4. Priestupkové právo – typ S, P a CIT

0%

1. Na zodpovednosť za priestupok

Správne! Nesprávne!

2. Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia

Správne! Nesprávne!

3. Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia

Správne! Nesprávne!

4. Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Správne! Nesprávne!

5. Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je fyzickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Správne! Nesprávne!

6. Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike

Správne! Nesprávne!

7. Za priestupok podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike nemožno uložiť

Správne! Nesprávne!

8. Medzi ochranné opatrenia podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike nepatrí

Správne! Nesprávne!

9. Priestupky vo všeobecnosti podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike prejednávajú

Správne! Nesprávne!

10. Podať nevyhnutné vysvetlenie na preverenie oznámenia o priestupku orgánu oprávnenému objasňovať priestupky je povinný

Správne! Nesprávne!

11. Ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak, za priestupok možno v blokovom konaní uložiť pokutu

Správne! Nesprávne!

12. V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak

Správne! Nesprávne!

13. Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby

Správne! Nesprávne!

14. Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho príslušník Vojenskej polície

Správne! Nesprávne!

15. Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby a v žiadosti o udelenie licencie alebo v čestnom vyhlásení uvedie nepravdivé údaje

Správne! Nesprávne!

16. V konaní o priestupku nemožno uložiť

Správne! Nesprávne!

17. Priestupku podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike

Správne! Nesprávne!

18. Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike o priestupku v prvom stupni koná správny orgán

Správne! Nesprávne!

19. Obvinený z priestupku proti rozkazu o uložení pokuty môže podať

Správne! Nesprávne!

20. Osobu, ktorá spáchala priestupok, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany

Správne! Nesprávne!

21. Osobe, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku, osoba poverená pátraním

Správne! Nesprávne!

22. Priestupok proti majetku možno spáchať

Správne! Nesprávne!

23. Zodpovednosť za priestupok zaniká

Správne! Nesprávne!

24. Na prejednávanie priestupkov na úseku súkromnej bezpečnosti

Správne! Nesprávne!

25. Priestupky sú upravené

Správne! Nesprávne!