1. Súkromná bezpečnosť – typ S /otázky 1 – 36/

0%

1. Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti

Správne! Nesprávne!

2. Výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti je upravený v zákone o

Správne! Nesprávne!

3. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako

Správne! Nesprávne!

4. Zákon o súkromnej bezpečnosti sa na činnosti, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán

Správne! Nesprávne!

5. Medzi druhy bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti patrí

Správne! Nesprávne!

6. Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu

Správne! Nesprávne!

7. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Správne! Nesprávne!

8. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Správne! Nesprávne!

9. Odborná príprava podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Správne! Nesprávne!

10. Jednou z foriem strážnej služby je

Správne! Nesprávne!

11. Medzi formy strážnej služby patrí

Správne! Nesprávne!

12. Jednou z foriem detektívnej služby je

Správne! Nesprávne!

13. Medzi formy strážnej služby patrí

Správne! Nesprávne!

14. Medzi formy odbornej prípravy a poradenstva patrí

Správne! Nesprávne!

15. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Správne! Nesprávne!

16. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Správne! Nesprávne!

17. Odborná príprava a poradenstvo podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Správne! Nesprávne!

18. Vlastnou ochranou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Správne! Nesprávne!

19. Vlastná ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovaná len

Správne! Nesprávne!

20. Technická služba na ochranu majetku a osoby je upravená v

Správne! Nesprávne!

21. Bezpečnostnou praxou sa rozumie

Správne! Nesprávne!

22. Fyzickou ochranou je

Správne! Nesprávne!

23. Pátraním sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Správne! Nesprávne!

24. Obchôdzka je vykonávaná

Správne! Nesprávne!

25. Stráženie je vykonávané

Správne! Nesprávne!

26. Zásahom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Správne! Nesprávne!

27. Za vecný bezpečnostný prostriedok sa považuje

Správne! Nesprávne!

28. Iným technickým prostriedkom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Správne! Nesprávne!

29. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti verejne prístupným miestom je

Správne! Nesprávne!

30. Súkromnú bezpečnostnú službu možno prevádzkovať len na základe

Správne! Nesprávne!

31. Licenciu na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou svojím rozhodnutím udeľuje

Správne! Nesprávne!

32. Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe, ak dosiahla vek

Správne! Nesprávne!

33. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

Správne! Nesprávne!

34. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

Správne! Nesprávne!

35.Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, komu

Správne! Nesprávne!

36. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa bezúhonnosť preukazuje

Správne! Nesprávne!