3. Ochrana osobných údajov – typ S, P a CIT

0%

1. Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje

Correct! Wrong!

2. Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života

Correct! Wrong!

3. Spracúvanie osobných údajov

Correct! Wrong!

4. Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy

Correct! Wrong!

5. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len

Correct! Wrong!

6. Likvidáciu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zabezpečuje

Correct! Wrong!

7. Za bezpečnosť osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá

Correct! Wrong!

8. Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať

Correct! Wrong!

9. Orgánom štátnej správy ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov je

Correct! Wrong!

10. Účelom spracúvania osobných údajov je

Correct! Wrong!

11. Anonymizovaným osobným údajom podľa zákona o ochrane osobných údajov je údaj upravený do takej formy,

Correct! Wrong!

12. Ten, kto mieni zverejniť osobné údaje dotknutej osoby

Correct! Wrong!

13. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ osobných údajov mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú

Correct! Wrong!

14. Osobný údaj fyzickej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého je osoba jednoznačne a nezameniteľne určiteľná sa nazýva

Correct! Wrong!

15. Stav ochrany osobných údajov, registráciu informačných systémov a vedenie evidencie o informačných systémoch sleduje

Correct! Wrong!