10. Požiarna ochrana – typ S, P a CIT

0%

1. Miesta so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta v ktorých sa nachádzajú

Správne! Nesprávne!

2. Medzi miesta so zvýšením nebezpečenstvom požiaru patrí priestor, v ktorom

Správne! Nesprávne!

3. V právnickej osobe určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnej dobe

Správne! Nesprávne!

4. Podnikajúca fyzická osoba v mimopracovnom čase ochranu pred požiarmi

Správne! Nesprávne!

5. Osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi pravidelnou obchôdzkou v mimopracovnom čase, vykonávajú prvú obchôdzku

Správne! Nesprávne!

6. Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase majú za úlohu pri zistení nedostatkov na kontrolovanom pracovisku

Správne! Nesprávne!

7. Požiarne poplachové smernice slúžia

Správne! Nesprávne!

8. Právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba

Správne! Nesprávne!

9. Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, ako aj overenie ich vedomostí zabezpečuje

Správne! Nesprávne!

10. Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom

Správne! Nesprávne!

11. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti

Správne! Nesprávne!

12. Nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb v súvislosti so zdolávaním požiaru je povinný vykonať

Správne! Nesprávne!

13. Uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia

Správne! Nesprávne!

14. Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce, je povinný poskytnúť osobnú pomoc

Správne! Nesprávne!

15. Vecnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru alebo obce je povinný poskytnúť

Správne! Nesprávne!

16. Škodu, ktorá vznikla na zdraví fyzickej osoby v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala pri zdolávaní požiaru,

Správne! Nesprávne!

17. Porušenie zásad bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby

Správne! Nesprávne!

18. Kontrola inštalovaného prenosného hasiaceho prístroja

Správne! Nesprávne!

19. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu nesmie

Správne! Nesprávne!

20. V rámci predchádzania požiarom podnikajúca fyzická osoba a fyzická osoba

Správne! Nesprávne!

21. Prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ

Správne! Nesprávne!

22. Za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj sa považuje prístroj spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom, ak

Správne! Nesprávne!

23. Práškový hasiaci prístroj

Správne! Nesprávne!

24. Vodný hasiaci prístroj sa nesmie používať na hasenie

Správne! Nesprávne!

25. Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú najvhodnejšie

Správne! Nesprávne!