3. Ochrana osobných údajov – typ S, P a CIT

{“questions”:{“o5imb”:{“id”:”o5imb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Ochranu osobn\u00fdch \u00fadajov fyzick\u00fdch os\u00f4b pri ich sprac\u00favan\u00ed upravuje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“p3z38”:{“id”:”p3z38″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1kon o ochrane osobn\u00fdch \u00fadajov”,”isCorrect”:”1″},”42zqv”:{“id”:”42zqv”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1kon o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”tqxwa”:{“id”:”tqxwa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00dastava Slovenskej republiky”}}},”cdzkz”:{“id”:”cdzkz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. Sprac\u00fava\u0165 osobn\u00e9 \u00fadaje, ktor\u00e9 odha\u013euj\u00fa rasov\u00fd alebo etnick\u00fd p\u00f4vod, politick\u00e9 n\u00e1zory, n\u00e1bo\u017eensk\u00fa vieru alebo sveton\u00e1zor, \u010dlenstvo v politick\u00fdch stran\u00e1ch alebo politick\u00fdch hnutiach, \u010dlenstvo v odborov\u00fdch organiz\u00e1ci\u00e1ch a \u00fadaje t\u00fdkaj\u00face sa zdravia alebo pohlavn\u00e9ho \u017eivota”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t85w5”:{“id”:”t85w5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povolen\u00e9 v\u017edy”},”n243m”:{“id”:”n243m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povolen\u00e9 za \u00fa\u010delom vykon\u00e1vania fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”4tqq4″:{“id”:”4tqq4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je zak\u00e1zan\u00e9″,”isCorrect”:”1″}}},”qvujy”:{“id”:”qvujy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. Sprac\u00favanie osobn\u00fdch \u00fadajov”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“zdrb7”:{“id”:”zdrb7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie by\u0165 v rozpore s \u00dastavou Slovenskej republiky, \u00fastavn\u00fdmi z\u00e1konmi, z\u00e1konmi a medzin\u00e1rodn\u00fdmi zmluvami, ktor\u00fdmi je Slovensk\u00e1 republika viazan\u00e1″,”isCorrect”:”1″},”lyu5x”:{“id”:”lyu5x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie by\u0165 v rozpore len s \u00dastavou Slovenskej republiky a z\u00e1konom ochrane osobn\u00fdch \u00fadajov”},”7xq6u”:{“id”:”7xq6u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie by\u0165 rozpore len s \u00dastavou Slovenskej republiky”}}},”qapve”:{“id”:”qapve”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Z\u00edskava\u0165 osobn\u00e9 \u00fadaje nevyhnutn\u00e9 na dosiahnutie \u00fa\u010delu sprac\u00favania kop\u00edrovan\u00edm, skenovan\u00edm alebo in\u00fdm zaznamen\u00e1van\u00edm \u00faradn\u00fdch dokladov na nosi\u010d inform\u00e1ci\u00ed mo\u017eno len vtedy”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ly4aq”:{“id”:”ly4aq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak s t\u00fdm dotknut\u00e1 osoba \u00fastne s\u00fahlas\u00ed alebo ak to osobitn\u00fd z\u00e1kon v\u00fdslovne umo\u017e\u0148uje bez s\u00fahlasu dotknutej osoby”},”a611f”:{“id”:”a611f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak s t\u00fdm dotknut\u00e1 osoba p\u00edsomne s\u00fahlas\u00ed alebo ak to osobitn\u00fd z\u00e1kon v\u00fdslovne umo\u017e\u0148uje bez s\u00fahlasu dotknutej osoby”,”isCorrect”:”1″},”emy1c”:{“id”:”emy1c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ak s t\u00fdm dotknut\u00e1 osoba \u00fastne s\u00fahlas\u00ed alebo ak to osobitn\u00fd z\u00e1kon povo\u013euje”}}},”e8csg”:{“id”:”e8csg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Priestor pr\u00edstupn\u00fd verejnosti mo\u017eno monitorova\u0165 pomocou videoz\u00e1znamu alebo audioz\u00e1znamu len”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gtusx”:{“id”:”gtusx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na \u00fa\u010dely verejn\u00e9ho poriadku a bezpe\u010dnosti, odha\u013eovania kriminality alebo naru\u0161enia bezpe\u010dnosti \u0161t\u00e1tu, a to len vtedy, ak priestor je zrete\u013ene ozna\u010den\u00fd ako monitorovan\u00fd, ozna\u010denie monitorovan\u00e9ho priestoru sa nevy\u017eaduje, ak tak ustanovuje osobitn\u00fd z\u00e1kon”,”isCorrect”:”1″},”t3lyy”:{“id”:”t3lyy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na \u00fa\u010dely odha\u013eovania kriminality alebo naru\u0161enia bezpe\u010dnosti \u0161t\u00e1tu, a to len vtedy, ak priestor je zrete\u013ene ozna\u010den\u00fd ako monitorovan\u00fd, pri\u010dom na \u00fa\u010dely verejn\u00e9ho poriadku a bezpe\u010dnosti nie je mo\u017en\u00e9 monitorova\u0165 priestor”},”diaoi”:{“id”:”diaoi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”na \u00fa\u010dely verejn\u00e9ho poriadku a bezpe\u010dnosti, odha\u013eovania kriminality alebo naru\u0161enia bezpe\u010dnosti \u0161t\u00e1tu bez oh\u013eadu na to, \u010di je priestor ozna\u010den\u00fd ako monitorovan\u00fd”}}},”wqwvr”:{“id”:”wqwvr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Likvid\u00e1ciu osobn\u00fdch \u00fadajov pod\u013ea z\u00e1kona o ochrane osobn\u00fdch \u00fadajov zabezpe\u010duje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“uldaj”:{“id”:”uldaj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovate\u013e osobn\u00fdch \u00fadajov po splnen\u00ed \u00fa\u010delu sprac\u00favania”,”isCorrect”:”1″},”y2upj”:{“id”:”y2upj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”dotknut\u00e1 osoba po splnen\u00ed \u00fa\u010delu sprac\u00favania”},”mfisl”:{“id”:”mfisl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktoko\u013evek”}}},”memeq”:{“id”:”memeq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Za bezpe\u010dnos\u0165 osobn\u00fdch \u00fadajov pod\u013ea z\u00e1kona o ochrane osobn\u00fdch \u00fadajov zodpoved\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gbk4f”:{“id”:”gbk4f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len prev\u00e1dzkovate\u013e, ktor\u00fd spracov\u00e1va osobn\u00e9 \u00fadaje”},”zdvym”:{“id”:”zdvym”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len sprostredkovate\u013e osobn\u00fdch \u00fadajov”},”2qprc”:{“id”:”2qprc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovate\u013e aj sprostredkovate\u013e osobn\u00fdch \u00fadajov”,”isCorrect”:”1″}}},”hav3x”:{“id”:”hav3x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Sprac\u00favanie osobn\u00fdch \u00fadajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej sp\u00f4sobilosti m\u00f4\u017ee vykon\u00e1va\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“fkmsw”:{“id”:”fkmsw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”psychol\u00f3g”,”isCorrect”:”1″},”cyv4a”:{“id”:”cyv4a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovate\u013e bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”},”hafh8″:{“id”:”hafh8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ktoko\u013evek”}}},”1q7r8″:{“id”:”1q7r8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Org\u00e1nom \u0161t\u00e1tnej spr\u00e1vy ktor\u00fd vykon\u00e1va dozor nad ochranou osobn\u00fdch \u00fadajov je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“l8nkn”:{“id”:”l8nkn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00darad s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb Prez\u00eddia Policajn\u00e9ho zboru”},”8k4qb”:{“id”:”8k4qb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00darad na ochranu osobn\u00fdch \u00fadajov Slovenskej republiky “,”isCorrect”:”1″},”asug8″:{“id”:”asug8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00darad pr\u00e1ce, soci\u00e1lnych vec\u00ed a rodiny”}}},”5njot”:{“id”:”5njot”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. \u00da\u010delom sprac\u00favania osobn\u00fdch \u00fadajov je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7z62q”:{“id”:”7z62q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vopred jednozna\u010dne vymedzen\u00fd alebo ustanoven\u00fd z\u00e1mer sprac\u00favania osobn\u00fdch \u00fadajov, ktor\u00fd sa via\u017ee na ur\u010dit\u00fa \u010dinnos\u0165″,”isCorrect”:”1″},”5ez6m”:{“id”:”5ez6m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vopred jednozna\u010dne vymedzen\u00fd alebo ustanoven\u00fd z\u00e1mer sprac\u00favania osobn\u00fdch \u00fadajov, ktor\u00fd sa nevia\u017ee na ur\u010dit\u00fa \u010dinnos\u0165″},”kzgaq”:{“id”:”kzgaq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vopred nevymedzen\u00fd z\u00e1mer spracovania osobn\u00fdch \u00fadajov, ktor\u00fd sa via\u017ee na ur\u010dit\u00fa \u010dinnos\u0165″}}},”selm8″:{“id”:”selm8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Anonymizovan\u00fdm osobn\u00fdm \u00fadajom pod\u013ea z\u00e1kona o ochrane osobn\u00fdch \u00fadajov je \u00fadaj upraven\u00fd do takej formy,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“iw3ff”:{“id”:”iw3ff”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v ktorej ho nemo\u017eno priradi\u0165 dotknutej osobe, ktorej sa t\u00fdka”,”isCorrect”:”1″},”z7mo8″:{“id”:”z7mo8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v ktorej ho mo\u017eno priradi\u0165 dotknutej osobe, ktorej sa t\u00fdka”},”9d69s”:{“id”:”9d69s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v ktorej ho mo\u017eno priradi\u0165 ktorejko\u013evek inej osobe”}}},”p4664″:{“id”:”p4664″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Ten, kto mieni zverejni\u0165 osobn\u00e9 \u00fadaje dotknutej osoby”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7pryk”:{“id”:”7pryk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie svoj\u00edm konan\u00edm neopr\u00e1vnene zasahova\u0165 do pr\u00e1va na ochranu jej osobnosti a s\u00fakromia a ich zverejnenie nesmie by\u0165 v rozpore s opr\u00e1vnen\u00fdmi z\u00e1ujmami dotknutej osoby”,”isCorrect”:”1″},”qf2e1″:{“id”:”qf2e1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie svoj\u00edm konan\u00edm neopr\u00e1vnene zasahova\u0165 do pr\u00e1va na ochranu jej osobnosti a s\u00fakromia a ich zverejnenie m\u00f4\u017ee by\u0165 v rozpore s opr\u00e1vnen\u00fdmi z\u00e1ujmami dotknutej osoby”},”07xjx”:{“id”:”07xjx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00f4\u017ee svoj\u00edm konan\u00edm neopr\u00e1vnene zasahova\u0165 do pr\u00e1va na ochranu jej osobnosti a s\u00fakromia a ich zverejnenie m\u00f4\u017ee by\u0165 v rozpore s opr\u00e1vnen\u00fdmi z\u00e1ujmami dotknutej osoby”}}},”2624p”:{“id”:”2624p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Prev\u00e1dzkovate\u013e a sprostredkovate\u013e osobn\u00fdch \u00fadajov ml\u010danlivos\u0165 o osobn\u00fdch \u00fadajoch, ktor\u00e9 sprac\u00favaj\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3ux6h”:{“id”:”3ux6h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fa povinn\u00ed zachov\u00e1va\u0165 len po\u010das sprac\u00favania”},”w5izl”:{“id”:”w5izl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fa povinn\u00ed zachov\u00e1va\u0165 aj po ukon\u010den\u00ed sprac\u00favania”,”isCorrect”:”1″},”w6mn4″:{“id”:”w6mn4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nie s\u00fa povinn\u00ed zachov\u00e1va\u0165″}}},”sn4i5″:{“id”:”sn4i5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”14. Osobn\u00fd \u00fadaj fyzickej osoby pod\u013ea z\u00e1kona o ochrane osobn\u00fdch \u00fadajov, na z\u00e1klade ktor\u00e9ho je osoba jednozna\u010dne a nezamenite\u013ene ur\u010dite\u013en\u00e1 sa naz\u00fdva”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4toi3”:{“id”:”4toi3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”biometrick\u00fd \u00fadaj”,”isCorrect”:”1″},”vslv7″:{“id”:”vslv7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”barometrick\u00fd \u00fadaj”},”xor91″:{“id”:”xor91″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kriminalistick\u00fd \u00fadaj”}}},”0qdbk”:{“id”:”0qdbk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”15. Stav ochrany osobn\u00fdch \u00fadajov, registr\u00e1ciu informa\u010dn\u00fdch syst\u00e9mov a vedenie evidencie o informa\u010dn\u00fdch syst\u00e9moch sleduje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“fucu9”:{“id”:”fucu9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”N\u00e1rodn\u00fd bezpe\u010dnostn\u00fd \u00farad”},”h7b9e”:{“id”:”h7b9e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00darad s\u00fakromn\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eieb Prez\u00eddia Policajn\u00e9ho zboru”},”1vjds”:{“id”:”1vjds”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00daradu na ochranu osobn\u00fdch \u00fadajov Slovenskej republiky”,”isCorrect”:”1″}}}}}

2. Ústava Slovenskej republiky a právna úprava základných ľudských práv a slobôd – typ S, P a CIT

{“questions”:{“meg2p”:{“id”:”meg2p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Slovensk\u00e1 republika je zvrchovan\u00fd, demokratick\u00fd a pr\u00e1vny \u0161t\u00e1t, ktor\u00fd”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“rhc5l”:{“id”:”rhc5l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa nevia\u017ee na nijak\u00fa ideol\u00f3giu ani n\u00e1bo\u017eenstvo”,”isCorrect”:”1″},”flhbr”:{“id”:”flhbr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vych\u00e1dza z n\u00e1bo\u017eenskej ideol\u00f3gie”},”ey4lt”:{“id”:”ey4lt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vych\u00e1dza z ved\u00facej \u00falohy marxistickej \u013eavice”}}},”w9uwm”:{“id”:”w9uwm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. V SR \u0161t\u00e1tna moc vych\u00e1dza od ob\u010danov, ktor\u00ed ju vykon\u00e1vaj\u00fa prostredn\u00edctvom svojich”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“nsnkm”:{“id”:”nsnkm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”volen\u00fdch z\u00e1stupcov alebo priamo”,”isCorrect”:”1″},”isflk”:{“id”:”isflk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nevolen\u00fdch