3. Ochrana osobných údajov – typ S, P a CIT

0%

1. Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje

Správne! Nesprávne!

2. Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života

Správne! Nesprávne!

3. Spracúvanie osobných údajov

Správne! Nesprávne!

4. Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy

Správne! Nesprávne!

5. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len

Správne! Nesprávne!

6. Likvidáciu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zabezpečuje

Správne! Nesprávne!

7. Za bezpečnosť osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá

Správne! Nesprávne!

8. Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať

Správne! Nesprávne!

9. Orgánom štátnej správy ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov je

Správne! Nesprávne!

10. Účelom spracúvania osobných údajov je

Správne! Nesprávne!

11. Anonymizovaným osobným údajom podľa zákona o ochrane osobných údajov je údaj upravený do takej formy,

Správne! Nesprávne!

12. Ten, kto mieni zverejniť osobné údaje dotknutej osoby

Správne! Nesprávne!

13. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ osobných údajov mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú

Správne! Nesprávne!

14. Osobný údaj fyzickej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého je osoba jednoznačne a nezameniteľne určiteľná sa nazýva

Správne! Nesprávne!

15. Stav ochrany osobných údajov, registráciu informačných systémov a vedenie evidencie o informačných systémoch sleduje

Správne! Nesprávne!