1. Súkromná bezpečnosť – typ S /otázky 1 – 36/

0%

1. Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti

Correct! Wrong!

2. Výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti je upravený v zákone o

Correct! Wrong!

3. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako

Correct! Wrong!

4. Zákon o súkromnej bezpečnosti sa na činnosti, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán

Correct! Wrong!

5. Medzi druhy bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti patrí

Correct! Wrong!

6. Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu

Correct! Wrong!

7. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Correct! Wrong!

8. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Correct! Wrong!

9. Odborná príprava podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Correct! Wrong!

10. Jednou z foriem strážnej služby je

Correct! Wrong!

11. Medzi formy strážnej služby patrí

Correct! Wrong!

12. Jednou z foriem detektívnej služby je

Correct! Wrong!

13. Medzi formy strážnej služby patrí

Correct! Wrong!

14. Medzi formy odbornej prípravy a poradenstva patrí

Correct! Wrong!

15. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Correct! Wrong!

16. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Correct! Wrong!

17. Odborná príprava a poradenstvo podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

Correct! Wrong!

18. Vlastnou ochranou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Correct! Wrong!

19. Vlastná ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovaná len

Correct! Wrong!

20. Technická služba na ochranu majetku a osoby je upravená v

Correct! Wrong!

21. Bezpečnostnou praxou sa rozumie

Correct! Wrong!

22. Fyzickou ochranou je

Correct! Wrong!

23. Pátraním sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Correct! Wrong!

24. Obchôdzka je vykonávaná

Correct! Wrong!

25. Stráženie je vykonávané

Correct! Wrong!

26. Zásahom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Correct! Wrong!

27. Za vecný bezpečnostný prostriedok sa považuje

Correct! Wrong!

28. Iným technickým prostriedkom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Correct! Wrong!

29. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti verejne prístupným miestom je

Correct! Wrong!

30. Súkromnú bezpečnostnú službu možno prevádzkovať len na základe

Correct! Wrong!

31. Licenciu na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou svojím rozhodnutím udeľuje

Correct! Wrong!

32. Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe, ak dosiahla vek

Correct! Wrong!

33. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

Correct! Wrong!

34. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

Correct! Wrong!

35.Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, komu

Correct! Wrong!

36. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa bezúhonnosť preukazuje

Correct! Wrong!