4. Priestupkové právo – typ S, P a CIT

0%

1. Na zodpovednosť za priestupok

Correct! Wrong!

2. Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia

Correct! Wrong!

3. Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia

Correct! Wrong!

4. Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Correct! Wrong!

5. Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je fyzickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Correct! Wrong!

6. Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike

Correct! Wrong!

7. Za priestupok podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike nemožno uložiť

Correct! Wrong!

8. Medzi ochranné opatrenia podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike nepatrí

Correct! Wrong!

9. Priestupky vo všeobecnosti podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike prejednávajú

Correct! Wrong!

10. Podať nevyhnutné vysvetlenie na preverenie oznámenia o priestupku orgánu oprávnenému objasňovať priestupky je povinný

Correct! Wrong!

11. Ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak, za priestupok možno v blokovom konaní uložiť pokutu

Correct! Wrong!

12. V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak

Correct! Wrong!

13. Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby

Correct! Wrong!

14. Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho príslušník Vojenskej polície

Correct! Wrong!

15. Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby a v žiadosti o udelenie licencie alebo v čestnom vyhlásení uvedie nepravdivé údaje

Correct! Wrong!

16. V konaní o priestupku nemožno uložiť

Correct! Wrong!

17. Priestupku podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike

Correct! Wrong!

18. Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike o priestupku v prvom stupni koná správny orgán

Correct! Wrong!

19. Obvinený z priestupku proti rozkazu o uložení pokuty môže podať

Correct! Wrong!

20. Osobu, ktorá spáchala priestupok, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany

Correct! Wrong!

21. Osobe, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku, osoba poverená pátraním

Correct! Wrong!

22. Priestupok proti majetku možno spáchať

Correct! Wrong!

23. Zodpovednosť za priestupok zaniká

Correct! Wrong!

24. Na prejednávanie priestupkov na úseku súkromnej bezpečnosti

Correct! Wrong!

25. Priestupky sú upravené

Correct! Wrong!