z\u00e1stupcov”},”c2m22″:{“id”:”c2m22″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nepriamych z\u00e1stupcov”}}},”eptkh”:{“id”:”eptkh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. \u0160t\u00e1tne org\u00e1ny m\u00f4\u017eu kona\u0165 iba na z\u00e1klade \u00fastavy a”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“rxd2c”:{“id”:”rxd2c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v jej medziach a medziach rozhodnut\u00ed obecn\u00e9ho zastupite\u013estva”},”9ohuk”:{“id”:”9ohuk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v jej medziach a medziach rozhodnut\u00ed mestsk\u00e9ho zastupite\u013estva”},”ilol4″:{“id”:”ilol4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v jej medziach a v rozsahu a sp\u00f4sobom, ktor\u00fd ustanov\u00ed z\u00e1kon”,”isCorrect”:”1″}}},”vvoxv”:{“id”:”vvoxv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Ka\u017ed\u00fd m\u00f4\u017ee kona\u0165, \u010do nie je z\u00e1konom zak\u00e1zan\u00e9, a nikoho nemo\u017eno n\u00fati\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0v9fw”:{“id”:”0v9fw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aby konal nie\u010do, \u010do uklad\u00e1 poslanec”},”gw5sl”:{“id”:”gw5sl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aby nie\u010do nekonal”},”x06v9″:{“id”:”x06v9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aby nie\u010do konal, \u010do z\u00e1kon neuklad\u00e1″,”isCorrect”:”1″}}},”2kh30″:{“id”:”2kh30″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Ka\u017ed\u00fd m\u00e1 pr\u00e1vo na \u017eivot. \u013dudsk\u00fd \u017eivot je hodn\u00fd ochrany u\u017e pred naroden\u00edm. Nikto nesmie by\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3c9y6”:{“id”:”3c9y6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pozbaven\u00fd \u017eivota”,”isCorrect”:”1″},”1j3zc”:{“id”:”1j3zc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pozbaven\u00fd smrti”},”on63m”:{“id”:”on63m”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pozbaven\u00fd rodi\u010dov”}}},”o1ht3″:{“id”:”o1ht3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. \u0160t\u00e1tnymi symbolmi s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ihziw”:{“id”:”ihziw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0161t\u00e1tna pol\u00edcia, \u0161t\u00e1tna pe\u010da\u0165, \u0161t\u00e1tna hymna”},”wtl0b”:{“id”:”wtl0b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0161t\u00e1tny znak, \u0161t\u00e1tna vlajka, \u0161t\u00e1tna pe\u010da\u0165, \u0161t\u00e1tna hymna”,”isCorrect”:”1″},”d3m0j”:{“id”:”d3m0j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0161t\u00e1tny znak, \u0161t\u00e1tna hymna, \u0161t\u00e1tna pol\u00edcia”}}},”lqner”:{“id”:”lqner”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Nedotknute\u013enos\u0165 osoby a jej s\u00fakromia je zaru\u010den\u00e1. Obmedzen\u00e1 m\u00f4\u017ee by\u0165 len v pr\u00edpadoch ustanoven\u00fdch”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“a33cl”:{“id”:”a33cl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1konom”,”isCorrect”:”1″},”4gq6u”:{“id”:”4gq6u”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1konn\u00fdm opatren\u00edm”},”5h46z”:{“id”:”5h46z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1konit\u00fdm z\u00e1konom”}}},”5bjre”:{“id”:”5bjre”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Obydlie je nedotknute\u013en\u00e9, nie je dovolen\u00e9 do\u0148 vst\u00fapi\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“eamcj”:{“id”:”eamcj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bez s\u00fahlasu obidvoch man\u017eelov, ak sa jedn\u00e1 o man\u017eelov”},”vzbhb”:{“id”:”vzbhb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bez s\u00fahlasu majite\u013ea”},”pz54d”:{“id”:”pz54d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bez s\u00fahlasu toho, kto v \u0148om b\u00fdva”,”isCorrect”:”1″}}},”jgk4x”:{“id”:”jgk4x”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Sloboda pohybu a pobytu sa zaru\u010duje. Ka\u017ed\u00fd, kto sa opr\u00e1vnene zdr\u017eiava na \u00fazem\u00ed SR”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“yore7”:{“id”:”yore7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nem\u00e1 pr\u00e1vo toto \u00fazemie opusti\u0165″},”eia29″:{“id”:”eia29″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”m\u00e1 pr\u00e1vo toto \u00fazemie opusti\u0165, ak t\u00e1to sloboda nie je obmedzen\u00e1 z\u00e1konom alebo to nie je nevyhnutn\u00e9 z in\u00fdch d\u00f4vodov”,”isCorrect”:”1″},”gvr2v”:{“id”:”gvr2v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nesmie toto \u00fazemie opusti\u0165″}}},”mtv33″:{“id”:”mtv33″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Na slobodn\u00fd vstup na \u00fazemie SR m\u00e1 pr\u00e1vo”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ydc83”:{“id”:”ydc83″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nikto”},”96ir0″:{“id”:”96ir0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd ob\u010dan”,”isCorrect”:”1″},”a9dpa”:{“id”:”a9dpa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len poslanec”}}},”dj3z1″:{“id”:”dj3z1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Pod\u013ea \u00dastavy SR sp\u00f4sobilos\u0165 na pr\u00e1va m\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“23i5a”:{“id”:”23i5a”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”8o92r”:{“id”:”8o92r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nikto”},”bpho0″:{“id”:”bpho0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len poslanec”}}},”8awqz”:{“id”:”8awqz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Pod\u013ea \u00dastavy SR pr\u00e1vo vlastni\u0165 majetok m\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“porcz”:{“id”:”porcz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nikto”},”vvctw”:{“id”:”vvctw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”ztsba”:{“id”:”ztsba”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len poslanec”}}},”ew8ef”:{“id”:”ew8ef”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Ob\u010dana SR”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8jjlq”:{“id”:”8jjlq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nemo\u017eno n\u00fati\u0165, aby opustil vlas\u0165, a nemo\u017eno ho vyhosti\u0165″,”isCorrect”:”1″},”796hn”:{“id”:”796hn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017eno n\u00fati\u0165, aby opustil vlas\u0165, a vyhosti\u0165 ho”},”66n88″:{“id”:”66n88″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nemo\u017eno vyhosti\u0165, ale prin\u00fati\u0165, aby opustil vlas\u0165 ho mo\u017eno”}}},”pxjzw”:{“id”:”pxjzw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”14. \u00dastava SR zaru\u010duje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jh6b6”:{“id”:”jh6b6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slobodu viery a v tom aj pr\u00e1vo by\u0165 bez