10. Požiarna ochrana – typ S, P a CIT

0%

1. Miesta so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta v ktorých sa nachádzajú

Correct! Wrong!

2. Medzi miesta so zvýšením nebezpečenstvom požiaru patrí priestor, v ktorom

Correct! Wrong!

3. V právnickej osobe určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnej dobe

Correct! Wrong!

4. Podnikajúca fyzická osoba v mimopracovnom čase ochranu pred požiarmi

Correct! Wrong!

5. Osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi pravidelnou obchôdzkou v mimopracovnom čase, vykonávajú prvú obchôdzku

Correct! Wrong!

6. Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase majú za úlohu pri zistení nedostatkov na kontrolovanom pracovisku

Correct! Wrong!

7. Požiarne poplachové smernice slúžia

Correct! Wrong!

8. Právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba

Correct! Wrong!

9. Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, ako aj overenie ich vedomostí zabezpečuje

Correct! Wrong!

10. Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom

Correct! Wrong!

11. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti

Correct! Wrong!

12. Nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb v súvislosti so zdolávaním požiaru je povinný vykonať

Correct! Wrong!

13. Uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia

Correct! Wrong!

14. Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce, je povinný poskytnúť osobnú pomoc

Correct! Wrong!

15. Vecnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru alebo obce je povinný poskytnúť

Correct! Wrong!

16. Škodu, ktorá vznikla na zdraví fyzickej osoby v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala pri zdolávaní požiaru,

Correct! Wrong!

17. Porušenie zásad bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby

Correct! Wrong!

18. Kontrola inštalovaného prenosného hasiaceho prístroja

Correct! Wrong!

19. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu nesmie

Correct! Wrong!

20. V rámci predchádzania požiarom podnikajúca fyzická osoba a fyzická osoba

Correct! Wrong!

21. Prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ

Correct! Wrong!

22. Za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj sa považuje prístroj spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom, ak

Correct! Wrong!

23. Práškový hasiaci prístroj

Correct! Wrong!

24. Vodný hasiaci prístroj sa nesmie používať na hasenie

Correct! Wrong!

25. Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú najvhodnejšie

Correct! Wrong!