”}}},”0gu4d”:{“id”:”0gu4d”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”22. Priestupok proti majetku mo\u017eno sp\u00e1cha\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“lyqfe”:{“id”:”lyqfe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00famyseln\u00fdm zavinen\u00edm”,”isCorrect”:”1″},”ws6zz”:{“id”:”ws6zz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zavinen\u00edm z nedbanlivosti”},”0kv81″:{“id”:”0kv81″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zavinen\u00edm \u010do aj z nedbanlivosti”}}},”k85da”:{“id”:”k85da”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”23. Zodpovednos\u0165 za priestupok zanik\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t32uu”:{“id”:”t32uu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak od jeho sp\u00e1chania neuplynuli dva roky alebo ak sa na priestupok vz\u0165ahuje amnestia”},”9k3q3″:{“id”:”9k3q3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak od jeho sp\u00e1chania uplynuli dva roky alebo ak sa na priestupok vz\u0165ahuje amnestia”,”isCorrect”:”1″},”o7cbn”:{“id”:”o7cbn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak od jeho sp\u00e1chania uplynul rok alebo ak sa na priestupok vz\u0165ahuje amnestia”}}},”3y6ch”:{“id”:”3y6ch”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”24. Na prejedn\u00e1vanie priestupkov na \u00faseku s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0o06e”:{“id”:”0o06e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa vz\u0165ahuje z\u00e1kon o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, ak z\u00e1kon o priestupkoch neustanovuje inak”},”wigoi”:{“id”:”wigoi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa vz\u0165ahuje z\u00e1kon o priestupkoch, ak z\u00e1kon o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti neustanovuje inak”,”isCorrect”:”1″},”l45uf”:{“id”:”l45uf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa vz\u0165ahuje z\u00e1kon o priestupkoch, ak spr\u00e1vny poriadok neustanovuje inak”}}},”puc8r”:{“id”:”puc8r”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”25. Priestupky s\u00fa upraven\u00e9″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“dopim”:{“id”:”dopim”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba v z\u00e1kone o s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eb\u00e1ch”},”zb7ef”:{“id”:”zb7ef”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”iba v z\u00e1kone o priestupkoch”},”jxw1h”:{“id”:”jxw1h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v z\u00e1kone o priestupkoch alebo v inom z\u00e1kone”,”isCorrect”:”1″}}}}}