vyznania”},”pojj3″:{“id”:”pojj3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slobodu vyznania a v tom aj povinnos\u0165 ma\u0165 n\u00e1bo\u017eensk\u00e9 vyznanie”},”a0svn”:{“id”:”a0svn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slobodu vyznania a viery a vtom aj pr\u00e1vo by\u0165 bez n\u00e1bo\u017eensk\u00e9ho vyznania”,”isCorrect”:”1″}}},”lcpfp”:{“id”:”lcpfp”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”15. Pod\u013ea \u00dastavy SR cenz\u00fara”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5i00x”:{“id”:”5i00x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je povolen\u00e1 v pr\u00edpade proti\u0161t\u00e1tnych a pornografick\u00fdch materi\u00e1lov”},”ayjda”:{“id”:”ayjda”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je zak\u00e1zan\u00e1 v pr\u00edpade proti\u0161t\u00e1tnych a pornografick\u00fdch materi\u00e1lov”},”cy267″:{“id”:”cy267″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa zakazuje”,”isCorrect”:”1″}}},”kach9″:{“id”:”kach9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”16. Pr\u00e1vo pokojne sa zhroma\u017e\u010fova\u0165 sa \u00dastavou SR zaru\u010duje. Zhroma\u017edenie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“wiakk”:{“id”:”wiakk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”sa nesmie podmie\u0148ova\u0165 povolen\u00edm org\u00e1nu verejnej moci”,”isCorrect”:”1″},”pjizc”:{“id”:”pjizc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je podmienen\u00e9 povolen\u00edm org\u00e1nu verejnej moci”},”v4bpg”:{“id”:”v4bpg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”je podmienen\u00e9 povolen\u00edm org\u00e1nu neverejnej moci”}}},”zkv18″:{“id”:”zkv18″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”17. Pr\u00e1vo slobodne sa zdru\u017eova\u0165 zaru\u010den\u00e9 \u00dastavou SR znamen\u00e1, \u017ee”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“wm9ni”:{“id”:”wm9ni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ob\u010dania maj\u00fa pr\u00e1vo zaklada\u0165 politick\u00e9 strany a politick\u00e9 hnutia a zdru\u017eova\u0165 sa v nich”,”isCorrect”:”1″},”z8oon”:{“id”:”z8oon”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ob\u010dania maj\u00fa pr\u00e1vo zaklada\u0165 politick\u00e9 strany bez toho, aby sa v nich zdru\u017eovali”},”2am93″:{“id”:”2am93″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ob\u010dania nemaj\u00fa pr\u00e1vo zaklada\u0165 politick\u00e9 strany a politick\u00e9 hnutia bez toho, aby sa v nich zdru\u017eovali”}}},”n3n2s”:{“id”:”n3n2s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”18. Peti\u010dn\u00e9 pr\u00e1vo sa zaru\u010duje. Pet\u00edciou”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gttaj”:{“id”:”gttaj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017eno vyz\u00fdva\u0165 na poru\u0161ovanie z\u00e1kladn\u00fdch pr\u00e1v a slob\u00f4d”},”r94k2″:{“id”:”r94k2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nemo\u017eno vyz\u00fdva\u0165 na poru\u0161ovania z\u00e1kladn\u00fdch pr\u00e1v a slob\u00f4d”,”isCorrect”:”1″},”cg26q”:{“id”:”cg26q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”mo\u017eno i nemo\u017eno vyz\u00fdva\u0165 na poru\u0161ovanie z\u00e1kladn\u00fdch pr\u00e1v a slob\u00f4d”}}},”qag4c”:{“id”:”qag4c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”19. \u00dastava SR zaru\u010duje volebn\u00e9 pr\u00e1vo”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“wb1ys”:{“id”:”wb1ys”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u0161eobecn\u00e9, rovn\u00e9 a priame, ktor\u00e9 sa vykon\u00e1va tajn\u00fdm hlasovan\u00edm”,”isCorrect”:”1″},”zm3gq”:{“id”:”zm3gq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”komunikat\u00edvne, rovn\u00e9 a priame, ktor\u00e9 sa nevykon\u00e1va tajn\u00fdm hlasovan\u00edm”},”p4ln3″:{“id”:”p4ln3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u0161eobecn\u00e9, rovn\u00e9 a priame, ktor\u00e9 sa vykon\u00e1va verejn\u00fdm hlasovan\u00edm”}}},”3708y”:{“id”:”3708y”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”20. Ka\u017ed\u00fd m\u00e1 pr\u00e1vo na slobodn\u00fa vo\u013ebu povolania, pr\u00edpravu na\u0148, ako aj pr\u00e1vo podnika\u0165,”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3ik45”:{“id”:”3ik45″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1kon mus\u00ed obmedzi\u0165 podmienky v\u00fdkonu ur\u010dit\u00fdch povolan\u00ed”},”fe5tz”:{“id”:”fe5tz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podmienky o obmedzenia v\u00fdkonu ur\u010dit\u00fdch povolan\u00ed alebo \u010dinnost\u00ed nem\u00f4\u017ee obmedzi\u0165 ani z\u00e1kon”},”f4d4i”:{“id”:”f4d4i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”podmienky a obmedzenia v\u00fdkonu ur\u010dit\u00fdch povolan\u00ed alebo \u010dinnost\u00ed m\u00f4\u017ee obmedzi\u0165 z\u00e1kon”,”isCorrect”:”1″}}},”gjbpc”:{“id”:”gjbpc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”21. Pod\u013ea \u00dastavy SR s\u00fa \u013eudia slobodn\u00ed a rovn\u00ed v d\u00f4stojnosti aj pr\u00e1vach. Z\u00e1kladn\u00e9 pr\u00e1va a slobody s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“kkjml”:{“id”:”kkjml”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”neod\u0148ate\u013en\u00e9, nescudzite\u013en\u00e9, nepreml\u010date\u013en\u00e9 a nezru\u0161ite\u013en\u00e9″,”isCorrect”:”1″},”v987h”:{“id”:”v987h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nescudzite\u013en\u00e9, preml\u010date\u013en\u00e9, zru\u0161ite\u013en\u00e9 a nezlu\u010dite\u013en\u00e9″},”h7jhg”:{“id”:”h7jhg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nepreml\u010date\u013en\u00e9, nezru\u0161ite\u013en\u00e9, od\u0148ate\u013en\u00e9 a scudzite\u013en\u00e9″}}},”ymi30″:{“id”:”ymi30″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”22. Medze z\u00e1kladn\u00fdch pr\u00e1v a slob\u00f4d mo\u017eno upravi\u0165″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“st466”:{“id”:”st466″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00dastavou SR a vyhl\u00e1\u0161kou”},”xs2ha”:{“id”:”xs2ha”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za podmienok ustanoven\u00fdch vyhl\u00e1\u0161kou”},”prk4i”:{“id”:”prk4i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”za podmienok ustanoven\u00fdch \u00dastavou SR len z\u00e1konom”,”isCorrect”:”1″}}},”5rmtn”:{“id”:”5rmtn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”23. Politick\u00e9 strany a politick\u00e9 hnutia s\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qckix”:{“id”:”qckix”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fa\u010das\u0165ou \u0161t\u00e1tnej moci”},”4smdt”:{“id”:”4smdt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”oddelen\u00e9 od \u0161t\u00e1tu”,”isCorrect”:”1″},”qb6qn”:{“id”:”qb6qn”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fa\u010das\u0165ou \u0161t\u00e1tnej spr\u00e1vy”}}},”x3u4k”:{“id”:”x3u4k”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”24. Odborov\u00e9 