6. Policajný zbor – typ S, P a CIT

0%

1. Policajný zbor

Správne! Nesprávne!

2. Policajný zbor pri plnení svojich úloh

Správne! Nesprávne!

3. Policajný zbor sa člení na služby. Jeho súčasťou, okrem iných služieb, je aj

Správne! Nesprávne!

4. Policajný zbor je podriadený

Správne! Nesprávne!

5. Pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv a slobôd osoby je policajt povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach,

Správne! Nesprávne!

6. Policajt v službe je povinný vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je podozrenie z ich páchania. V čase mimo služby služobný zákrok

Správne! Nesprávne!

7. Keď policajt vykonáva služobný zákrok, je povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu

Správne! Nesprávne!

8. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri vstupe príslušníka Policajného zboru v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta do objektu, v ktorom je oprávnená vykonávať kontrolu,

Správne! Nesprávne!

9. Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru podľa zákona o Policajnom zbore

Správne! Nesprávne!

10. Podľa zákona o Policajnom zbore, preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Správne! Nesprávne!

11. Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore je policajt, okrem iného, oprávnený dávať pokyny aj na

Správne! Nesprávne!

12. Podľa zákona o Policajnom zbore, policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň. Zamestnancovi súkromnej bezpečnostnej služby takúto zbraň

Správne! Nesprávne!

13. So žiadosťou o pomoc sa na policajtov a útvary Policajného zboru má právo obracať

Správne! Nesprávne!