1. Súkromná bezpečnosť – typ S /otázky 73 – 100/

0%

73. Oprávnenie presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať, nemožno použiť proti

Correct! Wrong!

74. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená predviesť na strážne stanovisko osobu, len

Correct! Wrong!

75. Oprávnenie za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, môže využiť len osoba

Correct! Wrong!

76. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti používať maskovanie tváre

Correct! Wrong!

77. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami

Correct! Wrong!

78. Fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením alebo pátranie monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore alebo v uzavretom mieste v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti sa musí vykonávať podľa

Correct! Wrong!

79. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany mimo času, keď plní úlohy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky

Correct! Wrong!

80. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktoré vykonávajú ochranu objektov osobitnej dôležitosti, musia mať

Correct! Wrong!

81. Identifikačný preukaz podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva podľa druhu činnosti vydáva

Correct! Wrong!

82. Osoba môže byť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti súčasne držiteľom

Correct! Wrong!

83. Pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti na verejne prístupnom mieste je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz

Correct! Wrong!

84. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je povinná na požiadanie identifikačný preukaz predložiť

Correct! Wrong!

85. Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby s rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy

Correct! Wrong!

86. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný pri výkone fyzickej ochrany

Correct! Wrong!

87. Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy,

Correct! Wrong!

88. Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný v chránenom objekte viesť

Correct! Wrong!

89. Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo ktorý prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu

Correct! Wrong!

90. Motorové vozidlo používané na preverenie signálu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí byť označené čitateľným nápisom

Correct! Wrong!

91. Ochranu osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti možno vykonávať

Correct! Wrong!

92. Pri prevádzkovaní detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nesmie pátrať po

Correct! Wrong!

93. Prevádzkovateľ detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti môže informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe,

Correct! Wrong!

94. Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám vykonáva

Correct! Wrong!

95. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vykonáva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vo svojej pôsobnosti

Correct! Wrong!

96. Kontrolu činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Correct! Wrong!

97. Zadržať preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, policajt pri výkone kontroly činnosti

Correct! Wrong!

98. Jedným z dôvodov zadržania preukazu odbornej spôsobilosti osobe podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je aj

Correct! Wrong!

99. Osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly alebo policajti pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú oprávnení

Correct! Wrong!

100. Za spáchanie priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti, policajt pri výkone kontroly činnosti uložiť blokovú pokutu

Correct! Wrong!