organiz\u00e1cie vznikaj\u00fa”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“sm1hy”:{“id”:”sm1hy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nez\u00e1visle od \u0161t\u00e1tu”,”isCorrect”:”1″},”mxfvd”:{“id”:”mxfvd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ako s\u00fa\u010das\u0165 \u0161t\u00e1tnej moci”},”ppp6n”:{“id”:”ppp6n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ako s\u00fa\u010das\u0165 \u0161t\u00e1tnej spr\u00e1vy”}}},”ke111″:{“id”:”ke111″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”25. Cirkvi a n\u00e1bo\u017eensk\u00e9 spolo\u010dnosti spravuj\u00fa svoje n\u00e1le\u017eitosti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“h3vb8”:{“id”:”h3vb8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ako s\u00fa\u010das\u0165 \u0161t\u00e1tnej spr\u00e1vy”},”2v5co”:{“id”:”2v5co”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ako s\u00fa\u010das\u0165 \u0161t\u00e1tnej moci”},”f7x83″:{“id”:”f7x83″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”samy”,”isCorrect”:”1″}}}}}

1. Súkromná bezpečnosť – typ S /otázky 1 – 36/

{“questions”:{“29p5u”:{“id”:”29p5u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1. Z\u00e1kon o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti upravuje poskytovanie slu\u017eieb v oblasti”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8i1wa”:{“id”:”8i1wa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”isCorrect”:”1″},”kslep”:{“id”:”kslep”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”civilnej bezpe\u010dnosti”},”b961g”:{“id”:”b961g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnosti v prem\u00e1vke na pozemn\u00fdch komunik\u00e1ci\u00e1ch”}}},”e1qvi”:{“id”:”e1qvi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2. V\u00fdkon \u0161t\u00e1tneho dozoru Ministerstvom vn\u00fatra Slovenskej republiky a kontroly Policajn\u00fdm zborom v oblasti s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je upraven\u00fd v z\u00e1kone o”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“906do”:{“id”:”906do”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”civiln\u00fdch bezpe\u010dnostn\u00fdch slu\u017eb\u00e1ch”},”asva2″:{“id”:”asva2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Policajnom zbore”},”gotgb”:{“id”:”gotgb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”isCorrect”:”1″}}},”phvl1″:{“id”:”phvl1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”3. S\u00fakromn\u00e1 bezpe\u010dnos\u0165 sa prev\u00e1dzkuje ako”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“kk0bo”:{“id”:”kk0bo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00e1 slu\u017eba a technick\u00e1 slu\u017eba”,”isCorrect”:”1″},”xreer”:{“id”:”xreer”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ochrann\u00e1 slu\u017eba a technick\u00e1 slu\u017eba”},”jcay0″:{“id”:”jcay0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”technick\u00e1 slu\u017eba a slu\u017eba ochrany os\u00f4b”}}},”6wh2h”:{“id”:”6wh2h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4. Z\u00e1kon o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa na \u010dinnosti, ktor\u00e9 s\u00fa bezpe\u010dnostnou slu\u017ebou, ak ich vykon\u00e1va pre vlastn\u00fa potrebu \u0161t\u00e1tny org\u00e1n”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“988pf”:{“id”:”988pf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vz\u0165ahuje len \u010diasto\u010dne”},”6hms5″:{“id”:”6hms5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”nevz\u0165ahuje”,”isCorrect”:”1″},”dkmnm”:{“id”:”dkmnm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vz\u0165ahuje v plnom rozsahu”}}},”ij1b6″:{“id”:”ij1b6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”5. Medzi druhy bezpe\u010dnostnej slu\u017eby pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti patr\u00ed”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“6xdza”:{“id”:”6xdza”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”detekt\u00edvna slu\u017eba, str\u00e1\u017ena slu\u017eba, technick\u00e1 slu\u017eba”},”tkiwq”:{“id”:”tkiwq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”str\u00e1\u017ena slu\u017eba, ochrann\u00e1 slu\u017eba, po\u017eiarna slu\u017eba”},”jq02n”:{“id”:”jq02n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”str\u00e1\u017ena slu\u017eba, profesion\u00e1lna cezhrani\u010dn\u00e1 preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou, detekt\u00edvna slu\u017eba, odborn\u00e1 pr\u00edprava a poradenstvo”,”isCorrect”:”1″}}},”5l404″:{“id”:”5l404″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”6. Fyzick\u00e1 osoba alebo pr\u00e1vnick\u00e1 osoba prev\u00e1dzkuje bezpe\u010dnostn\u00fa slu\u017ebu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ny2vq”:{“id”:”ny2vq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pre in\u00e9 pr\u00e1vnick\u00e9 osoby”},”3qt7t”:{“id”:”3qt7t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len pre vlastn\u00fa potrebu”},”0wwue”:{“id”:”0wwue”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pre in\u00e9 osoby alebo ako vlastn\u00fa ochranu”,”isCorrect”:”1″}}},”376m6″:{“id”:”376m6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”7. Str\u00e1\u017ena slu\u017eba pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“krzoh”:{“id”:”krzoh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00e1 ochrana pred po\u017eiarmi”},”5wq7d”:{“id”:”5wq7d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00e1 slu\u017eba”,”isCorrect”:”1″},”ama4n”:{“id”:”ama4n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”detekt\u00edvna slu\u017eba”}}},”ehzjz”:{“id”:”ehzjz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”8. Detekt\u00edvna slu\u017eba pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“2a3l2”:{“id”:”2a3l2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00e1 slu\u017eba”,”isCorrect”:”1″},”v38ja”:{“id”:”v38ja”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0161pion\u00e1\u017ena slu\u017eba”},”o2tot”:{“id”:”o2tot”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vyh\u013ead\u00e1vacia a lokaliza\u010dn\u00e1 slu\u017eba”}}},”9w317″:{“id”:”9w317″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”9. Odborn\u00e1 pr\u00edprava pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“d1lgb”:{“id”:”d1lgb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poradensk\u00e1 slu\u017eba”},”d5v6j”:{“id”:”d5v6j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00e1 slu\u017eba”,”isCorrect”:”1″},”dr5g6″:{“id”:”dr5g6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odborn\u00e1 slu\u017eba”}}},”u0ttq”:{“id”:”u0ttq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”10. Jednou z foriem str\u00e1\u017enej slu\u017eby je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“79bs9”:{“id”:”79bs9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”h\u013eadanie