5. Trestné právo – typ S, P a CIT

0%

1. Trestný čin je

Correct! Wrong!

2. Druhy trestných činov sú

Correct! Wrong!

3. Trestne zodpovedná je

Correct! Wrong!

4. Páchateľom trestného činu je

Correct! Wrong!

5. V krajnej núdzi sa odvracia

Correct! Wrong!

6. V krajnej núdzi môže konať

Correct! Wrong!

7. Osoba môže konať v nutnej obrane, ak

Correct! Wrong!

8. Nutná obrana nesmie byť voči útoku

Correct! Wrong!

9. Trestného činu krádeže sa dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak škodu vyššiu ako

Correct! Wrong!

10. Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a čin spácha vlámaním

Correct! Wrong!

11. Neoprávneného obmedzovania osobnej slobody sa dopustí ten,

Correct! Wrong!

12. Trestného činu obmedzovania osobnej slobody sa môže dopustiť

Correct! Wrong!

13. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol uložený v konaní o priestupku zákaz činnosti, a aj napriek zákazu túto činnosť vykonáva

Correct! Wrong!

14. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť

Correct! Wrong!

15. Trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu na území Slovenskej republiky má

Correct! Wrong!

16. Policajt môže vstupovať do obydlia, iných priestorov a na pozemok

Correct! Wrong!

17. Osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať

Correct! Wrong!

18. Povinnosť vydať vec dôležitú pre trestné konanie má

Correct! Wrong!

19. Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za

Correct! Wrong!

20. Obmedziť osobnú slobodu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutého pri páchaní trestného činu

Correct! Wrong!

21. Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia)

Correct! Wrong!

22. Ktokoľvek môže obmedziť osobnú slobodu osobe

Correct! Wrong!

23. Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže zadržať

Correct! Wrong!

24. Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť

Correct! Wrong!

25. Ten, kto obmedzil osobnú slobodu osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom,

Correct! Wrong!

26. O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú

Correct! Wrong!

27. Obhliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať

Correct! Wrong!

28. Svedkom v trestnom konaní môže byť

Correct! Wrong!

29. O zahladení odsúdenia rozhoduje

Correct! Wrong!

30. Dôkazy pre účely trestného konania môžu obstarávať

Correct! Wrong!