5. Trestné právo – typ S, P a CIT

0%

1. Trestný čin je

Správne! Nesprávne!

2. Druhy trestných činov sú

Správne! Nesprávne!

3. Trestne zodpovedná je

Správne! Nesprávne!

4. Páchateľom trestného činu je

Správne! Nesprávne!

5. V krajnej núdzi sa odvracia

Správne! Nesprávne!

6. V krajnej núdzi môže konať

Správne! Nesprávne!

7. Osoba môže konať v nutnej obrane, ak

Správne! Nesprávne!

8. Nutná obrana nesmie byť voči útoku

Správne! Nesprávne!

9. Trestného činu krádeže sa dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak škodu vyššiu ako

Správne! Nesprávne!

10. Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a čin spácha vlámaním

Správne! Nesprávne!

11. Neoprávneného obmedzovania osobnej slobody sa dopustí ten,

Správne! Nesprávne!

12. Trestného činu obmedzovania osobnej slobody sa môže dopustiť

Správne! Nesprávne!

13. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol uložený v konaní o priestupku zákaz činnosti, a aj napriek zákazu túto činnosť vykonáva

Správne! Nesprávne!

14. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť

Správne! Nesprávne!

15. Trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu na území Slovenskej republiky má

Správne! Nesprávne!

16. Policajt môže vstupovať do obydlia, iných priestorov a na pozemok

Správne! Nesprávne!

17. Osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať

Správne! Nesprávne!

18. Povinnosť vydať vec dôležitú pre trestné konanie má

Správne! Nesprávne!

19. Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za

Správne! Nesprávne!

20. Obmedziť osobnú slobodu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutého pri páchaní trestného činu

Správne! Nesprávne!

21. Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia)

Správne! Nesprávne!

22. Ktokoľvek môže obmedziť osobnú slobodu osobe

Správne! Nesprávne!

23. Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže zadržať

Správne! Nesprávne!

24. Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť

Správne! Nesprávne!

25. Ten, kto obmedzil osobnú slobodu osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom,

Správne! Nesprávne!

26. O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú

Správne! Nesprávne!

27. Obhliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať

Správne! Nesprávne!

28. Svedkom v trestnom konaní môže byť

Správne! Nesprávne!

29. O zahladení odsúdenia rozhoduje

Správne! Nesprávne!

30. Dôkazy pre účely trestného konania môžu obstarávať

Správne! Nesprávne!