os\u00f4b”},”qjh9r”:{“id”:”qjh9r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”projektovanie zabezpe\u010dovac\u00edch syst\u00e9mov”},”q1nen”:{“id”:”q1nen”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ochrana majetku na inom ne\u017e verejne pr\u00edstupnom mieste”,”isCorrect”:”1″}}},”yzym5″:{“id”:”yzym5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”11. Medzi formy str\u00e1\u017enej slu\u017eby patr\u00ed”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5llo6”:{“id”:”5llo6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”h\u013eadanie majetku”},”3×315″:{“id”:”3×315″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovanie zabezpe\u010dovacieho syst\u00e9mu alebo poplachov\u00e9ho syst\u00e9mu, prev\u00e1dzkovanie ich \u010dast\u00ed, vyhodnocovanie naru\u0161enia chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo chr\u00e1nen\u00e9ho miesta”,”isCorrect”:”1″},”2v45k”:{“id”:”2v45k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00edskavanie inform\u00e1ci\u00ed v s\u00favislosti s vym\u00e1han\u00edm poh\u013ead\u00e1vky”}}},”adzps”:{“id”:”adzps”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”12. Jednou z foriem detekt\u00edvnej slu\u017eby je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“yatxb”:{“id”:”yatxb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ochrana prepravy majetku a osoby”},”cofb0″:{“id”:”cofb0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00edskavanie \u00fadajov, ktor\u00e9 m\u00f4\u017eu sl\u00fa\u017ei\u0165 ako d\u00f4kazn\u00fd prostriedok v konan\u00ed pred s\u00fadom alebo spr\u00e1vnym org\u00e1nom”,”isCorrect”:”1″},”kvio8″:{“id”:”kvio8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vyprac\u00favanie pl\u00e1nu ochrany”}}},”ihhq6″:{“id”:”ihhq6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”13. Medzi formy str\u00e1\u017enej slu\u017eby patr\u00ed”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vttry”:{“id”:”vttry”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zabezpe\u010dovanie poriadku na mieste zhroma\u017e\u010fovania os\u00f4b”,”isCorrect”:”1″},”r4smu”:{“id”:”r4smu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00edprava na v\u00fdkon detekt\u00edvnej slu\u017eby”},”h1oig”:{“id”:”h1oig”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”h\u013eadanie osoby”}}},”kssqc”:{“id”:”kssqc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”14. Medzi formy odbornej pr\u00edpravy a poradenstva patr\u00ed”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“yo448”:{“id”:”yo448″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poskytovanie odborn\u00fdch r\u00e1d pri prev\u00e1dzkovan\u00ed str\u00e1\u017enej slu\u017eby”,”isCorrect”:”1″},”fmd3i”:{“id”:”fmd3i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poskytovanie odborn\u00fdch r\u00e1d pri prev\u00e1dzkovan\u00ed leteckej slu\u017eby”},”bjo3v”:{“id”:”bjo3v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”poskytovanie poradenstva pri prev\u00e1dzkovan\u00ed civilnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby”}}},”7kwk4″:{“id”:”7kwk4″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”15. Str\u00e1\u017ena slu\u017eba pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“c4k4s”:{“id”:”c4k4s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ochrann\u00e1 slu\u017eba”},”pivtb”:{“id”:”pivtb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”detekt\u00edvna slu\u017eba”},”zqb9h”:{“id”:”zqb9h”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00e1 slu\u017eba”,”isCorrect”:”1″}}},”j1s4b”:{“id”:”j1s4b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”16. Detekt\u00edvna slu\u017eba pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“1d915”:{“id”:”1d915″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”kontroln\u00e1 slu\u017eba”},”g7qv7″:{“id”:”g7qv7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00e1 slu\u017eba”,”isCorrect”:”1″},”f4w76″:{“id”:”f4w76″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”slu\u017eba vyh\u013ead\u00e1vania inform\u00e1ci\u00ed”}}},”f11fx”:{“id”:”f11fx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”17. Odborn\u00e1 pr\u00edprava a poradenstvo pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“9lzww”:{“id”:”9lzww”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”detekt\u00edvna slu\u017eba”},”e38hc”:{“id”:”e38hc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”technick\u00e1 slu\u017eba”},”ic0p0″:{“id”:”ic0p0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bezpe\u010dnostn\u00e1 slu\u017eba”,”isCorrect”:”1″}}},”0g2e6″:{“id”:”0g2e6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”18. Vlastnou ochranou sa pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti rozumie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jhbz9”:{“id”:”jhbz9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovanie bezpe\u010dnostnej slu\u017eby pre vlastn\u00fa potrebu, ak je zabezpe\u010dovan\u00e1 aspo\u0148 jednou osobou v pracovnopr\u00e1vnom vz\u0165ahu”,”isCorrect”:”1″},”zpdma”:{“id”:”zpdma”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovanie ochrannej slu\u017eby aspo\u0148 dvoma osobami v pracovnopr\u00e1vnom vz\u0165ahu”},”mbrub”:{“id”:”mbrub”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prev\u00e1dzkovanie ochrannej slu\u017eby aspo\u0148 troma osobami v pracovnopr\u00e1vnom vz\u0165ahu”}}},”r0acc”:{“id”:”r0acc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”19. Vlastn\u00e1 ochrana pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti je prev\u00e1dzkovan\u00e1 len”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“w4psr”:{“id”:”w4psr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aj pre in\u00e9 fyzick\u00e9 osoby a pr\u00e1vnick\u00e9 osoby”},”ukc82″:{“id”:”ukc82″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pre vlastn\u00fa potrebu”,”isCorrect”:”1″},”474ro”:{“id”:”474ro”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pre in\u00e9 fyzick\u00e9 osoby, pr\u00e1vnick\u00e9 osoby a org\u00e1ny verejnej spr\u00e1vy”}}},”2dyz6″:{“id”:”2dyz6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”20. Technick\u00e1 slu\u017eba na ochranu majetku a osoby je upraven\u00e1 v”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“goum9”:{“id”:”goum9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Trestnom poriadku”},”6zqhw”:{“id”:”6zqhw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1kone o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”isCorrect”:”1″},”flzdz”:{“id”:”flzdz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”spr\u00e1vnom poriadku”}}},”sxghi”:{“id”:”sxghi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”21. Bezpe\u010dnostnou praxou sa rozumie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“88w6b”:{“id”:”88w6b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”fyzick\u00e1 ochrana, p\u00e1tranie a technick\u00e1 slu\u017eba”},”e0pet”:{“id”:”e0pet”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”fyzick\u00e1 ochrana, p\u00e1tranie, technick\u00e1 slu\u017eba a odborn\u00e1 pr\u00edprava a poradenstvo na tieto \u010dinnosti”},”lccu6″:{“id”:”lccu6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”fyzick\u00e1 ochrana, p\u00e1tranie, odborn\u00e1 pr\u00edprava a poradenstvo na tieto \u010dinnosti”,”isCorrect”:”1″}}},”lhqs0″:{“id”:”lhqs0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”22. Fyzickou ochranou je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8k7he”:{“id”:”8k7he”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obch\u00f4dzka, str\u00e1\u017eenie, prev\u00e1dzkovanie zabezpe\u010dovacieho syst\u00e9mu alebo poplachov\u00e9ho syst\u00e9mu a priame riadenie a kontrola t\u00fdchto \u010dinnost\u00ed”,”isCorrect”:”1″},”3wres”:{“id”:”3wres”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obch\u00f4dzka, prev\u00e1dzkovanie zabezpe\u010dovacieho syst\u00e9mu alebo poplachov\u00e9ho syst\u00e9mu a priame riadenie a kontrola t\u00fdchto \u010dinnost\u00ed”},”96kl9″:{“id”:”96kl9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”obch\u00f4dzka, str\u00e1\u017eenie a prev\u00e1dzkovanie zabezpe\u010dovacieho syst\u00e9mu alebo poplachov\u00e9ho syst\u00e9mu”}}},”pqzsc”:{“id”:”pqzsc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”23. P\u00e1tran\u00edm sa pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti rozumie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jzp9k”:{“id”:”jzp9k”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len h\u013eadanie os\u00f4b a majetku”},”7194e”:{“id”:”7194e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aj \u0161t\u00e1tny dozor na \u00faseku s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”srolb”:{“id”:”srolb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”aj riadenie a kontrola \u010dinnost\u00ed uveden\u00fdch v z\u00e1kone o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”,”isCorrect”:”1″}}},”amw40″:{“id”:”amw40″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”24. Obch\u00f4dzka je vykon\u00e1van\u00e1″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“pr96q”:{“id”:”pr96q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”striedav\u00fdm premiest\u0148ovan\u00edm sa osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany v r\u00f4znych objektoch vykon\u00e1van\u00fdm tou istou osobou”},”adbhl”:{“id”:”adbhl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”striedav\u00fdm premiest\u0148ovan\u00edm sa osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany v tom istom chr\u00e1nenom objekte alebo na tom istom chr\u00e1nenom mieste”,”isCorrect”:”1″},”cuo1x”:{“id”:”cuo1x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”z\u00e1sahom proti naru\u0161ite\u013eom chr\u00e1nen\u00e9ho objektu alebo miesta”}}},”e3wm9″:{“id”:”e3wm9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”25. Str\u00e1\u017eenie je vykon\u00e1van\u00e9″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“7sbxh”:{“id”:”7sbxh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len pr\u00edtomnos\u0165ou osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany na str\u00e1\u017enom stanovisku”},”t9uxq”:{“id”:”t9uxq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”pr\u00edtomnos\u0165ou osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany na str\u00e1\u017enom stanovisku v chr\u00e1nenom objekte, na chr\u00e1nenom mieste alebo pri chr\u00e1nenej osobe, alebo pri chr\u00e1nenom majetku, kde tieto \u010dinnosti m\u00e1 vykon\u00e1va\u0165″,”isCorrect”:”1″},”w365c”:{“id”:”w365c”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”osobou poverenou v\u00fdkonom fyzickej ochrany na str\u00e1\u017enom stanovisku v chr\u00e1nenom objekte alebo na chr\u00e1nenom mieste, pri\u010dom jej fyzick\u00e1 pr\u00edtomnos\u0165 sa nevy\u017eaduje”}}},”8v4ht”:{“id”:”8v4ht”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”26. Z\u00e1sahom sa pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti rozumie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qy00j”:{“id”:”qy00j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u010dinnos\u0165 osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania, pri ktorej sa zasahuje do pr\u00e1v a slob\u00f4d inej osoby”,”isCorrect”:”1″},”41cpx”:{“id”:”41cpx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ne\u010dinnos\u0165 osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania, pri ktorej sa zasahuje do pr\u00e1v a slob\u00f4d inej osoby”},”8n7e0″:{“id”:”8n7e0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len \u010dinnos\u0165 osoby poverenej v\u00fdkonom fyzickej ochrany alebo p\u00e1trania, pri ktorej do\u0161lo k obmedzeniu osobnej slobody”}}},”ov6it”:{“id”:”ov6it”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”27. Za vecn\u00fd bezpe\u010dnostn\u00fd prostriedok sa pova\u017euje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“a9c8z”:{“id”:”a9c8z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stroj alebo pr\u00edstroj, ktor\u00fd sa pou\u017e\u00edva na plnenie \u00faloh ochrannej slu\u017eby”},”e2dix”:{“id”:”e2dix”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”zbra\u0148, ktor\u00e1 je ur\u010den\u00e1 na to, aby sa pou\u017eila na zastavenie, pr\u00edpadne obmedzenie pohybu osoby, zviera\u0165a alebo vozidla alebo na obmedzenie funkcie in\u00e9ho technick\u00e9ho zariadenia”},”4yrj0″:{“id”:”4yrj0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vec vr\u00e1tane zviera\u0165a, ktor\u00e1 je ur\u010den\u00e1 na to, aby sa pou\u017eila ako zbra\u0148 alebo vec na zastavenie, pr\u00edpadne obmedzenie pohybu osoby, zviera\u0165a alebo vozidla alebo na obmedzenie funkcie in\u00e9ho technick\u00e9ho zariadenia”,”isCorrect”:”1″}}},”hnv92″:{“id”:”hnv92″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”28. In\u00fdm technick\u00fdm prostriedkom sa pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti rozumie”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3my4d”:{“id”:”3my4d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”vec, ktor\u00e1 je ur\u010den\u00e1 na to aby sa pou\u017eila ako obrann\u00fd prostriedok”},”3bblt”:{“id”:”3bblt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”stroj alebo pr\u00edstroj, ktor\u00fd sa pou\u017e\u00edva na plnenie \u00faloh fyzickej ochrany, p\u00e1trania, odbornej pr\u00edpravy a poradenstva”,”isCorrect”:”1″},”wiy4i”:{“id”:”wiy4i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”donucovac\u00ed prostriedok, ktor\u00fd ma charakter stroja alebo pr\u00edstroja, ktor\u00fd sa pou\u017e\u00edva na plnenie \u00faloh fyzickej ochrany, p\u00e1trania, odbornej pr\u00edpravy a poradenstva”}}},”y3c5i”:{“id”:”y3c5i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”29. Pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti verejne pr\u00edstupn\u00fdm miestom je”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“z1zm7”:{“id”:”z1zm7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”miesto, kde vstup fyzick\u00fdch os\u00f4b je podmienen\u00fd povolen\u00edm spr\u00e1vcu tak\u00e9hoto miesta”},”ur6qg”:{“id”:”ur6qg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e9 miesto, kde vstup osob\u00e1m je zak\u00e1zan\u00fd vlastn\u00edkom alebo spr\u00e1vcom tak\u00e9hoto miesta”},”qhpdw”:{“id”:”qhpdw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”ka\u017ed\u00e9 miesto, kde vstup osob\u00e1m nie je zak\u00e1zan\u00fd”,”isCorrect”:”1″}}},”2wrwi”:{“id”:”2wrwi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”30. S\u00fakromn\u00fa bezpe\u010dnostn\u00fa slu\u017ebu mo\u017eno prev\u00e1dzkova\u0165 len na z\u00e1klade”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“yedtw”:{“id”:”yedtw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”licencie”,”isCorrect”:”1″},”vu85q”:{“id”:”vu85q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017eivnostensk\u00e9ho listu”},”2ysf6″:{“id”:”2ysf6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”koncesie”}}},”y69oa”:{“id”:”y69oa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”31. Licenciu na prev\u00e1dzkovanie s\u00fakromnej bezpe\u010dnostnej slu\u017eby okrem licencie na prev\u00e1dzkovanie profesion\u00e1lnej cezhrani\u010dnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou svoj\u00edm rozhodnut\u00edm ude\u013euje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“u1yyq”:{“id”:”u1yyq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u017eivnostensk\u00fd \u00farad”},”w2nm4″:{“id”:”w2nm4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”krajsk\u00e9 riadite\u013estvo Policajn\u00e9ho zboru”,”isCorrect”:”1″},”ssmfu”:{“id”:”ssmfu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ministerstvo vn\u00fatra Slovenskej republiky”}}},”7rlqv”:{“id”:”7rlqv”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”32. Krajsk\u00e9 riadite\u013estvo udel\u00ed licenciu na prev\u00e1dzkovanie bezpe\u010dnostnej slu\u017eby fyzickej osobe, ak dosiahla vek”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“35bn7”:{“id”:”35bn7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”20 rokov”},”a7mpa”:{“id”:”a7mpa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”21 rokov”,”isCorrect”:”1″},”bha42″:{“id”:”bha42″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”19 rokov”}}},”ok0ko”:{“id”:”ok0ko”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”33. Bez\u00fahonn\u00fd pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti nie je ten, kto”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“gfbsi”:{“id”:”gfbsi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bol pr\u00e1voplatne ods\u00faden\u00fd za \u00famyseln\u00fd trestn\u00fd \u010din a neh\u013ead\u00ed sa na neho, ako by nebol ods\u00faden\u00fd”,”isCorrect”:”1″},”ln1jr”:{“id”:”ln1jr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bol pr\u00e1voplatne ods\u00faden\u00fd za priestupok”},”46ihz”:{“id”:”46ihz”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bol pr\u00e1voplatne ods\u00faden\u00fd za \u00famyseln\u00fd trestn\u00fd \u010din”}}},”d9hkt”:{“id”:”d9hkt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”34. Bez\u00fahonn\u00fd pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti nie je ten, kto”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8v7xx”:{“id”:”8v7xx”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bol pr\u00e1voplatne ods\u00faden\u00fd za trestn\u00fd \u010din k nepodmiene\u010dn\u00e9mu trestu od\u0148atia slobody a neh\u013ead\u00ed sa na neho, ako by nebol ods\u00faden\u00fd”},”oxxmp”:{“id”:”oxxmp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bol pr\u00e1voplatne ods\u00faden\u00fd za trestn\u00fd \u010din k nepodmiene\u010dn\u00e9mu trestu od\u0148atia slobody v d\u013a\u017eke viac ako 10 mesiacov a neh\u013ead\u00ed sa na neho, ako by nebol ods\u00faden\u00fd, “},”9d9kd”:{“id”:”9d9kd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”bol pr\u00e1voplatne ods\u00faden\u00fd za trestn\u00fd \u010din k nepodmiene\u010dn\u00e9mu trestu od\u0148atia slobody v d\u013a\u017eke viac ako 12 mesiacov a neh\u013ead\u00ed sa na neho, ako by nebol ods\u00faden\u00fd”,”isCorrect”:”1″}}},”s7lv9″:{“id”:”s7lv9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”35.Bez\u00fahonn\u00fd pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti nie je ten, komu”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“5mhrt”:{“id”:”5mhrt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0161tatut\u00e1rny org\u00e1n ulo\u017eil z\u00e1kaz \u010dinnosti, ktor\u00e1 s\u00favis\u00ed s \u010dinnos\u0165ou pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”49h3p”:{“id”:”49h3p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”prokur\u00e1tor ulo\u017eil z\u00e1kaz \u010dinnosti, ktor\u00e1 s\u00favis\u00ed s \u010dinnos\u0165ou pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti alebo ktor\u00e1 je obsahom pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, do skon\u010denia v\u00fdkonu z\u00e1kazu \u010dinnosti”},”dyxmr”:{“id”:”dyxmr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”s\u00fad alebo spr\u00e1vny org\u00e1n ulo\u017eil z\u00e1kaz \u010dinnosti, ktor\u00e1 s\u00favis\u00ed s \u010dinnos\u0165ou pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti alebo ktor\u00e1 je obsahom pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti, do skon\u010denia v\u00fdkonu z\u00e1kazu \u010dinnosti”,”isCorrect”:”1″}}},”pygng”:{“id”:”pygng”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”36. Pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti sa bez\u00fahonnos\u0165 preukazuje”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“i59e9”:{“id”:”i59e9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”odpisom z registra trestov”,”isCorrect”:”1″},”a2ujj”:{“id”:”a2ujj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”v\u00fdpisom z registra trestov nie star\u0161\u00edm ako tri mesiace a \u010destn\u00fdm prehl\u00e1sen\u00edm, \u017ee osobe spr\u00e1vny org\u00e1n neulo\u017eil z\u00e1kaz \u010dinnosti, ktor\u00e1 s\u00favis\u00ed s \u010dinnos\u0165ou pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti alebo ktor\u00e1 je obsahom pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”},”y514l”:{“id”:”y514l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”len \u010destn\u00fdm prehl\u00e1sen\u00edm, \u017ee osobe spr\u00e1vny org\u00e1n neulo\u017eil z\u00e1kaz \u010dinnosti, ktor\u00e1 s\u00favis\u00ed s \u010dinnos\u0165ou pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti alebo ktor\u00e1 je obsahom pracovnopr\u00e1vneho vz\u0165ahu pod\u013ea z\u00e1kona o s\u00fakromnej bezpe\u010dnosti”}}}}}